Mofon’aina Talata 15 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alarobia 16... Ny tao aoriana Mofon'aina Alatsinainy 14...

Mofon’aina Talata 15 Febroary 2022

Matio 24. 32-35

NY FAHA-IZI-AN’NY TENIN’I JESOA

Ary mianara ny fanoharana ny amin’ny aviavy: Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. 33 Dia tahaka izany koa hianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo am-baravarana Izy. 34 Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongan’izany rehetra izany. 35 Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona.
————————–
Ny tenin’i Jesoa araka ny Soratra Masina dia tenin’Andriamanitra. Jesoa mantsy no Andriamanitra niara-belona tamin’ireo olombelona tamin’ny taonjato voalohany teto amin’izao tontolo izao. Nanana tombony manokana ireo olona niara-belona tamin’i Jesoa ireo fa nandre mivantana ny tenin’i Jesoa, indrindra ireo Apostoly izay nahazo tombony manokana tamin’ny fihainoana an’i Jesoa. Ny tenin’i Jesoa dia maneho ny faha-izi-an’i Jesoa Kristy. Izany hoe maneho ny maha-Andriamanitra Azy. Izany no mahatonga an’i Jesoa niteny hoe : « ny teniko tsy mba ho levona ». Tenin’Andriamanitra ka lôjika raha haharitra mandrakizay. Andriamanitra sy izay momba Azy ihany tokoa mantsy no maharitra mandrakizay, ny ankoatra an’izay dia handalo sy hiserana ihany. Arak’izany ny tenin’i Jesoa dia
1. Marina sy azo antoka fa tenin’Andriamanitra
Ny teny rehetra nataon’i Jesoa dia teny maneho ny maha-Andriamanitra Azy. Marina avokoa izay nolazainy sy nampianariny. Andriamanitra rahateo Jesoa ka tsy mahay mandainga Izy. Noho io fahamarinan’ny tenin’i Jesoa io dia tonga azo antoka ny fahatanterahany. Jesoa amin’ny maha-Andriamanitra Azy mantsy dia manana ny fahefana rehetra hanatanteraka izay nolazainy sy nampanantenainy. Marina ihany koa ny tenin’i Jesoa amin’ny maha-Andriamanitra Azy noho Izy mahalala ny zavatra rehetra ka afaka manambara mialoha ny zavatra ho avy, ary afaka milaza amin’ny fahamarinany ny zavatra efa lasa araka izay nisehoany. Izy tokoa mantsy no Alfa sy Omega, hitany avokoa ny zavatra rehetra tamin’ny vanimpotoana rehetra. Raha naminany ny amin’ny faharavan’i Jerosalema ohatra Jesoa, dia tanteraka izany ny taona 70. Raha naminany ny amin’ny fahorian’ny Jiosy Jesoa dia tanteraka izany mandraka androany rehefa tsy nandray Azy, Ilay Andrian’ny fiadanana izy ireo. Andriamanitry ny lasa Jesoa satria vitany ny nilaza ny lasan’ilay vehivavy samaritana tamin’ny an-tsipiriany ka nahatonga ity farany nieritreritra fa mpaminany lehibe Izy. Tena marina sy azo antoka ny tenin’i Jesoa noho izany tenin’Andriamanitra.
2. Mahatety vanimpotoana ny tenin’i Jesoa
Raha nisy fampianarana nahatety vanimpotoana maro dia ny an’i Jesoa no be indrindra. Tsy mety levona mandraka ankehitriny ny teniny sy ny fampianarany. Ary raha ny marina, satria tenin’Andriamanitra ny an’i Jesoa dia mbola haharitra sy hahatratra taranaka maro mifandimby izany. Efa ho roa arivo taona mahery ohatra izao no iainan’ny mino ny fifankatiavana Kristianina, vokatry ny hafatr’i Jesoa hoe : « mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo, izany no hahafantaran’ny olona fa mpianatro ianareo ». Mbola tsaroan’ny olona mandraka ankehitriny ohatra ny fampianaran’i Jesoa momba ny hahatsiarovana Azy ao anatin’ny Fanasan’ny Tompo sy ny hanaovana mpianatra ny firenena rehetra ka hanaovana batisa azy ireny. Mahatsiaro an’i Jesoa ny Kristianina ka miray latabatra ao amin’ny fanasana Masina, ary tena mbola miezaka mampita izany amin’ireo taranaka mifandimby.
Ny fampianaran’i Jesoa (Teniny) ihany no mbola marina ankehitriny, ary ny mahagaga dia azo iainana sy ampiharina amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra. Maro ireo fampianarana samihafa nataon’ireo olo-malaza fa voafetran’ny fotoana sy ny toerana ihany ny fahamarinan’izy ireny. Misy aza teny mety amin’ny toerana iray fa tsy mety amin’ny toerana hafa.