Mana isan’andro 4 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 5... Ny tao aoriana TALATA 27 JOLAY

Mana isan’andro 4 Aogositra 2021

MATIO 22.1-14 F.1,2
FANASANA FAMPAKARAM-BADY

1 Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe:2 Ny fanjakan’ ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an’ ny zananilahy.3 Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin’ ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo.4 Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin’ ny efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa atỳ amin’ ny fampakaram-bady hianareo.5 Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin’ ny sahany, ary ny anankiray ho any amin’ ny varony.6 Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy.7 Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany.8 Dia hoy izy tamin’ ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy miendrika.9 Koa mankanesa hianareo any amin’ ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin’ ny fampakaram-bady.10 Dia nivoaka ho any amin’ ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.11 Ary nony efa niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin’ ny fampakaram-bady.12 Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa hianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin’ ny fampakaram-bady? Dia sina izy.13 Ary dia hoy ny mpanjaka tamin’ ny mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin’ ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.14 Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina.

Nanao fanoharana i Jesosy Tompo hahatakaran’ny olona hoe iza no ho tafiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra.

Avonavon’ny nasaina (1-7).

Voninahitra sy fahasoavana omen’ny Ray ny fanasana. Indrisy anefa, fanamavoana, fanoherana ary herisetra no valiny voarainy matetika (3b, 5-6)! Variana amin’izao tontolo izao sy ny filàny izay mandalo ireto nasaina ka manao tsinontsinona ny antsom-pamonjena! Inona ireo toetra hitanao amin’ireo nirahina hiantso ny olona? Mpanompo mankatoa, mahatoky hatramin’ny fahafatesana. Aiza ny sokajy misy anao ? Ny tsy famaliana ny fanasana dia fandavana ny famonjen’ny Tompo izay tanteraka teo amin’ny hazo fijaliana.

Fanasana vaovao (8-10).

Lehibe noho ny fahatezerany ny famindrampo sy ny fitiavan’Andriamanitra. Tsy nofoanany ny fanasana fa niantso olon-kafa indray Izy. Miala nenina amin’ny olona rehetra Andriamanitra satria “tsy misy tiany ho very fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra” (2 Petera 3.9)
Fitafiana (11-14). Tsy ampy fotsiny ny mandray fanasana fa mila mamaly ny antso ary tonga araka ny fomba takian’ny Tompo : mitafy ny akanjon’ny fahamarinana izay Izy mihitsy no manolotra azy. (Jaona 3.16). Sokajin’olona manao ahoana ity lehilahy ity (12)? Ireo izay mieritreritra hiditra any an-danitra amin’ny fahamarinany ; mamonjy fiangonana izy, mazoto amin’ny asa soa fa tsy mino sy manaiky an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azy (Galatiana 3.27, Romana 10.3). Ho ratsy tokoa ny ho fihafaran’izy ireo (12).

Famporisihana : Manasa anao ny Tompo hiditra ao amin’ ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry. Mitafia an’i Jesosy ary midira!