Mana isan’andro 05 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 06... Ny tao aoriana Mana isan'andro 04...

Mana isan’andro 05 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 15. 30-41 F. 2,6

LAMINA MANOME VONINAHITRA NY TOMPO

30 Ary rehefa nalefany izy ireo, dia nidina nankany Antiokia; ary namory ny olona maro izy, dia natolony ilay epistily.

31 Ary nony efa namaky izany ny olona, dia nifaly noho ny anatra tsara.

32 Ary satria mpaminany Joda sy Silasy, dia namporisika ny rahalahy tamin’ny teny maro izy ka nampahery azy.

33 Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo, dia nampandehanin’ny rahalahy soa aman-tsara ho any amin’izay naniraka azy.

34 * [* Ampio hoe: 34 Nefa mbola sitrak’i Silasy ny hitoetra ao]

35 Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia; dia nampianatra sy nitory ny tenin’ny Tompo izy roa lahy mbamin’ny maro koa.

36 [Ny niaingan’i Paoly fanindroany hitety vohitra tany Asia Minora] Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hoy Paoly tamin’i Barnabasy: Andeha isika hiverina hamangy ny rahalahy any amin’ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin’ny Tompo, hahitantsika izay toetrany.

37 Ary tian’i Barnabasy ny hitondra an’i Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy.

38 Nefa nataon’i Paoly fa tsy tokony ho entiny miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfylia ka tsy niaraka taminy ho any amin’ny raharaha.

39 Ary nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka; ary Barnabasy nitondra an’i Marka, dia niondrana an-tsambo nankany Kyprosy.

40 Fa Paoly kosa nifidy an’i Silasy, dia niainga, rehefa natolotry ny rahalahy ho amin’ny fahasoavan’ny Tompo izy.

41 Dia nandeha namaky an’i Syria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany.

Mandamina ny fiangonany ny Tompo (30-35).
Nahafinaritra ny fihaonana tamin’ireo mpino tany Antiokia satria nazava ny taratasy ary mamy loatra ireo fampaherezana nentin’i Joda sy Silasy. Fifaliana, fiadanana no mameno ny fo rehefa ny Tompo no avela handamina izay tsy fitovian-kevitra. Nampianatra sy nampiorina ny finoan’ny olona ireto roalahy mpanefa ny iraka mandra-pahatongan’ny fotoana hiverenana tany Jerosalema (32). Mbola nanohy nitory sy nampianatra ihany koa i Paoly sy Barnabasy (1 Kor.12.28). Mitaona antsika hahay hanararaotra foana ny fotoana hilazana ny fahatsaran í Kristy izao oha-piainan’ny apostoly izao.
Mihevitra ny fampandrosoana ny hafa ny mpitarika mahomby (36).
Tena fomba fiasa sy fiainana hita tamin’ny Apostoly Paoly ny manao fanaraha-maso ireo toerana efa nanaovana fitoriana. Tena ilaina ny fijerena izay efa nafafy sy ny fandrosoan’olona ara-panahy aorian’ny fitoriana : ho fampaherezana, ho famporisihana, hanamafisana orina ny fiainana ny finoana (Oha.27-23 ; Gal.4.19).
Fisarahana nitera-bokatsoa (37-41).
Mbola voatahiry mafy ao am-po ny fitoriana sy fanaovana mpianatra ka na dia tsy nitovy hevitra ny amin’izay hiarahana miasa aza i Paoly sy i Barnabasy dia nanohy ny antso tao anatiny. Niha-nivelatra tany amin’ny faritra hafa (39) izay tsy nalehan’i Paoly ny filazantsara. Nahay namaha olona izy roa lahy satria tsapa fa samy nanana fahamatorana ao amin’ny Tompo. Nahazo mpiray dia mahatoky i Paoly. I Jaona Marka ihany koa anefa nitombo sy nihahery tao amin’ny Tompo ka tonga mpanompo tsara nankasitrahan’í Paoly taty aoriana.( Kol. 4.10 ; 1 Pet 5.13 ; 2 Timoty 4.11).
Vavaka : Tompo o !omeo ny fahendrena avy aminao aho amin’ny fifandraisako amin’ireo mpiara-manompo amiko mba hisian’ny firindràna sy ny fiadanana.