Mana isan’andro 05 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 06... Ny tao aoriana Mana isan'andro 04...

Mana isan’andro 05 Septambra 2021

1 MPANJAKA 20. 1-21 F.1,6

JEHOVAH MIADY HO AN’NY ISIRAELY

Ny nandresen’ i Ahaba indroa an’ i Beni-hadada, mpanjakan’ i Syria

1 Ary Beni-hadada, mpanjakan’ i Syria, namory ny miaramilany rehetra, koa mpanjaka roa amby telo-polo mbamin’ ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy; dia niakatra izy ka nanao fahirano an’ i Samada ary namely azy.2 Ary nandefa iraka ho any amin’ i Ahaba, mpanjakan’ ny Isiraely, tany an-tanàna izy3 hanao aminy hoe: Izao no lazain’ i Beni-hadada: Ny volafotsinao sy ny volamenanao dia ahy; ary ny vadinao aman-janakao, na dia ny tsara tarehy indrindra aza, dia ahy koa.4 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely namaly hoe: Eny marina ny teninao ry mpanjaka tompoko ô: anao aho sy izay rehetra ananako.5 Dia niverina indray ny iraka ka nanao hoe: Izao no tenin’ i Beni-hadada: Naniraka tatỳ aminao aho nanao hoe: Ny volafotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao aman-janakao dia omeo ahy;6 koa raha maniraka ny mpanompoko ho atỳ aminao aho rahampitso toy izao, ka savany ny tranonao sy ny tranon’ ny mpanomponao, dia horaisin’ ny tànany sy ho entiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona.7 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely nampaka ny loholona rehetra amin’ ny tany ka nanao hoe: Masìna hianareo, fantaro sy izahao fa mila sotasota mihitsy ilehiny; fa efa naniraka tatỳ amiko izy haka ny vadiko aman-janako mbamin’ ny volafotsiko sy ny volamenako ka tsy nolaviko.8 Ary hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra taminy: Aza mihaino na manaiky.9 Ka dia hoy Ahaba tamin’ ny irak’ i Beni-hadada. Lazao amin’ ny mpanjaka tompoko hoe: Izay rehetra nanirahanao tany amiko mpanomponao tamin’ ny voalohany dia hataoko; fa izao zavatra izao kosa tsy azoko ekena. Dia lasa ireo iraka ka nitondra teny niverina tany amin’ i Beni-hadada indray;10 ary izy naniraka tany aminy ka nanao hoe: Hataon’ ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha ho ampy eran-tànan-ila akory ny vovok’ i Samaria amin’ ny isan-olona manaraka ahy.11 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely namaly hoe: Izao no holazainao aminy: Aoka izay vao misikina tsy mba hirehareha tahaka ny efa mamaha.12 Ary rehefa ren’ i Beni-hadada izany teny izany, raha mbola nisotro tao an-trano rantsan-kazo izy sy ireo mpanjaka, dia hoy izy tamin’ ny mpanompony: Milahara hianareo. Ary dia nilahatra hamely ny tanàna izy.13 Ary, indro, nisy mpaminany nanatona an’ i Ahaba, mpanjakan’ ny Isiraely, ka nanao hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo? Indro, hatolotro eo an-tànanao ireo anio; dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah.14 Ary hoy Ahaba: Amin’ iza? Ary hoy izy: Izao no lazain’ i Jehovah: Amin’ ny zatovon’ ny komandin’ ny fanapahana isan-tokony. Dia hoy izy: Iza ary no hamely aloha? Hianao ihany, hoy izy.15 Ary nandamina ny zatovon’ ny komandin’ ny fanapahana isan-tokony izy, ka roa amby telo-polo amby roan-jato no isany; ary manarakaraka izany, dia nandamina ny olona rehetra izy, dia ny Zanak’ Isiraely rehetra, ka fito arivo no isany.16 Ary nivoaka izy nony nitataovovonana ny andro. Fa Beni-hadada nisotro ho mamo tao an-trano rantsan-kazo, dia izy sy ireo mpanjaka roa amby telo-polo izay nanampy azy.17 Ary ny zatovon’ ny komandin’ ny fanapahana isan-tokony nivoaka voalohany; ary Beni-hadada naniraka, ka dia nilazana hoe: Misy olona efa nivoaka avy any Samaria.18 Ary hoy izy: Ataovy sambo-belona izy, na ho avy hihavana, na ho avy hiady.19 Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovon’ ny komandin’ ny fanapahana isan-totony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy.20 Ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra; dia vaky nandositra ny Syriana, ka nenjehin’ ny Isiraely; ary Beni-hadada, mpanjakan’ i Syria, nandositra an-tsoavaly mbamin’ ny mpitaingin-tsoavaly sasany koa.21 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely nivoaka, dia namely ny an-tsoavaly sy ny an-kalesy, ka nahafatesany be dia be ny Syriana.

Isiraely sy Syria matetika miady
Beni-hadada mpanjakan’i Syria no namory ny miaramilany rehetra niakatra hanao fahirano an’i Samaria ary namely azy. Ny irak’i Beni-hadada milaza fa azy avokoa ireo volafotsy sy volamena ireo ary i Ahaba kosa dia namaly hoe marina ny teninao ry mpanjaka tompoko: anao aho sy izay rehetra ananako. Milefitra tsy manana hazon-damosina toy ny efa niainany hatramin’izay Ahaba. Rehefa nandefa ny iraka faharoa Beni-Hadada , dia nitombo ny fitakiany satria nolazainy fa hampisava ny trano rehetra ao Samaria izy ka halain’ny mpanompony avokoa izay rehetra tiany (5-6). Midika ho filavoana lefona tsotra izao izany ka rehefa nahazo fankatoavana tamin’ny loholona Ahaba (7-8) dia nolaviny ilay fangatahana (9). Olona ihany anefa no nanankinan’i Ahaba ny fanapahan-keviny fa tsy mba nanahaka an’i Ezekiela izy izay nitalaho tamin’i Jehovah raha iny nanao fahirano an’i Jerosalema iny Sankeriba (2 Mpanjaka 18.13 ; 19.1-8).
Andriamanitra manome tanana ny mpanjaka.
Na dia tsy niantso Azy mivantana aza Ahaba, dia mbola nandefasan’Andriamanitra mpaminany ihany hilaza aminy fa ho resy ny Syriana (13a) satria tezitra Beni-Hadada (10) ka dia niomana hanafika tokoa an’Isiraely (12). Nasain’ny mpaminany nivoaka indroa miataona ny miaramilan’Isiraely hampisaritaka ny Syriana (15-19). Tratra tokoa ny tanjona satria vaky nandositra ny fahavalo ka nahafatesana be dia be (20-21). Ny tanjon’Andriamanitra amin’izao asa fanavotana mahagaga izao dia ny hiaiken’i Ahaba amin’izay fa Izy no Jéhovah (13b).
Fantaro tsara Andriamanitra.
Izy ihany no tompon’ny fomba fiasany : indraindray Izy mitaky fandraisan’anjaran’ny olombelona, indraindray Izy miasa mivantana tsy mila na iza na iza.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *