Mana isan’andro 08 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 09... Ny tao aoriana Mana isan'andro 07...

Mana isan’andro 08 Septambra 2021

1 MPANJAKA 22.1-12 F.2

FIJERY TSY MITOVY!

Ny nikambanan’ i Ahaba sy Josafata hiady amin’ ny Syriana, sy ny nakany hevitra tamin’ ny mpaminany, ary ny nahafatesan’ i Ahaba

1 Ary nandry fahizay ny Syriana sy ny Isiraely telo taona, fa tsy niady.2 Ary nony tamin’ ny taona fahatelo, dia nidina Josafata, mpanjakan’ ny Joda, ho any amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely.3 Ary hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely tamin’ ny mpanompony: Moa fantatrareo va fa antsika Ramota-gileada, nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin’ ny tànan’ ny mpanjakan’ i Syria?4 Ary hoy koa izy tamin’ i Josafata: Mba hiaraka amiko hiady an’ i Ramota-gileada va hianao? Dia hoy Josafata tamin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely. Eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao.5 Ary hoy Josafata tamin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely: Masìna hianao, anontanio aloha ny tenin’ i Jehovah.6 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely dia nanangona ny mpaminany tokony ho efa-jato lahy ka nanao taminy hoe: Handeha hanafika an’ i Ramota-gileada va aho, sa hijanona ihany? Dia hoy ireo: Mandehana, fa hatolotry ny Tompo eo an-tànanao izy, ry mpanjaka.7 Ary hoy kosa Josafata: Moa tsy misy mpaminanin’ i Jehovah koa va eto mba hanontaniantsika?8 Dia hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely tamin’ i Josafata: Mbola misy lehilahy iray ihany, dia Mikaia, zanak’ i Jimla, izay ahazoantsika manontany amin’ i Jehovah, saingy halako izy, satria tsy mba maminany soa ho ahy izy, fa loza ihany. Dia hoy Josafata: Aza manao izany, ry mpanjaka.9 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely niantso ny tandapa anankiray ka nanao taminy hoe: Alao faingana Mikaia, zanak’ i Jimla.10 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan’ ny Joda, samy nipetraka teo amin’ ny seza fiandrianany avy teo amin’ ny famoloana eo anoloan’ ny vavahadin’ i Samaria sady samy efa niakanjo ny akanjony avy; ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany.11 Ary Zedekia, zanak’ i Kenana, dia nanao tandroby ka nanao hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: ireto no hanotoanao ny Syriana mandra-paharingany.12 Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa hoe: Mandehana any Ramota-gileada, dia hambinina hianao; fa Jehovah hanolotra azy eo an-tànanao, ry mpanjaka.

Fiaraha-miasa (1-4).
Samy taranak’i Jakoba na ny firenen’i Joda na ny firenen’Isiraely fa nosarahin’ny Tompo noho ny tsy nankatoavan’i Rehoboama zanak’i Solomona ny fangatahan’ny vahoaka (1 Mpanjaka 12). Lasa firenena roa samy nanana ny fanjakany sy ny mpanjakany. Hitantsika eto fa Josafata mpanjakan’ny Joda no nanatona ary nanararaotra izany ny mpanjakan’Isiraely mba hiaraka hamerina an’i Ramota Gileada. Tsara ny fiaraha-miasa sy ny fifanampiana saingy mila mitovy fanahy sy fijery mba tsy hisian’ny fifanoheran’ny Fanahy miasa.
Zava-dehibe ny fanontaniana ny Tompo rehefa hanao zavatra (5-9).
Miavaka ny olona iasan’ny Fanahin’Andriamanitra rehefa hanao zavatra. Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena na saina fa miankina amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Izany no antoky ny fahombiazana amin’izay atao rehetra. Manana ny mpaminaniny i Ahaba saingy tsy naharesy lahatra an’i Josafata izay nanana fifandraisana tamin’Andriamanitra ny hionona amin’izay lazain’ireo. Mba sahy hijoro toy izany ve ianao manoloana ny zavatra hitanao hoe tsy mety na tsy rariny? Mahay mamantatra ny fanahy manodidina anao ve ianao ka sahy manohitra izay tsy avy amin’ny Tompo sa matin-kena-maso ka manaiky lembenana amin’ny ataon’ny fanahy tsy izy? Fotoana fanavahana ny tena izy sy ny sandoka izao. Ny Fanahy Masina ihany no afaka manampy amin’izany.
Mitovy ny ambaran’ny fanahy mitovy (10-12).
Ny mpaminanin’i Ahaba no manodidina ny mpanjaka roalahy. Raha ny fombafomba dia toa hilaza ny tena izy izy ireo ary dia nilaza ny fahombiazan’ny dia avokoa, fanahy mitovy ka nitovy ny filaza teto na nanara-kefa ny sasany. Mila mitandrina isika fa mahay mamitaka ny fanahy ratsy an!

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *