Mana isan’andro 04 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 05 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 03 Oktobra...

Mana isan’andro 04 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 9.19b-31 F.2, 6

NANOMBOKA NITORY AN’I KRISTY I PAOLY

Ny nitorian’ i Saoly tany Damaskosy sy Jerosalema

Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin’ ny mpianatra tany Damaskosy.20 Ary niaraka tamin’ izay dia nitory teo amin’ ny synagoga izy ka nilaza an’ i Jesosy fa Zanak’ Andriamanitra.21 Ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe: Tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? ary tonga atỳ koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin’ ny mpisoronabe.22 Ary Saoly mainka nihahery, dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. 23 Ary rehefa afaka andro maromaro, dia nihendry hamono azy ny Jiosy;24 nefa fantatr’ i Saoly ny fihendreny. Ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman’ alina hamonoany azy.25 Fa ny mpianany naka azy nony alina ka nampidina azy tamin’ ny sobiky avy eo amin’ ny mànda.

26 Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly, dia nitady hiray tamin’ ny mpianatra; fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra.27 Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin’ ny Apostoly, dia nanambara taminy ny nahitany ny Tompo sy ny nitenenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahiany nitory ny anaran’ i Jesosy tany Damaskosy.28 Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin’ ireo tany Jerosalema,29 sady nitory tamin’ ny anaran’ ny Tompo tamin’ ny fahasahiana ary niresaka sy niady hevitra tamin’ ny Helenista; fa ireo nitady hahafaty azy.30 Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany, dia nentiny nidina nankany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy.31 Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran’ i Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin’ ny fahatahorana ny Tompo sy ny famporisihan’ ny Fanahy ka nihamaro.

Tao Damaskosy (19-22)
Ny hitondra kristiana hifatotra ho any Jerosalema (9.2) no antony nahatongavan’i Paoly tao amin’ny Synagoga tao Damaskosy. Fa niova ho fitoriana sy fanambarana an’i Kristy anefa izany (Galatiana 1.16-17). Tokana ny hafatra nandreseny lahatra ireo Jiosy : Jesoa no Kristy Zanak’Andriamanitra.
Fanenjehana (23-25)
Azo eritreretina ho telo taona no nitoriany tao Damaskosy (Galatiana 1.17-18). Tsy maintsy niala tao Damaskosy Paoly ary nitsoaka nandositra tany Jerosalema satria nikasa ny hamono azy ny Jiosy. Tsy tontosa ny fikasana ratsin’izy ireo satria Andriamanitra no tompon’ny aina ary mandahatra ny zavatra rehetra.
Tao Jerosalema (26-29)
Voahilik’ireo mpianatra Saoly satria natahotra sy tsy nino azy ho mpianatra ireo (26). Namaha ny olana Barnabasy: nitondra azy teo amin’ny apostoly. Nambarany azy ireo ny fomba nifanenany tamin’i Kristy sy ny “fahasahiany nitory ny anaran’i Jesoa tany Damaskosy” (27). Tena marina tamin’i Barnabasy ny anarany (“zanaky ny fananarana”; 4.36) satria maro ny olana niravina noho ny fananarana nataony (9.27 ; 11.22-23, 25-26 ; 13-14 ; 13.9 ; 15.2, 12). Nitorian’i Paoly ny filazantsara koa ny Helenista (Jiosy teraka ivelan’Israely ary miteny Grika) ka nitady ny hahafaty azy. Tsindrian’i Lioka fa ny anaran’ny Tompo no nitorian’i Paoly.
Tsy voasakana ny asan’ny Fanahy Masina (30-31)
Niaro ny ainy tamin’ny Helenista Saoly ka nandositra lavitra be tany Tarsosy. Tsy nahasakana ny Fanahy Masina tsy haneho ny heriny anefa izany. Fampirisihana na koa fanampiana no toetran’Andriamanitra Fanahy Masina resahan’i Lioka eto. Miadana ary mivelatra amin’ny fahatsarana rehetra ny fiangonana sy ny filazantsara rehefa ny Fanahy Masina no mandrisika.