Mana isan’andro 03 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 04... Ny tao aoriana Mana isan'andro 02...

Mana isan’andro 03 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 15. 1-12 F. 2,6

FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA AVY AMIN’NY FINOANA AN’I JESOA

1 [Ny nifandiran’ny sasany ny amin’ny famorana, sy ny nataon’ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema tamin’izany] Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe: Raha tsy forana araka ny fanaon’i Mosesy ianareo, dia tsy azo vonjena.

2 Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin’ireo Paoly sy Barnabasy, dia nifanarahana ny hiakaran’izy roa lahy sy ny sasany koa hankany Jerosalema ho any amin’ny Apostoly sy ny loholona* hanadina izany teny niadian-kevitra izany. [ Gr. presbytera]

3 Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana, dia nandeha namaky an’i Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny niovan’ny jentilisa; dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy.

4 Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy, dia noraisin’ny fiangonana sy ny Apostoly ary ny loholona*, ka dia nilaza izay rehetra efa nataon’Andriamanitra tamin’ny nombany azy. [* Gr. presbytera]

5 Fa ny mino sasany, izay isan’ny antokon’ny Fariseo kosa, dia nitsangana ka nanao hoe: Tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn’i Mosesy.

6 Ary dia nivory ny Apostoly sy ny loholona* mba hihevitra izany zavatra izany. [* Gr. presbytera]

7 Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany, dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe: Ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin’ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin’ny vavako no handrenesan’ny jentilisa ny tenin’ny filazantsara ka hinoany.

8 Ary Andriamanitra, Izay mahalala ny fo, dia vavolombelony tamin’ny nanomezany azy ny Fanahy Masina tahaka antsika koa;

9 fa tsy nataony misy hafa isika sy izy, fa nodioviny tamin’ny finoana ny fony.

10 Koa nahoana ianareo no maka fanahy an’Andriamanitra amin’ny fametrahanareo zioga amin’ny vozon’ny mpianatra, izay tsy zakan’ny razantsika na isika ho entina?

11 Fa mino isika fa ny fahasoavan’i Jesosy Tompo no hamonjena antsika, dia tahaka ny azy ihany koa.

12 Dia nangina ny olona rehetra ka nihaino an’i Barnabasy sy Paoly, izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin’Andriamanitra azy tany amin’ny jentilisa.

Mandroso ny fiangonana (1-3a).
Nitombo ny isan’ny olona hafa firenena nino an’í Jesoa. Nisy anefa ny fampianarana hafa nahatonga fifandirana tao Antiokia noho ny fepetra manokana heverina hatao amin’ny hafa firenena rehefa tonga kristiana izy ireo. Nifanaraka ny fiangonana fa handefa solon-tena any Jerosalema hihaona amin’ny Apostoly sy ireo loholona. Tsara sady feno fahendrena ny fanapahan-kevitra satria fototry ny finoana no resaka eto. Manolona ny ady hevitra dia tena ilaina ny mifanatona, mifampihaino, ary mihaino an’Andriamanitra sy ireo heverina ho lehibe.
Firahalahian’ny mino (3b-5).
Hita taratra ny fifalian’ny fifankahitana sy ny fifandraisana tsara. Faly mifampizara ireo fomba niasan’ny Tompo Andriamanitra. Tena izao ilay hoe hiara-hidera ny Tompo !
Ahoana no fomba ahazoana ny famonjena ? (6-11) Ny jiosy sasany izay efa tonga kristiana dia mitaky ny hanaovana famorana sy fanekena ny hankatoavan’ny hafa firenena ireo lalàn’í Mosesy (Matio 23.4 ; Gal.5.1). Mitovy hevitra tamin’i Paoly sy Barnabasy i Petera raha nilaza fa “ny fahasoavan’i Jesoa Tompo no namonjena antsika” (11 ; Rom. 3.24). Tsy misy anampiana izany satria ampy ny finoana Ilay zanak’Andriamanitra hahazoana famonjena (Jaona 3.16). Ny asan’ny Fanahy dia ho an’ny olona rehetra. Tsy miankina amin’ny hery manokana, na fiezahana na anaram-piangonana na hafa koa ny famonjena fa amin’ny finoana an’i Jesoa irery ihany, (Jaona 14.6 ; Efes.2.5). Andriamanitra no manome ny fahasoavany satria fitiavana Izy sady tsy mizaha tavan’olona.
Tanteraka ny fihaonana (12).
Satria feno ny fepetra : misy mizara, misy mihaino ; izany hoe tamin’ny fahanginana sy fifanajana (Jakoba 1.9).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *