Mana isan’andro 07 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 08... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06...

Mana isan’andro 07 Septambra 2021

1 MPANJAKA 21.1-29 F.1,6

NY FANAMPARAM-PAHEFANA SY NY VOKANY !

Ny namonoana an’ i Nabota, sy ny nahazoan’ i Ahaba ny tanimboalobony, ary ny loza voalaza hanjo an’ i Ahaba.

1 Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tanimboaloboka tao Jezirela, takaikin’ ny lapan’ i Ahaba, mpanjakan’ i Samaria.2 Ary Ahaba niteny tamin’ i Nabota hoe: Omeo ahy ny tanimboalobokao mba hataoko fambolena anana, fa akaikin’ ny lapako izy; ary hotakalozako tanimboaloboka tsara noho izy, na vola tokom-bidiny, raha izany no sitraky ny fonao.3 Fa hoy Nabota tamin’ i Ahaba: Sanatria amiko eo anatrehan’ i Jehovah izany! fa tsy homeko anao ny tanin-drazako.4 Ary Ahaba nankany an-trano sady malahelo no sosotra noho ny teny nolazain’ i Nabota Jezirelita taminy hoe: Tsy homeko anao ny tanin-drazako. Dia nandry teo am-parafarany izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina.

5 Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe: Ahoana no mampahasosotra anao toy izao, no tsy mety homan-kanina hianao?6 Dia hoy izy taminy: Satria niteny tamin’ i Nabota Jezirelita aho ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny tanimboalobokao hovidiko vola, na hotakalozako tanimboaloboka hafa, raha izany no sitraky ny fonao; fa izy namaly hoe: Tsy homeko anao ny tanimboaloboko.7 Ary hoy Jezebela vadiny taminy: Moa hianao tokoa va no manjaka amin’ ny Isiraely izao? Miarena, mihinàna hanina, ary aoka ho ravoravo ny fonao; izaho hanome anao ny tanimboalobok’ i Nabota Jezirelita.8 Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin’ ny anaran’ i Ahaba, ka notombohiny tamin’ ny fanombohan-kasen’ andriana, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin’ ny loholona sy ny manan-kaja tao an-tanànany, dia ireo niara-nitoetra tamin’ i Nabota.9 Ary izao no nosoratany tao amin’ ny taratasy: Miantsoa andro fifadian-kanina, ary apetraho eo anatrehan’ ny olona Nabota.10 Dia anangano roa lahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany hiampanga azy hoe: Efa niteny ratsy an’ Andriamanitra sy ny mpanjaka hianao. Dia ento mivoaka izy, ka torahy vato ho faty.11 Ary ny olona tao an-tanànany, dia ny loholona sy ny manan-kaja izay nonina tao, nanao araka izay nanirahan’ i Jezebela tany aminy, dia ilay voasoratra ao amin’ ny taratasy izay nampitondrainy tany aminy.12 Dia niantso andro fifadian-kanina izy ka nametraka an’ i Nabota teo anatrehan’ ny olona.13 Ary niditra ilay roa lahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany, dia niampanga an’ i Nabota teo anatrehan’ ny olona ireo ka nanao hoe: Niteny ratsy an’ Andriamanitra sy ny mpanjaka Nabota. Ary nentin’ ny olona nivoaka teny ivelan’ ny tanàna Nabota, dia notorahany vato ka maty.14 Dia naniraka tany amin’ i Jezebela izy ireo ka nanao hoe: Efa notoraham-bato Nabota ka maty.15 Ary rehefa ren’ i Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin’ i Ahaba: Mitsangàna, ka alao ho anao ny tanimboalobok’ i Nabota Jezirelita, izay tsy foiny ho namidy taminao; fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty.16 Ary rehefa ren’ i Ahaba fa efa maty Nabota, dia niainga izy ka nidina nankany amin’ ny tanimboalobok’ i Nabota Jezirelita mba haka ny tany ho azy.

17 Ary ny tenin’ i Jehovah tonga tamin’ i Elia Tisbita ka nanao hoe:18 Miaingà, ka midìna hihaona amin’ i Ahaba, mpanjakan’ ny Isiraely, izay ao Samaria; indro, ao amin’ ny tanimboalobok’ i Nabota izy, fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy.19 Koa mitenena aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Efa namono va hianao ka efa naka ho anao koa? Ary hianao dia hiteny aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Ao amin’ ny tany izay nilelafan’ ny alika ny ran’ i Nabota no hilelafan’ ny alika ny ranao, dia ny ranao tokoa.20 Ary hoy Ahaba tamin’ i Elia: Azonao va aho, ry ilay fahavaloko? Ary Elia namaly hoe: Azoko hianao, satria hianao efa nivaro-tena hanao izay ratsy eo imason’ i Jehovah.21 Indro, hahatonga loza aminao Aho ka handringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin’ ny taranak’ i Ahaba, na ny voahazona na ny afaka amin’ ny Isiraely.22 Ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranak’ i Jeroboama, zanak’ i Nebata, sy tahaka ny taranak’ i Basa, zanak’ i Ahia, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Isiraely.23 Ary ny amin’ i Jezebela koa dia nolazain’ i Jehovah hoe: Ny alika hihinana an’ i Jezebela eny ivelan’ ny màndan’ i Jezirela.24 Izay tamingan’ i Ahaba maty ao an-tanàna dia hohanin’ ny alika; ary izay tamingany maty any an-tsaha kosa dia hohanin’ ny voro-manidina.25 Fa tsy nisy tahaka an’ i Ahaba, izay nivarotena hanao izay ratsy eo imason’ i Jehovah, satria nampirisihin’ i Jezebela vadiny izy.26 Ary izy nanao vetaveta loatra tamin’ ny nanarahany ny sampy, dia tahaka izay rehetra nataon’ ny Amorita, izay noroahin’ i Jehovah teo anoloan’ ny Zanak’ Isiraely.

27 Ary rehefa ren’ i Ahaba izany teny izany, dia nandriatra ny fitafiany izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolo-koditra sady nifady hanina sy nandry tamin-damba fisaonana ary nijoretra teny am-pandehanana.28 Ary ny tenin’ i Jehovah tonga tamin’ i Elia Tisbita ka nanao hoe:29 Hitanao va ny nanetren’ i Ahaba tena teo anatrehako? Satria nanetry tena teo anatrehako izy, dia tsy hahatonga loza aminy Aho amin’ ny androny; fa any amin’ ny andron’ ny zanany vao hahatonga loza amin’ ny taranany Aho.

Fitiavan-tena (1-7).
Manana ny ampy i Ahaba raha tany sy fananana nefa mbola nitsiriritra ny an’olona ihany. Rehefa tsy nahazo dia nidongy toy ny zazakely. Niditra an-tsehatra ilay vady mpanohana. Inona no nolazainy? Hanampatra ny fahefana eo am-pelatanany mba hahazoana ny fananan’ny hafa. Mpanolotsaina sy mpanohana ny vady saingy ny ratsy no nanohanany ny vadiny sy natorony azy teto fa tsy mba ny tsara. Mila mandini-tena ny vehivavy ny amin’ny tolotsaina omeny ny vadiny. Tsy misaraka ny fitiavan-tena sy ny fanamparam-pahefana.
Paikady maloto (8-16).
Nampiasain’i Jezebela ny fifadian-kanina mba hanatanterahany ny paikadiny. Jezebela no mitondra ny raharaha fa tsy ny mpanjaka. Nampiasainy ihany koa ny anaran’Andriamanitra hiampangana an’i Nabota. Mbola misy olona ratsy toetra toy izany hatramin’izao. Ny fivavahana no entina manatanteraka ny hamaizinan-tsaina. Ny olona no azo fitahina fa tsy ny Tompo. Indrisy tanteraka tokoa ny teti-dratsy. Mihevitra ve ireo tsy matahotra an’Andriamanitra fa tena mpandresy eto amin’ity fiainana ity?
Nivoaka ny didim-pitsarana (17-26).
Tsy misy olona nanao ratsy ka miala maina izany saingy tsy mivaly eo no eo fotsiny ny ratsy atao. Andriamanitra tsy mipetra-potsiny manoloana ny zava-dratsy ataon’ny zanak’olombelona fa manana ny fotoana hamaliany ny tsirairay amin’ny asany Izy. Izay nataonao no hivaly amin’ny taranakao, izany no hafatra nomeny an’i Ahaba. Tena mafy ary tena ratsy ilay valin’asa. Ny soa sa ny loza no homaninao ho an’ny taranakao?
Andriamanitra fitiavana (27-29).
Sarobidy amin’ny Tompo ny fanetren-tena. Azon’i Ahaba tsara ny loza miandry azy sy ny taranany ka nanetry tena nifona izy. Namindra fo Andriamanitra ka nahemony ho amin’ny taranaka ny sazy saingy tsy maintsy mizaka ny vokatry ny fahotany i Ahaba.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *