Mofon’aina Alatsinainy 14 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Talata 15... Ny tao aoriana Mofon'aina Zoma 11...

Mofon’aina Alatsinainy 14 Febroary 2022

Joba 23. 1-17

NY OLO-MARINA MIJALY

DIA namaly Joba ka nanao hoe: 2 Mbola atao ho fikomiana ihany ny fitarainako; Ny tànana mamely ahy dia mitambesatra amin’ny fisentoako. 3 Enga anie ka ho fantatro izay hahitako Azy ka ho tonga any amin’ny fitoerany aza! 4 Dia handahatra ny teniko eo anatrehany aho. Ka hofenoiko ny teny alahatro ny vavako; 5 Ary hahalala izay teny havaliny ahy aho sy hamantatra izay holazainy amiko. 6 Hery lehibe va no handaharany teny amiko? Tsia, fa Izy indrindra no hihaino ahy. 7 Fa amin’izany dia olona mazina no ho nifandahatra taminy; Ka dia ho nanan-drariny mihitsy aho tamin’ny Mpitsara ahy. 8 Indro, miantsinanana aho, fa tsy any Izy; Ary miankandrefana aho, fa tsy hitako Izy; 9 Mianavaratra amin’izay iasany aho, fa tsy tazako Izy; Mivily any atsimo Izy, ka tsy hitako. 10 Fa mahalala ny làlana falehako Izy; Raha hizahany toetra aho, dia hivoaka tahaka ny volamena. 11 Ny tongotro nifikitra tamin’ny làlany; Eny, ny làlany no nizorako tsara, ka tsy nivily aho. 12 Ny didin’ny molony tsy mba nialako; Ny tenin’ny vavany noraketiko mihoatra noho ny faniriako. 13 Nefa tsy miova saina Izy, ka iza no mahasakana Azy? Fa na inona na inona irin’ny fanahiny dia ataony. 14 Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy Izy; Ary zavatra maro toy izany no ao aminy; 15 Koa izany no mampangovitra ahy eo anatrehany; Raha misaintsaina izany aho, dia matahotra Azy. 16 Fa Andriamanitra no mandreraka ny foko, Ary ny Tsitoha no mampangovitra ahy; 17 Fa tsy ny fahamaizinana no maharesy ahy, na ny maizim-pito izay manarona ny tavako.
————————–
Foto-kevitra tena matanjaka ao amin’ny bokin’i Joba ny hoe : « mety mijaly na dia olo-marina aza ». Tsy neken’ny fisainana tatsinana mantsy izany satria nihevitra izy ireo fa rehefa manao ny marina dia tokony hiadana. Raha tonga nampahery an’i Joba ireo namany telo lahy dia tsy izany velively no zavatra nisy. Vao mainka aza izy ireo nanampy trotraka ny fahorian’i Joba noho izy ireo tsy nahalala fa vokatry ny fizahan-toetra nataon’Andriamanitra no nampahory an’i Joba. Tamin’ireto namany telo lahy dia noho ny fahotan’i Joba no nahatonga azy tratry ny fahavoazana toa izay mahazo azy io. Niteny mafy an’i Joba izy telo lahy mba hibebaka izy, kanefa niezaka niaro-tena mandrakariva hatrany Joba. Ity Joba 23 ity dia valintenin’i Joba tamin’ny teny farany nataon’i Elifaza taminy.
1. Fomba fijerin’i Elifaza an’i Joba
Rehefa miverina mamaky ny Joba 22 isika dia ireto zavatra roa ireto farafahakeliny no fiteny masiaka nataon’i Elifaza tamin’i Joba :
– Tsy misy lanjany amin’Andriamanitra na hendry na marina Joba : tsy manova na inona na inona eo amin’izay nandaminan’Andriamanitra ny zavatra rehetra ny fahendrena na fahamarinan’i Joba. Tsy hoe noho ny amin’i Joba dia hisy fiovana ny amin’izay efa nandaminan’Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izay aminy no fahadisoan’i Joba. Tsy miivo eo amin’i Joba akory izao tontolo izao.
– Ny fomba nampiasan’i Joba ny harenany dia tsy ara-drariny ka anton’izao fahavoazany izao : vokatry ny asa tsy rariny sy tsy marina nataon’i Joba teo amin’ny fampiasany ny harenany izao fahavoazany izao. Tsy nanaiky ny fanamarinan-tenan’i Joba Elifaza. Niezaka nanome antony ny fahavoazan’i Joba izy. Fa na izany na tsy izany, tena tsy mba namana tonga nampahery no hita tamin’i Elifaza, namana toa mandatsa aza eo anatrehan’ny fahavoazan’i Joba.
2. Valintenin’i Joba
Rehefa namaly an’i Elifaza Joba dia tsy namaly mivantana azy. Ny valinteniny dia nifototra tamin’ny
– Fitadiavana an’Andriamanitra : nikasa hahita an’Andriamanitra izy mba ho afa-mandahatra eo anatrehany ny fahamarinana ka hilazan’Andriamanitra ny marina rehetra. Arak’izay ambaran’i Joba ihany anefa dia tsy mety mahita an’Andriamanitra izy. Koa satria tsy mety hitany Andriamanitra dia sarotra aminy ny hanamarin-tena eo anatrehan’ity namany izay resy lahatry ny faharatsiany.
– Fanantenana velona : « Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy Izy; Ary zavatra maro toy izany no ao aminy » and 14. Nanantena izy fa mbola hotanterahin’Andriamanitra aminy ny teniny, nanantena Joba fa hanafaka azy amin’izao mampahory azy izao Andriamanitra. izany fanantenana izany rahateo no tena nanamarika manokana ny fiainan’i Joba. Ary rehefa mamaky hatramin’ny farany ny tantara isika, rehefa niditra an-tsehatra Andriamanitra dia nanome rariny azy tokoa Izy.