Mana voalahatra Sabotsy 21 Novambre 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra... Ny tao aoriana Mana voalahatra Zoma 20...

Mana voalahatra Sabotsy 21 Novambre 2020

FITOMANIANA 3.1-18

1 Izaho ilay lehilahy nahita fahoriana tamin’ ny tsorakazon’ ny fahatezerany.2 Izaho no notarihiny sy nampandehaniny ho amin’ ny maizina, fa tsy ho amin’ ny mazava.3 Izaho ihany no asian’ ny tànany mandritra ny andro mandrakariva 4 Nataony antitra ny nofoko sy ny hoditro, notapatapahiny ny taolako.5 Manorina izay hamelezany ahy Izy ary manemitra ahy amin’ ny zava-mangidy sy ny fahoriana.6 Ampitoeriny ao amin’ ny maizina toy izay efa maty fahagola aho.7 Nofefeny manodidina aho ka tsy afa-nivoaka, nataony mavesatra ny gadrako.8 Ary na dia mitaraina sy minananana aza aho, dia tampenany ny fivavako.9 Vato voapaika no narafiny natampiny ny lalako, naolikoliny ny alehako.10 Tonga bera manotrika ahy Izy, ary toy ny liona ao amin’ ny fierena;11 Namily ny alehako Izy, ary noviravirainy aho ka nataony mahatsiravina.12 Nanenjana ny tsipìkany Izy ka nanangana ahy ho toy ny marika hokendrena zana-tsipìka.13 Nampitsatoka ny zana-tsipìkany tamin’ ny voako Izy.14 Tonga fihomehezan’ ny fireneko rehetra aho sady ataony an-kira mandritra ny andro.15 Novokisany zava-mangidy aho ary nobobohany zava-mahafaty.16 Ary notorotoroiny tamin’ ny sila-bato ny nifiko, sady natsinkasinkasiny tamin’ ny lavenona aho.17 Ary noroahinao tsy hahita fiadanana ny fanahiko, ka efa hadinoko ny tsara.18 Dia hoy izaho: Levona ny faharetako sy ny fanantenako an’ i Jehovah.


VERY FANANTENANA

Maizina ny tontolo (1-13).

Mijery ny toerana misy azy i Jeremia eto ary mahatsapa ny fahatezeran’Andriamanitra mitambesatra eo aminy isan’andro; « izaho…izaho… izaho… » (1-3). Ahoana ny hamaritany izany vesatra izany? Fanaintainan’ny nofo, fangidiana anaty, fahakiviana, gadra anaty aizina, toy ny efa maty any am-pasana mihitsy (4-6), ka na dia miantsoantso sy manandratra vavaka aza, dia tsy misy mandre satria Andriamanitra mihitsy no manampina ny vavany sy ny lalan-kizorany (7-9).

Tonga fahavalo mametraka fandrika sy hamono azy Andriamanitra (10-13).

Tsy mahazo antsika koa ve ny fahatsapana toy izany rehefa tratry ny rarin-tsaina ateraky ny fahoriana lalina? Miova daholo na ny fijerintsika ny tenantsika na sy fijerintsika ny hafa, eny fa na ny fijerintsika an’Andriamanitra aza! Tonga hatramin’ny fiheverana fa nandao antsika sady tsy tia antsika intsony Izy! Izany ve anefa ny marina? Isaia 54.7 Famoizam-po lalina (14-18). Mitohy ny hakiviana eo amin’ity mpanompon’Andriamanitra ity. Fanesoana sy fihomehezana no voarainy avy amin’ny mpiray firenena aminy (14).

Tsapany fa nofoanan’Andriamanitra teo aminy ny fiadanana sy ny zava-tsoa (17).

Fahavoazana tanteraka any amin’ny maha olona manontolo (saina, vatana, fanahy) no henony mihatra aminy; «Levona ny faharetako sy ny fanantenako an’i Jehovah» (18). Nahatsapa fangirifiriana mihatra aman’aina toy izany koa i Joba mpanompon’Andriamanitra, saingy tsy very fanantenana izy fa mbola niteny hoe : «Na dia hamono ahy aza Izy, mbola hanantena Azy ihany aho: kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho» (Joba 13.15). Tsy nampodian’Andriamanitra ho fitahiana mahatretrika ve ny fanantenana tsy levona tao amin’i Joba? (Joba 42.12-16).

Vavaka  : Jesoa o, Ianao no fanantenako !

Source : fikambana mpiara-mamaky Baiboly