Mana isan’andro 05 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 06 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 04 Oktobra...

Mana isan’andro 05 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 9.32-43 F.1

NIVELATRA IVELAN’I JEROSALEMA NY MINISTERAN’I PETERA

Ny nandehanan’ i Petera nitety tany, sy ny nananganany an’ i Dorkasy tamin’ ny maty

32 Ary raha nandeha nitety ny tany rehetra Petera, dia nidina ho any amin’ ny olona masina nonina tany Lyda koa.33 Ary izy nahita lehilahy anankiray teo, atao hoe Enea, izay efa nandry valo taona teo am-parafara, fa nararin’ ny paralysisa.34 Ary hoy Petera taminy: Ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy; mitsangàna, ka amboary ny fandrianao. Dia nitsangana niaraka tamin’ izay izy.35 Ary nahita azy izay rehetra nonina tany Lyda sy Sarôna, ka dia niverina ho amin’ ny Tompo.

36 Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe, raha adika, Dorkasy; ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon’ izany vehivavy izany. 37 Ary narary izy tamin’ izany andro izany, ka dia maty; ary rehefa nampandroiny ny faty, dia napetrany tao an-trano ambony.38 Ary satria Lyda akaikin’ i Jopa, ary ny mpianatra nandre fa efa tonga ao Petera, dia naniraka roa lahy izy hangataka azy hoe: Aza misalasala hankatỳ aminay.39 Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary nony tonga izy, dia nentiny tany an-trano ambony; ary ny mpitondratena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairin’ i Dorkasy fony fahavelony.40 Ary navoak’ i Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka; ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe: Ry Tabita, mitsangàna. Dia nahirany ny masony; ary raha nahita an’ i Petera izy, dia niarina.41 Ary Petera nanolo-tanana azy ka nanangana azy; ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondratena izy, dia nanolotra azy velona.42 Ary dia fantatra eran’ i Jopa izany, ka maro no nino ny Tompo.43 Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin’ i Simona mpandon-koditra.

Tao Lyda (32-35).
Enea, lehilahy nalemy nandritry ny valo taona no nataon’Andriamanitra fitaovana namerenana ny mponina tao Lyda hitodika Aminy (35). Tsindrian’i Petera mazava tsara fa tsy izy fa Jesoa Kristy no manasitrana an’i Enea.
Tao Jopa (36-43).
Vehivavy tia an’Andriamanitra, tsara laza nanao soa tamin’ny mpitondratena Tabita. Azon’i Jesoa natao irery ny nanasitrana sy nanangana azy mangingina tamin’ny maty. Fa tsy nataony izany satria ny Andriamanitrin’ny Baiboly dia : 1) Miara-miasa (Petera sy ireo mpino tao Jopa) ; 2) Mahagaga ary mahay ny zavatra rehetra: manangana amin’ny maty (Lioka 8.49-56) ; 3) Manana tanjona hahatonga olona maro tao Jopa ho tonga ho amin’ny finoana Azy (Matio 1.21). Tao an-tranona mpandon-koditra, izay noheverina fa maloto ary natao tsinontsinona ny asany -satria mifandray amin’ny faty-, Petera no nitoetra andro maromaro (43). Fa dia nahoana loatra ary?
Hosaintsainina : Ny boky tantara toy ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia mitantara ny zava-nisy (tsara na ratsy) fa tsy mamporisika antsika velively hanaraka ara-bakiteny ny voalaza. Raha sitrana ny olona nametrahan’i Petera tànana dia tsy midika izany fa ny olona rehetra ametrahan’ny mpino tànana sy entina am-bavaka dia tsy maintsy ho sitrana na hitsangana amin’ny maty avokoa. Ny fanasitranana amin’ny fametrahan-tànana marary dia isan’ny fahatanterahan’ny tenin’i Jesoa mikasika ny famantarana manaraka izay mino (Marka 16.18). Tsara tadidintsika anefa fa tsy azo itokiana ny finoana mifototra amin’ny famantarana (fahagagana, fahasitranana arak any Jaona 2.23-24) ; ary mampatahotra ny famantarana rehefa tsy mitaona ho amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy (Jaona 20.30-31).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *