Mana voalahatra 04 Jona 2021 Ny teo aloha TALATA 27 JOLAY Ny tao aoriana Mana voalahatra 03 Jona 2021

Mana voalahatra 04 Jona 2021

1 TANTARA 29.20-30

TSARA FIAFARANA

Fanokanana sy fitokanana (20-23). Efa fomba fanao hatramin’ny andron’i Mosesy ny lanonam-panokanana olona ho mpanjaka na mpisorona, ohatra ny an’i Arona sy ny zanany (Levitikosy 8) ary koa ny fitokanana zavatra toy ny mandàn’i Jerosalema (Nehemia 12.27-43). Eto dia ny an’i Solomona (23) sy ny fiatombohan’ny asa no resahina. Ny iraisan’ireo dia ny fety aman-danonana sy ny fanatitra. “Ary nihinana sy nisotro tamin’ny fifaliana be …” (22), “… hanao ny fitokanana amin’ny fifaliana fiderana ary ny hira….”
I Solomona (24-25). Anjarany amin’izay manomboka izao. Amin’ny ankapobeny dia tsy nanana fahasahiranana tamin’ny fitondrana fanjakana izy. Isan’ny zava-tsoa nanambinan’Andriamanitra azy izany. Nandray koa ny voninahitry ny fiandrianana izy amin’ny maha mpanjaka azy. Fahasoavana re izany! Miavaka foana ny mpanompon’ny Tompo na dia samy hiharan-java-mahory aza ny rehetra tsy ankanavaka.
I Davida (26-30). Tsy diso anjara tamin’ny fahasoavan’Andriamanitra miavosa ny mpanompony na dia nandalo sedra mafy sy niaina tao anatin’ny fahotana nandalo aza nandritry ny fotoana nanjakany. Nanjaka naharitra tamin’Israely izy, voky andro, sy harena ary voninahitra (26-28), ary mbola voasoratra ho tantara ny fiainany manontolo (29-30).
Fanontaniana: Inona no ho voasoratra momba ny fiainanao?

Hosaintsainina: Ny fanalahidin’ny fahombiazana dia ny fanolorana ny tena ho fanatitra velona ho an’Andriamanitra miaraka amin’ny finoana sy ny fankatoavana, ary ny fametrahana Azy eo amin’ny seza fiandrianan’ny fiainana!