Mana isan’andro 04 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 05... Ny tao aoriana Mana isan'andro 03...

Mana isan’andro 04 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 15. 13-29 F. 1,6

FANAPAHAN-KEVITRA HENDRY

13 Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy roa lahy, dia namaly Jakoba ka nanao hoe: Ry rahalahy, mihainoa ahy:

14 Simeona efa nanambara izay nitsinjovan’Andriamanitra ny jentilisa tamin’ny voalohany hanalany olona aminy hankalazana ny anarany.

15 Ary mifanaraka amin’izany ny tenin’ny mpaminany, araka ny voasoratra hoe:

16 Rehefa afaka izany, dia hiverina Aho Ka hanangana ny trano-lain’i Davida izay efa nianjera; Ary hanangana izay efa rava ao Aho Ka hanamboatra azy indray;

17 Mba hitady ny Tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra, Izay efa niantsoana ny anarako, hoy Jehovah,

18 Izay manao izany zavatra fantatra hatramin’ny voalohany indrindra izany (Amo. 9. 11, 12).

19 Koa dia izao no hevitro: Tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin’ny jentilisa izay miverina ho amin’Andriamanitra;

20 fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin’ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà.

21 Fa hatramin’ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin’ny isan-tanàna Mosesy, fa vakina ao amin’ny synagoga rehetra isan-tSabata ny teniny.

22 Ary sitraky ny Apostoly sy ny loholona* mbamin’ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin’ny namany mba hirahina hiaraka amin’i Paoly sy Barnabasy hankany Antiokia, dia Joda, izay atao hoe Barnabasy, sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin’ny rahalahy; [* Gr. presbytera]

23 ary nanoratra taratasy izy ho entin’ireo, dia izao: Ny Apostoly sy ny rahalahy loholona miarahaba ny rahalahy avy amin’ny jentilisa izay any Antiokia sy Syria ary Kilikia. [* Gr. presbytera][* Gr. presbytera]

24 Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabataba anareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy,

25 dia sitrakay, rehefa nifanara-kevitra, ny hifidy olona hirahina hankatỳ aminareo hiaraka amin’i Barnabasy sy Paoly malalanay,

26 lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika.

27 Dia nirahinay Joda sy Silasy, sady hilaza vava izany teny izany koa izy.

28 Fa sitraky ny Fanahy Masina sy izahay tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremana izao ihany:

29 dia ny hifadianareo ny hena aterina amin’ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana; raha mahatandrin-tena hifady izany ianareo, dia ho soa. Veloma ianareo.

Fivoriana mahomby (13-18).
Niavaka ny fandraisam-pitenenana nataon’i Jakoba rahalahin’ny Tompo (Marka 6.3 ; Galatiana 1.19). Naveriny nambara ny tenin’ny mpaminany Amosa (Amosa 9.11-12). Manambara izany fa voantson’Andriamanitra ny olona avy amin’ny firenena rehetra. Manamarina izay voambara ao amin’ny Testamenta taloha izy handresena lahatra ny jiosy namany fa efa tafiditra ao anatin’ny planinÁndriamanitra ny famonjena ny firenena rehetra. Ireo trangam-piainana hitan’i Petera (Asa 10) sy Paoly dia nanamafy ny fahatanterahan’ízany. Mandrodana ny elanelana rehetra arak’izany ny filazantsara (Romana 10.12). Ny Fanahy Masina no nitari-dàlana koa rava ny fampisarahana sy fikotranana nokasain’i Satana. Mila mihevitra ny fiombonana sy firaisan-tsaina hatrany manoloana ny fanontaniana sarotra toy izao.
Mametraka fiarovana hendry mba ho marina amin’ny rehetra ny fepetra (19-21).
Tena vonona hiditra ao anatin’ny planin’Andriamanitra ny apostoly sy ny loholona saingy te-hametraka ny mahasarobidy ny fahamasinan’ny Tompo Andriamanitra ihany koa. Asaina hitandrina ireo lalàna momba ny fanompoan-tsampy sy ireo fitondran-tena mamoafady ny mpino fa tsy hoforana (Lev17.10-14). Marina fa miaina ao anaty fahafahana ny mpino noho ny fahasoavana noraisiny, saingy tena ilaina ny mahafantatra ny fetra hitandrovana ny fahamasinan’ny Tompo sy ny olom-boafidy.
Paik’ady sy fifanarahana voalanjalanja (22-29).
Niraisana saina ny fandefasana iraka tsara laza sy mahafatra-po (Joda sy Silasy) (27) hitondra ny taratasy (24 ; Gal.1.7) izay mirakitra ny toromarika noraisina. Taratasy maneho fitiavana sy fifampitsinjovana no nalefa satria tsapa ny fitsilovan’ny Fanahy Masina ny tsirairay. Misy ny filaminana, ny fiadanana rehefa manaiky mihaino ny Tompo ny olona.
Fampieritreretana : Manao ahoana no fiatrehanao tsy fitovian-kevitra ? (Filipiana 2.3-4)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *