Mana voalahatra Alatsinainy 23 Novambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra ALAROBIA... Ny tao aoriana Mana voalahatra Sabotsy 21...

Mana voalahatra Alatsinainy 23 Novambra 2020

FITOMANIANA 3.40-66

MIVERINA AMIN’ANDRIAMANITRA

NONA

40 Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin’ i Jehovah.41 Aoka hasandratsika amin’ Andriamanitra any an-danitra ny fontsika sy ny tanantsika.42 Izahay efa nanota sy nanao ditra, ary Hianao kosa tsy namela heloka.

SAMEKA

43 Nisarona fahatezerana Hianao ka nanenjika anay; eny, novonoinao izahay, fa tsy niantranao.44 Nisarona rahona Hianao, ka dia voasakana ny vavaka.45 Nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo afovoan’ ny firenena izahay.

PE

46 Ny fahavalonay rehetra misanasana vava aminay.47 Mahavoa anay ny tahotra sy ny lavaka ary ny fandringanana sy ny fahatorotoroana.48 Rano mandriaka no mijononoka amin’ ny masoko noho ny faharatran’ ny oloko zanakavavy.

AINA

49 Ny masoko mandrotsa-dranomaso ka tsy mijanona, eny, tsy misy fiatoana,50 Ambara-pitazan’ i Jehovah ka ho tsinjony any an-danitra.51 Ny masoko mampiditra fahoriana ho an’ ny fanahiko noho ny amin’ ny zanakavavin’ ny tanànako rehetra.

TSADE

52 Izay fahavaloko tsy ahoan-tsy ahoana dia nanenjika ahy mafy hoatra ny fanenjika voron-kely.53 Nanjera ahy tao an-davaka famoriandrano izy ka nitady hahafaty ahy sady nitora-bato ahy.54 Mandifotra ny lohako ny rano, ka dia hoy izaho: Maty aho ity!

KOFA

55 Jehovah ô, niantso ny anaranao tany an-davaka lalina indrindra aho.56 Ny feoko dia efa renao, aza tampenana ny sofinao, raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho.57 Nanakaiky Hianao tamin’ ny andro niantsoako Anao, ka dia hoy Hianao: Aza matahotra.

RESY

58 Tompo ô, Hianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny, nanavotra ny aiko Hianao.59 Jehovah ô, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko, ka mba tsarao ny adiko.60 Hitanao ny famalian-dratsy rehetra ataon’ ireo, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy

SINA

61 Jehovah ô, efa renao ny latsa ataony, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy,62 Dia ny molotr’ izay mitsangana hanohitra ahy sy ny saina ataony mandritra ny andro hamelezana ahy.63 Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, fa ataony an-kira aho.

TAO

64 Hovalianao araka ny asan’ ny tànany izy, Jehovah ô.65 Eny, hohamaizininao ny fony, hihatra aminy ny ozonao.66 Henjehinao amin’ ny fahatezerana izy ka haringanao tsy ho etỳ ambanin’ ny lanitr’ i Jehovah.

Fibebahana marina (40-47).

Marina fa mifona ho an’ny fireneny sy ny Zanak’Israely i Jeremia, saingy zava-dehibe lavitra amin’Andriamanitra ny fifonana ataon’ny tsirairay. Taominy ary izy ireo hiverina amin’Andriamanitra izay midika fibebahana. Fandinihan-tena ho an’ny rehetra amin’ny antsipirihany no atao; mijery ny ratsy natao, mahafoy sy manao veloma izany mandrakizay fa tsy mandram-pihaona. Fibebahana amin’ny fo fa tsy eo amin’ny vava fotsiny (1 Samoela 16.7b), arahina fanandratan-tanana, izay midika fanapahan-kevitra hanatona sy hiverina tanteraka amin’Andriamanitra (40-41). Ambara amin’ny vava ny fanekena ny fahadisoana natao (42) sy ny fanaintainana vokatry ny famaizana nataon’Andriamanitra (43-47).

Manao ahoana ny fibebahako? Lalim-paka avy ao am-po ve sa sanatria fombafomba ivelany ihany na mety fahazarana fotsiny?

Miantso ny anarany (48-57).

Lalina dia lalina eto ny manjo an’i Jeremia, manandratra vavaka amin’Andriamanitra an-dranomaso tsy mety ritra, manoloana ny fahorian’ny fireneny (49-51). Avelan’Andriamanitra hanenjika sy hamono azy ny fahavalony (52-54), ka tao anaty lavaka izy no niantso ny anaran’Andriamanitra (55-56), dia novaliany hoe: “Aza matahotra” (57). Mahatoky amin’ny teniny tokoa Andriamanitra, fa hoy Izy : “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho” (Salamo 50.15). “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” (Romana 10.13). Vavaka maneho fitsaharana (58-66). Fahatokiana sy fahatoniana no tsapa anatin’ny vavaka asandratr’i Jeremia eto. Namaly ny antsony Andriamanitra sady nanome toky azy (57). Ny anjarany dia ny mametraka ny adiny Aminy (58). Miverina ny fifandraisana ka afaka mandoatra malalaka ny ao am-po sy izay mbola mavesatra izy (59-66).

Fahamarinana :

Tsy misy mahafinaritra ohatran’izany hoe “tafaverina amin’Andriamanitra” sy hoe “miandany amiko Andriamanitra!”

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *