Mofonaina Zoma 17 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Sabotsy 18... Ny tao aoriana Mofonaina Alakamisy 16...

Mofonaina Zoma 17 Martsa 2023

Romana 5. 15-21

ADAMA : LOHARANO NIDIRAN’NY OTA

JESOA: LOHARANO NIDIRAN’NY FAHASOAVANA

Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan’ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an’ny maro, mainka ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanomezana amin’ny fahasoavan’ny Olona iray, dia Jesoa Kristy, no tonga be ho an’ny maro kosa. 16 Ary tsy tahaka ny avy amin’ny anakiray izay nanota ny fanomezana; fa noho ny nataon’ny anankiray no nisehoan’ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan’ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. 17 Fa raha ny fahadisoan’ny olona anankiray no nanjakan’ny fahafatesana noho ny nataon’ny anankiray, mainka izay mahazo ny haben’ny fahasoavana sy ny fanomezan’ny fahamarinana no hanjaka amin’ny fiainana noho ny nataon’ny Anankiray, dia Jesoa Kristy. 18 Koa tahaka ny nahatongavan’ny fanamelohana ho an’ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan’ny fanamarinana ho amin’ny fiainana kosa ho an’ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. 19 Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsi-fanarahan’ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan’ny Anankiray. 20 Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadisoana. Nefa teo amin’izay nihabiazan’ny ota no nihoaran’ny fahasoavana be lavitra, 21 mba ho tahaka ny nanjakan’ny ota tao amin’ny fahafatesana no hanjakan’ny fahasoavana kosa amin’ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika.
—————
Manazava ny amin’i Adama sy Jesoa Paoly eto amin’izao mofonaina izao. Milaza mazava Paoly fa Adama dia nampiditra teto amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ny fahotana ka nampidi-doza azy. Tamin’ny alalan’i Jesoa kosa no nidiran’ny fahasoavana, izay mahatonga izao tontolo izao hisitraka famonjena. Noho ny amin’i Adama dia nidiran-doza ny olombelona rehetra, noho ny amin’i Jesoa kosa dia nidiram-pahasoavana izy.
1. Adama: loharanon’ny fahafatesana (and 15)
“Fa raha ny fahadisoan’ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an’ny maro”
Adama no tsy nahatandrina ny didy napetraky ny Tompo taminy dia ny taranany rehetra no nizaka ny vokatr’izany mandraka ankehitriny. Asehon’i Paoly amintsika fa misy vokany ratsy mandrakariva ho an’ny taranaka ny tsy fanarahan’ny iray. Izany tsy fanarahan’i Adama izany no nidiran’ny fahafatesana teo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona. Raha tokony ho loharanom-pitahiana Adama, noho izy nahazo tsodrano avy amin’Andriamanitra hameno ny tany. Feno tokoa ny tany kanefa feno olona mizaka ny voka-dratsin’ny fahotana no mameno azy, olona tsy maintsy ho faty noho ny herin’ny fahotana. Mampidi-doza ho an’ny taranaka mifandimby ny tsy fifikirana amin’ny tenin’Andriamanitra, mampiditra fahotana mitondra ho amin’ny fahafatesana izany. Andeha isika, taranaka ankehitriny mba ho isan’izay mankato, ho tonga loharanon-tsoa.
2. Jesoa: loharanom-pahasoavana manome fiainana (and 15)
“Ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanomezana amin’ny fahasoavan’ny Olona iray, dia Jesoa Kristy, no tonga be ho an’ny maro kosa”
Jesoa dia antsoin’ny Testamenta Vaovao hoe: “Adama faharoa”. Ilay olombelona noharian’Andriamanitra araka ny endriny. Ny mampiavaka an’i Jesoa dia ny nahavitany nitahiry izany endrik’Andriamanitra tao Aminy izany. Izy irery no olombelona tsy nanota, ary satria tsy nanota dia tonga loharanom-pahasoavana ho an’izao tontolo izao. Noho ny amin’i Jesoa dia afaka mandresy ny fahafatesana vokatry ny fahotana teto amin’izao tontolo izao Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho ny vokatra ratsy nateraky ny fahotana no voka-tsoa azo avy amin’i Jesoa noho ny fahasoavan’Andriamanitra. Raha nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana noho herin’ny ota avy amin’i Adama dia hahatratra ny olona rehetra, ny taranaka mifandimby kosa ny fiainana noho ny famonjena avy amin’i Jesoa Kristy loharanom-pahasoavana rehetra. Sambatra isika noho ny amin’i Jesoa, tena fahasoavan’Andriamanitra ho antsika sy ny taranatsika rehetra tokoa Izy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)