Mofon’aina Alarobia 16 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alakamisy 17... Ny tao aoriana Mofon'aina Talata 15...

Mofon’aina Alarobia 16 Febroary 2022

2 Mpanjaka 22. 11-20

NY TENIN’ANDRIAMANITRA HO AN’I JOSIA MPANJAKA

Ary rehefa ren’ny mpanjaka ny teny tao amin’ilay bokin’ny lalàna, dia nandriatra ny fitafiany izy. 12 Ary ny mpanjaka nandidy an’i Hilkia mpisorona sy Ahikama, zanak’i Safana, sy Akbora, zanak’i Mikaia, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon’andriana, hoe : 13 Mandehana hianareo, ka manontania amin’i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mbamin’ny Joda rehetra ny amin’ny tenin’ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran’i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainoan’ny razantsika ny tenin’ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika. 14 Dia nandeha Hilkia mpisorona sy Ahikama sy Akbora sy Safana ary Asaia ka nankany amin’i Holda mpaminanivavy, vadin’i Saloma, zanak’i Tikva, zanak’i Harasa, mpitahiry ny fitafiana (fa nitoetra tao amin’ny tanàna ambany tany Jerosalema ravehivavy); dia niresaka taminy izy ireo. 15 Ary hoy ravehivavy taminy : Izao nolazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely : Lazao amin’ny lehilahy izay naniraka anareo ho aty amiko hoe : 16 Izao no lazain’i Jehovah : Indro, Izaho hahatonga loza amin’ity tanàna ity sy amin’ny mponina eto, dia araka izay rehetra lazain’ny boky novakin’ny mpanjakan’ny Joda. 17 Satria nahafoy Ahy izy ary nandoro ditin-kazo manitra tamin’izay andriamani-kafa ka nampahatezitra Ahy amin’izay rehetra nataon’ny tànany, dia mirehitra amin’ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy hosakanana. 18 Fa ny amin’ny mpanjakan’ny Joda izay naniraka anareo hanontany amin’i Jehovah kosa anefa, dia ambarao aminy hoe : Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely : Ny amin’ny teny izay novakinao, 19 satria nino anatra hianao ka nanetry tena teo anatrehan’i Jehovah, raha nandre izay nolazaiko ny amin’izay hanjo ity tanàna ity ny mponina eto — dia ny handravana azy sy ny hahatongavany ho fanozonana — ka nandriatra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako hianao, dia Izaho kosa efa nihaino hoy Jehovah. 20 Koa, indro, hangoniko any amin’ny razanao hianao ary hangonina any amin’ny fasanao amin’ny fiadanana; ary ny masonao tsy mba hahita izay loza rehetra ho entiko mamaly ity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin’ny mpanjaka izy ireo.
————————–
Josia dia Mpanjaka mahitsy sy nanao ny marina teo anatrehan’Andriamanitra ka niezaka namerina ny vahoakan’Andriamanitra tamin’Andriamanitra. Tamin’ny androny no nanaovana ny fanitsiam-pivavahana teo amin’ny Joda ka nialàn’ny vahoakan’Andriamanitra tamin’ny fanompoan-tsampy. Rehefa nanjaka Josia dia niverina nanokatra ny tempoly izy ka hita tao ny boky mirakitra ny lalàn’Andriamanitra. Rehefa novakiana indray izany dia
1. Sarotra takarina ny heviny (and 13)
« Mandehana hianareo, ka manontania amin’i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mbamin’ny Joda rehetra ny amin’ny tenin’ity boky vao hita ity »
Novakian’ireo mpanompon’Andriamanitra ny tenin’Andriamanitra rehefa nandidy izany ny mpanjaka ka tsy takatr’izy ireo ny heviny. An-taonany maro no tsy nisokafan’ny tempoly noho ny faharatsian’ny mpanjaka nodimbiasan’i Josia izay nanakatona ny fiangonana ka nampanompo sampy ny vahoaka. 55 taona rahateo mantsy no fotoana nanjakan’i Manase ka nanaovany ratsy teo imason’i Jehovah. Fotoana lava tokoa izany, fotoana lava tsy nihainoana ny tenin’Andriamanitra. Lôjika, raha novakiana ny tenin’Andriamanitra ka tsy azon’ny mpanjaka (izay mbola zaza rahateo) sy ny vahoaka tao Joda. Sarotra ho an’ny olona tapaka fifandraisana maharitra tamin’Andriamanitra ny mahatakatra ny hevitry ny Soratra Masina. Isika koa dia tapaka fifandraisana tamin’Andriamanitra noho ny fahotana, mila an’Andriamanitra isika hanazava ny teniny. Izany no tsy maintsy hangatahintsika ny asan’ny Fanahy Masina.
2. Teny fampaherezana ho azy (and 20)
« Koa, indro, hangoniko any amin’ny razanao hianao ary hangonina any amin’ny fasanao amin’ny fiadanana; ary ny masonao tsy mba hahita izay loza rehetra ho entiko mamaly ity tanàna ity »
Rehefa nandre ny tenin’Andriamanitra ny mpanjaka dia nibebaka avy hatrany izy. Nifona noho ny ratsy nataon’ireo razany teo anatrehan’ny Tompo. Noho izany fanetretenany izany dia nampanantena ny Tompo fa hahazo famindram-po izy ary tsy hahazo azy ny loza nambaran’Andriamanitra valin’ny faharatsian’ireo razany. Hitondra ny fanjakan’i Joda amin’ny fiadanana izy. Teny fampaherezana toa izany no azony rehefa nandre ny tenin’Andriamanitra avy amin’ny Soratra Masina izy. Ny tenin’Andriamanitra tokoa dia tena sabatra roa lela, fampitandremana, filazana loza ho an’izay mahafoy an’Andriamanitra fa tena fampaherezana kosa ho an’izay tia Azy. Enga anie ka isika rehetra izay mandre ny tenin’ny Tompo koa ka ho tonga amin’ny fibebahana ary rehefa mibebaka isika dia hahazo teny fampaherezana fampanantenana fahavelomana avy amin’ny Tompo.