Mana isan’andro 5 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 06... Ny tao aoriana Mana isan'andro 4...

Mana isan’andro 5 Aogositra 2021

MATIO 22.15-22 F.2,3
TOKONY HANDOA HETRA VE ?

Ny nanontaniana an’ i Jesosy ny amin’ ny mandoa vola hetra ho an’ i Kaisara

15 Ary tamin’ izay dia lasa ny Fariseo ka niara-nisaina mba hamandrika Azy amin’ ny teniny.16 Dia naniraka ny mpianany mbamin’ ny Herodiana hankeo aminy izy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao ka mampianatra marina ny làlan’ Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizaha tavan’ olona.17 Koa lazao aminay ary izay hevitrao: Moa mety va ny mandoa vola hetra ho an’ i Kaisara, sa tsia?18 Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany, dia nanao hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy hianareo, ry mpihatsaravelatsihy?19 Asehoy Ahy ny farantsakely fandoa amin’ ny hetra. Dia nitondrany denaria Izy.20 Ary hoy Jesosy taminy: An’ iza ity sary sy soratra ity?21 Hoy izy taminy: An’ i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: Aloavy ho an’ i Kaisara ary izay an’ i Kaisara, ary ho an’ Andriamanitra izay an’ Andriamanitra.22 Ary nony nahare izy, dia gaga, ary dia nandao Azy ka lasa nandeha.

Fanontaniana fandrika (15-17).

Nandritra ny asa fanompoan’i Jesosy Tompo teto an-tany dia nijoro ho mpanohitra hatrany ireo Fariseo. Eto dia niray saina amin’ireo Herodiana izay tsy mitovy firehana sy tsy mifankahazo aminy izy ireo hamandrika an’i Jesosy. Ahoana ny fomba fanatonany Azy ? (16) Mampiasa teny mandoka, feno hafetsena tahaka ilay menarana fahiny, endrik’i Satana (Genesisy3)! Tsy manatona hianatra sy handray avy amin’ny Tompo fa miandry kendritohina izay valin-teniny hamandrihana Azy; “Moa mety ve ny mandoa hetra hoan’i Kaisara sa tsia?”Raha eny, dia ho diso fanantenana ireo Jiosy mankahala ny fanjanahan’ny Romana, ary raha tsia, dia hampangain’ny manam-pahefana Romana ho tsy mpankatoa Izy. Mila mailo isika fa mandrak’androany dia maro ireo olona mamonjy ny fivorian’ny mpino amin’ny tanjona tsy mazava sy toe-po ratsy hanakorontana sy hampisara-bazana ny vahoakan’Andriamanitra.

Rava ny fandrika (18-22).

Izay nihady lavaka no latsaka tao (Ohabolana 26.27). Tsotra ary avy hatrany ny fihetsik’i Jesosy. Amin’ny maha-Andriamanitra Azy, dia hainy ny mamantatra ireo antony tsy mazavan’ny fanontaniantsika. Tsy misy miafina eo anatrehan’ny Tompo na ny fisainantsika lalina aza. Niainga tamin’ny sary teo amin’ilay Denaria no namalian’i Jesosy ny fanontaniana ary tamin’ny fahendrena nomen’Andriamanitra Azy. Ahoana hoy Izy ? (20-21) Raha lazaina amin’ny fomba tsotra dia mety ny mandoa ny haba amin’ny fanjakana sady manatanteraka ny andraikitra amin’ny maha-kristiana. Ny kristiana tsara dia olom-pirenena manefa ny adidiny. Mazava ho azy fa raha toa ny fanjakana mitaky zavatra mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra, dia tsy tokony hanao izany izy (Asan’ny Apostoly 4.18-20).

Fanamby : Aoka isika ho kristiana mendrika sady ho olom-pirenena vanona !

Application Mana isan’andro, Afaka alainao ao amin’ny Play Store