Mofon’aina Alakamisy 17 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alatsinainy 21... Ny tao aoriana Mofon'aina Alarobia 16...

Mofon’aina Alakamisy 17 Febroary 2022

Isaia 55. 6-11

NY FITADIAVANA AN’I JEHOVAH

Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy. 7. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy. 8. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. 9. Fa tahaka ny hahavon’ny lanitra noho ny tany no hahavon’ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. 10. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry* sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voa ho an’ny mpamafy sy hanina ho an’ny mpihinana, [Heb; nampiteraka] 11. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy.
————–
Tany am-pahababoana ny jiosy no niantefan’izao Tenin’Andriamanitra izao. Teny izay mitaona azy ireo hitady an’Andriamanitra. Amin’ny fotoana mampahory tokoa mantsy no mila mifandray be be kokoa amin’Andriamanitra. Ireto no hafatra ifampaherezana
1. Misy fetrany ny fotoana hahitana an’Andriamanitra
DIEM «Tadiavo ny TOMPO, dieny mbola manaiky ho hita, antsoy Izy, dieny mbola akaiky anareo»
ANDRIAMANITRA akaiky ny vahoakany Jehovah. Manaiky mifandray sy mifanerasera amin’izy ireo. Noho ny faharatsian’ity Vahoakan’Andriamanitra ity dia lasa babo tany Babylona izy ireo. Ary nihevitra ity vahoaka fa tapaka ny fifandraisany tamin’ny Tompo. Nasain’ny mpaminany nitady ny Tompo ity olony, ary zavatra maika izany satria misy fetrany ihany ny fotoana mety hahitana ny Tompo.
Dieny mbola manaiky hifandray amintsika tokoa ANDRIAMANITRA dia handeha hohararaotina izany fotoana izany.
2. Ny fiezahana miala amin’ny faharatsiana no fomba mahomby ahitana an’Andriamanitra (and 7)
DIEM «Aoka ny olon-dratsy handao ny fanaony, ary ny mpanao ratsy hahafoy ny heviny»
Izay miala amin’ny faharatsiana no efa eny an-dalana mitady an’i Jehovah. Tsy afa-miara-dalana mantsy ny fifikirana amin’ny ratsy fanao sy ny fitadiavana an’Andriamanitra. Mila misaraka amin’ny faharatsiana raha te hotafaverina ao amin’Andriamanitra. Izay efa tafasaraka amin’ny ratsy dia raisin’Andriamanitra an-tànan-droa, toa ilay zanak’adala rehefa niverina ny sainy ka nisafidy ny hiverina dia noraisin’ny rainy tamim-pitiavana.
3. Izay miverina mitady an’Andriamanitra dia hisitraka fahasoavana sy fitahiana (and 7)
«hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy»
Tombotsoa azon’izay mitady an’Andriamanitra ka tafaverina Aminy ny famelan-keloka. Aoka hotsaroantsika fa noho ny heloky ny jiosy no nandefasan’Andriamanitra azy ho babo. Izay tafasaraka amin’ny ratsy ka miverina no hahazo izany fitahiana sy. fahasoavana izany.
Isika kristianina dia sambatra noho ny jiosy. Manatona an’i Jesoa dia ampy hiverenana amin’Andriamanitra. Noho ny amin’i Jesoa dia misitraka ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra isika.