TALATA 27 JOLAY Ny teo aloha Mana isan'andro 4... Ny tao aoriana Mana voalahatra 04 Jona 2021

TALATA 27 JOLAY

EZEKIELA 15.1-8 F. 1, 7
NY VOALOBOK’ANDRIAMANITRA MARINA

Fanoharana mampiseho ny toetr’ i Jerosalema

1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, inona no ihoaran’ ny tahom-boaloboka noho ny hazo rehetra, dia ny sakeli-boaloboka izay isan’ ny hazo any an’ ala?3 Moa mba fangalan-kazo hatao zavatra akory va izy, na mba fangalana fihantonan-javatra?4 Indro, hatsipy any anaty afo hataina izy; ny laniny roa ho levon’ ny afo, ary ny tenatenany ho may. Ka moa azo atao zavatra akory va izy?5 Indro, fony izy tsy mbola nahafahana aza, dia tsy azo natao zavatra, koa mainka fa rehefa levon’ ny afo sy may izy? 6 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Toy ny tahom-boaloboka amin’ ny hazo any an’ ala, izay natolotro hataina, dia toy izany no hanolorako ny mponina any Jerosalema.7 Ary hanandrina azy ny tavako; hiala avy amin’ ny afo izy nefa ho levon’ ny afo hafa indray; ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, raha manandrina azy ny tavako.8 Ary hataoko lao ny tany noho ny nivadihany tamiko, hoy Jehovah Tompo.

Fivadiam-panekena manimba fiainana.

Oharina amin’ny voaloboka matetika ny Isiraely ao amin’ny Soratra Masina. Ny tahom-boaloboka eto dia ilay efa niala tamin’ny fakany, tsy maniry intsony, sahala amin’ny toetran’ny mponina tao Jerosalema izay nivadika na niala tamin’ny fanarahana marina an’Andriamanitra. Tsy ny maha tanàna malaza azy, na ny fisian’ny tempoly ao aminy, na izay rehetra heverina ho maha sarobidy azy no ilain’Andriamanitra aminy. Rehefa tsy mety hifanao fanekena Aminy sy hitandrina hanaraka izany, dia ho levonina tahaka ny fandevon’ny afo ny tahom-boaloboka ataina. Mahatoky tanteraka amin’ny fifanekena ifanaovany Andriamanitra. Ny olona mandrakariva no mivadika. (Jereo Isaia 5.4)

Jesoa Kristy no tena voaloboka (Jaona 15.1).

Ny firaisana Aminy ihany no mampisy vokatra mety sy tsara ary mahasoa eo amin’ny fiainana : fahamasinana, fahamarinana, fiainana be dia be eto an-tany ka hatrany amin’ny mandrakizay. Na ny voaloboka mifandray tsara amin’ny hazony sy fakany dia mamoa voa tsara, na izy lasa hazo maina, fanao kitay. Tsy mba azo anaovana fanaka na zavatra hafa izy. Moa mahita eo amiko vokatry ny finoana, fahamarinana, fahamasinana, toe-panahy araka an’Andriamanitra, fiainam-bavaka, fiainam-pamakiana, fandinihana, fianarana sy fanakatoavana ny tenin’Andriamanitra va ny Tompo? Na isika olombelona manaiky ny hanana firaisana tsara amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, dia ho zanaka mpandova ny fanjakany, na tsia, dia ho very mandrakizay. Tsy afaka manova izany ny fahaizana, harena, olona, laza, fombafomba ary tsy misy lalana anelanelany.

Vavaka :

Tompo ô! Atolotro feno ho Anao ny fiainako, fa raha misaraka aminao aho, tsy mahay manao na inona na inona. Amena