Mofonaina PENTEKOSTA 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 24 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 22 Mey 2021

Mofonaina PENTEKOSTA 2021

Ezekiela 36. 22-30

ANDRIAMANITRA SAROPIARO AMIN’NY FAHAMASINAN’NY ANARANY SY NY VONINAHINY

Koa ataovy amin’ny taranak’Isiraely hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, ry taranak’Isiraely, fa noho ny anarako, masina, izay nolotoinareo tany amin’ny jentilisa izay nalehanareo. 23. Ary hohamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin’ny jentilisa, ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho ho masina eo imasony Aho amin’ny ataoko aminareo. 24. Fa halaiko avy any amin’ny jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin’ny taninareo. 25. Dia hofafazako rano madio ianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. 26. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. 27. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. 28. Ary honina any amin’ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary Izaho ho Andriamanitrareo. 29. Ary hovonjeko ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary hantsoiko sy hataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo; 30. ary hataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsan’ny jentilisa amin’ny mosary intsony ianareo.
Andriamanitra saropiaro amin’ny anarany sy ny voninahiny ny Tompo. Na dia nanala-baraka azy any amin’ny jentilisa aza ny vahoakany dia vonona Andriamanitra eto amin’izao mofonaina izao hamerina izany fahamasinany izany. Noho izany fahasaropiaron’Andriamanitra izany dia

1. Manadio ny vahoakany ny Tompo (and 24,25)

Dingana roa no isehon’ny Asan’Andriamanitra ho fanadiovana ny vahoakany:
– angonina aloha: averina amin’ny laoniny ny fiainany
– diovina avy eo: amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra (rano) no hanadiovana
Asan’Andriamanitra no mamerina amin’ny laoniny ny fiainan’ny olona potika sy ravan’ny fahotana, amin’ny alalan’ny teniny no hanaovany izany.

2- Manome FO sy FANAHY VAOVAO (and 26)

Ny fanomezana FO sy fanahy vaovao dia tena fanavaozan’Andriamanitra ny fifandraisana.
– FO vaovao mba hisian’ny fifandraisana vaovao amin’ny mpiara-belona
– fanahy vaovao mba hisian’ny fifandraisana vaovao amin’Andriamanitra
Asan’Andriamanitra ny manatsara ny fifandraisana Aminy sy ny fifandraisana eo mpiara-belona.

3- Manome ny Fanahy Masina (and 27)

Izay nahazo fo sy fanahy vaovao, tonga tsara fifandraisana amin’Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy dia omena ny Fanahy Masina mba hanana fiainana mifanaraka amin’ny filazantsara. Rehefa ny Fanahy Masina no mitarika dia hifanaraka amin’ny Tenin’Andriamanitra ny fiainan’ny olona.

4- Mamelona ny vahoakany (and 28-30)

Rehefa mifanaraka amin’ny filazantsara ny fiainan’ny olona dia velomin’Andriamanitra izy. Fahasoavana manana amby ampy no omen’Andriamanitra (vary sy voankazo).
Rehefa mamaky ny Neh 9. 20,21,25 dia mahita tsara fa Andriamanitra rehefa mamelona dia mahavoky sy mampatavy tokoa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina