Mana isan’andro 06 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 07... Ny tao aoriana Mana isan'andro 05...

Mana isan’andro 06 Septambra 2021

1 MPANJAKA 20. 22-43 F.1,2

MBOLA MAMANGY AN’I AHABA IHANY JEHOVAH

22 Ary ilay mpaminany nankany amin’ ny i mpanjakan’ ny Isiraely ka nanao taminy hoe: Mahereza tsara, ary fantaro sy izahao izay ataonao; fa raha miherina ny taona, dia hiakatra indray ny mpanjakan’ i Syria hiady aminao.23 Ary hoy ny mpanompon’ ny mpanjakan’ i Syria taminy: Andriamanitry ny havoana ny Andriamanitr’ izy ireo, koa izany no nahareseny antsika; fa aoka ange isika hiady aminy eny an-tany lemaka, raha tsy ho resintsika izy e!24 Koa izao zavatra izao no ataovy: Esory ny mpanjaka samy hiala amin’ ny toerany avy, ka asio mpanapaka hisolo azy;25 ary hianao kosa dia makà miaramila ho anao toraka ny miaramilanao izay maty teo ary soavaly ho solon’ ny soavaly sy kalesy ho solon’ ny kalesy; ary hiady aminy eny an-tany lemaka isika, ka dia hahery noho izy tokoa. Ary nanaiky ny tenin’ ireo izy, ka dia nataony izany.26 Ary nony niherina ny taona, dia nandamina ny Syriana Beni-hadada ka niakatra nankany Afeka hiady amin’ ny Isiraely.27 Ary ny Zanak’ Isiraely rehetra kosa dia nalamina sy novatsiana, ka dia lasa hiady aminy; ary ny Zanak’ Isiraely nitoby tandrifiny toy ny osy andiany kely roa toko; fa ny Syriana kosa nanenika ny tany.28 Ary nanatona ilay lehilahin’ Andriamanitra ka nilaza tamin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Satria ny Syriana nilaza hoe: Andriamanitry ny havoana ihany Jehovah, fa tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka, dia hatolotro eo an-tànanao ireo olona maro be rehetra ireo, ka dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah.29 Dia nitoby mifanandrify hafitoana izy roa tonta. Ary tamin’ ny andro fahafito, dia raikitra ny ady; ary ny Zanak’ Isiraely nahafaty ny miaramila an-tongotra iray hetsy tamin’ ny Syriana indray andro.30 Fa ny sisa dia nandositra nankany an-tanàna Afeka; nefa nianjeran’ ny mànda ireny olona sisa ireny, ary fito arivo amby roa alina no isany. Ary Beni-hadada nandositra nankany an-tanàna ka niditra tao amin’ ny efi-trano anatiny.31 Fa hoy ny mpanompony taminy: Indro, efa renay fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjakan’ ny taranak’ Isiraely. Koa masìna hianao, avelao hosikinanay lamba fisaonana ny valahanay, ary hasianay mahazaka ny lohanay, dia hankany amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely izahay; angamba hovelominy ny ainao.32 Dia nosikinany lamba fisaonana ny valahany, ary nasiany mahazaka ny lohany, dia nankany amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely izy ka nanao hoe: Izao no fitenin’ i Beni-hadada mpanomponao: Avelao mba ho velona ny aiko. Ary hoy izy: Moa mbola velona ihany va izy? Rahalahiko izy.33 Ary nataon’ ireo olona ireo fa zara ho azy izany, dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe: Rahalahinao hoe Beni-adada. Dia hoy izy: Mandehana, alao izy. Ary Beni-hadada nankany aminy, dia nasainy niakatra ho eo amin’ ny kalesiny.34 Ary hoy Beni-hadada taminy: Ny tanàna izay nalain’ ny raiko tamin’ ny rainao dia hampodiko; ary manaova lalambe ho anao any Damaskosy, tahaka ny nataon’ ny raiko tany Samaria. Ary hoy Ahaba: Halefako hianao amin’ izany fanekena izany. Dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy.35 Ary nisy lehilahy anankiray, zanaky ny mpaminany, niteny tamin’ ny namany araka ny tenin’ i Jehovah ka nanao hoe: Masìna hianao asio aho. Fa tsy nety namely azy ilay lehilahy.36 Dia hoy izy taminy: Satria hianao tsy nihaino ny feon’ i Jehovah, indro, fa raha vao miala amiko eto hianao, dia hisy liona hamono anao. Ary raha vao niala teo aminy izy, dia hitan’ ny liona ka novonoiny.37 Ary nahita lehilahy hafa indray ralehilahy ka nanao hoe: Masìna hianao, asio aho. Ary ilay lehilahy namely azy, dia voa izy ka naratra.38 Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dàlana, ary nasiany fehi-loha tamin’ ny handriny tsy hahafantarany azy.39 Ary nony nandalo ny mpanjaka, dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe: Izaho mpanomponao nankany anatin’ ny ady; ary, indro, nisy lehilahy anankiray nivily ka nitondra lehilahy tany amiko sady nanao hoe:Hazòny ity lehilahy ity; fa raha tàhiny lasa izy, dia ny ainao no hisolo ny ainy, na handoa talenta volafotsy iray hianao.40 Kanjo nony nikeninkenina tetsy sy teroa ny mpanomponao, dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely taminy: Ho tahaka izany ihany no hitsarana anao; ny tenanao no nilaza izany.41 Ary nesoriny haingana ilay fehi-loha tamin’ ny handriny; ka dia fantatry ny mpanjakan’ ny Isiraely fa isan’ ny mpaminany izy.42 Dia hoy izy taminy: Izao no lazain’ i Jehovah: Satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiko hovonoina tokoa, dia ny ainao no hisolo ny ainy, ary ny olonao no hisolo ny olony.43 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely nandeha ho any an-tranony sady nalahelo no sosotra, dia tonga tany Samaria.

Andriamanitra dia mahafantatra ny ho avy. Ny fahombiazantsika dia miankina amin’ny fitandremantsika hanaraka ny toro-marika omen’Andriamanitra, ary ny hitoetra amin’ny sitrapony !
Tsy fantatry ny Syriana Jehovah
Niverina nanafika an’Isiraely indray ny Syriana (26) kanefa tsy teny amin’ny havoana intsony fa teny amin’ny tany lemaka satria noheveriny fa Andriamanitry ny havoana Jehovah (23-25). Diso hevitra anefa ry zareo ka dia resy ary marobe no maty (29-30). Tsy hanaiky amin’izay ve Ahaba fa Jehovah marina no Andriamanitra (28) ? Tsy handresy mihitsy izay miady amin’ny Tompo ka aleo dieny izao dia “mampitondra teny mangataka fihavanana” Aminy (Lioka 14.31-32).
Mpamindra fo ve ny mpanjakan’Isiraely (28) ?
Tsy voatery mahafapo io toetra io rehefa miady amin’ny fanompoan-tsampy (Deoteronomia 7.2-3).
Ny tsy fankatoavan’i Ahaba (35-43).
Nanararaotra io fahalemen’i Ahaba io ny mpaminany iray hanehoany amin’i Ahaba ny tsy fetezan’ny nataony (35-41) ka dia ny ain’i Ahaba no hanefa ho setrin’ny nandefasany velona an’i Beni-Hadada (42).
Tsy tokony arahina: ny alahelon’i Ahaba niaro hasosorana (43) dia tsy mba “alahelo araka an’Andriamanitra miasa fibebahana” fa ”alahelon’izao tontolo izao” miasa fahafatesana (2 Korintiana 7.10)
Vavaka: Tompo ô, omeo mpitondra matahotra Anao izahay ! Amena.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *