Mana isan’andro 03 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 04 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 02 Oktobra...

Mana isan’andro 03 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 9.10-19a F.1, 2

NY IRAKA

10 Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin’ ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko.11 Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin’ ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon’ i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro, efa mivavaka izy;12 ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy, mba hahiratra indray ny masony.13 Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin’ ny maro ny haben’ ny ratsy nataon’ izany lehilahy izany tamin’ ny olonao masina tany Jerosalema.14 Ary manana fahefana atỳ koa avy tamin’ ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao.15 Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan’ ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak’ isiraely;16 fa hasehoko azy ny habetsahan’ izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako.17 Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra-tanana taminy ka nanao hoe Ry Saoly rahalahy, ny Tompo, dia Jesosy Izay niseho taminao teo amin’ ny lalana nalehanao, no efa naniraka ahy, mba hahiratan’ ny masonao, ary mba ho feno ny Fanahy Masina hianao.18 Ary niaraka tamin’ izay dia nisy zavatra toy ny kiran’ ny hazandrano niala avy tamin’ ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa; 19 ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka.

Masi-mandidy Andriamanitra maniraka izay olona tiany irahina (10).
Ananiasy fa tsy mpianatra hafa. Fantatr’i Ananiasy fa ny Tompo no niantso azy tamin’ny anarany. Valinteny feno fahavononana no nasetriny izany: “Inty aho, Tompoko.”.
Iraka mazava (11-16).
Rehefa maniraka Andriamanitra dia mazava tsara ny iraka anirahany sy ny tanjony. Mitsangana dia mandeha mametra-tànana amin’i Saoly avy any Tarsosy mba hahiratra indray ny masony. Manome toky ny Tompo ary milaza fa efa mivavaka sy mino an’i Kristy izy. Fanahy iray ihany na ny niteny tamin’i Saoly na tamin’i Ananiasy. Mety tsy hazava tsara ny iraka, fa ny zava-dehibe dia ny manontany an’Andriamanitra Ilay tompon’ny iraka (13-14). Azo ifampiresahana Andriamanitra ary manome fanazavana amin’izay irahiny. Andriamanitra no nifidy an’i Saoly fa tsy Saoly akory (Jaona 15.16). Mazava ny antony nifidianana an’i Saoly: 1) Mba hampahafantatra ny anarany any amin’ny jentilisa (tsy Jiosy) sy ny mpanjaka ary ny Zanak’Israely ; 2) Mba ho voninahitry ny anaran’i Kristy, ary mety ho betsaka tokoa ny fahoriana hiaretany noho izany.
Paoly tonga “rahalahy” (17-19).
Mariky ny fanoloran-tena ny fametrahan-tànana ary efa nisy hatrany amin’ny Testamenta Taloha izany (Deotoronomia 34.9). Nino ny fiovam-pon’i Saoly Ananiasy ary nandray azy ho “rahalahy”. Iraka ihany Ananiasy fa Jesoa no tompon’ny iraka sy anton’ny fahasitranan’i Saoly (1 Korintiana 3.6). Ny fahiratan’i Paoly indray dia mariky ny fahiratan’ny masony ara-panahy (Efesiana 1.18) sy ny fahafenoan’ny Fanahy Masina. Ny batisa dia fanehoana ety ivelany ny maha olom-boavonjy.
Fanontaniana: Raha efa olom-boavonjy aho dia fantatro ve ny iraka ampanaovin’Andriamanitra ahy (Matio 28.18-20; Efesiana 2.8-10) ? Manatanteraka izany miaraka amin’Andriamanitra ve aho?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *