Mofon’aina Zoma 11 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alatsinainy 14... Ny tao aoriana Mofon'aina Alakamisy 10...

Mofon’aina Zoma 11 Febroary 2022

Apokalypsy 21. 1-5

NY TENIN’ANDRIAMANITRA : MAHATOKY SY MARINA

Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. 2 Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny. 3 Ary nahare feo mahery avy teo amin’ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro, ny tabernakelin’Andriamanitra dia eo amin’ny olona, ary Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny. 4 Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha. 5 Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty: fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.
————————–
Ny tenin’Andriamanitra dia maneho an’Andriamanitra. Mahatoky sy marina hoy Jaona ny tenin’Andriamanitra. Maneho an’Andriamanitra mahatoky sy marina izany. Ny tenin’Andriamanitra irery ihany no manana ireo toetra roa ireo. Fa inona marina moa no azo hanazavana ireo ? Ny tenin’Andriamanitra dia
1. Mahatoky (and 5)
« Ary hoy koa Izy: Soraty: fa mahatoky sy marina ireo teny ireo »
Rehefa jerena ny dikan’ny teny hoe mahatoky dia azo itokiana no hevitra voalohany mby ao an-tsaina. Izay nolazainy mantsy dia notanterahiny avokoa, ary raha ny marina, araka izay efa nampianarina antsika dia Andriamanitra irery ihany no manana ny ho enti-manana ho enti-manatanteraka izay nolazainy. Efa eo am-pelantanan’Andriamanitra avokoa ny hery sy fahefana rehetra ho enti-manatontosa izay nolazainy sy nampanantenainy. Ny hoe toky koa araka ny rakibolana dia antoka azo ianteherana. Manana toetra azo ianteherana tokoa ny Tompo noho Izy miteny sady manatanteraka ny teniny.
Rehefa tena mandinika ny tantaran’ny famonjena isika dia tanteraka tao amin’i Jesoa avokoa ny teny fampanantenan’Andriamanitra rehetra. Tonga natoky Azy ny olona rehetra. Ary tsy mbola naheno aho diso fanantenana tamin’Andriamanitra raha niteny Izy. Mahatoky Andriamanitra, antoka azo ianteherana ny teniny.
2. Marina (and 5)
« Ary hoy koa Izy: Soraty: fa mahatoky sy marina ireo teny ireo »
Marina avokoa ny tenin’Andriamanitra rehetra noho ireto antony roa ireto farafahakeliny :
– Milaza ny marina momba an’Andriamanitra sy ny zava-boahariny izany : amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra no hahafantarana marina an’Andriamanitra. Io ihany no afaka milaza ny marina rehetra momba an’Andriamanitra. ary raha tsy ny tenin’Andriamanitra dia tsy nahalala an’Andriamanitra isika. Io tenin’Andriamanitra io koa anefa no manambara ny marina rehetra momba ny zava-boaharin’Andriamanitra. tonga mahafantatra ny tena maha-izy azy antsika isika noho ny tenin’Andriamanitra izay mampiharihary ny momba antsika. Raha tsy eo ny tenin’Andriamanitra dia tsy ampy ny fahalalantsika ny marina rehetra momba an’Andriamanitra sy momba antsika.
– Ny hoe marina dia mampahafantatra antsika fa marina ny Tompo, tsy mandainga Izy, tsy mahay mandainga rahateo Izy. Marina avokoa izay nolazainy sy nampanantenainy. Izany rahateo no nahatonga ny fahatokiana an’Andriamanitra. tsy mba mpampanantena tsy misy ny Tompo, marina Izy, ary araka ny fotoana ny fisehoan’ny fahamarinan’ny teniny. Raha nilaza mazava Izy ohatra fa ho babo ny Jiosy dia tanteraka izany. Rehefa nampanantena fanafahana avy amin’ny fahababoana koa anefa Izy dia tanteraka izany.
Hita tao amin’i Jesoa Kristy ity Andriamanitra marina amin’ny teniny Ity. Jesoa rahateo no FAHAMARINANA hoy Jaona. Rehefa tonga ao amin’i Jesoa isika dia ho marina toa Azy.