Mofon’aina 22 Mey 2021 Ny teo aloha Mofonaina PENTEKOSTA 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Mey 2021

Mofon’aina 22 Mey 2021

ROMANA 8.12-17

KRISTIANINA TARIHIN’NY FANAHY MASINA

12 Ary amin’ izany, ry rahalahy, dia mpitrosa isika – tsy amin’ ny nofo anefa, ka ho velona araka ny nofo.13 Fa raha velona araka ny nofo hianareo, dia tsy maintsy maty; fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ ny tena dia ho velona hianareo.14 Fa izay tarihin’ ny Fanahin’ Andriamanitra no zanak’ Andriamanitra.15 Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ ny tahotra indray hianareo, fa nandray ny fanahin’ ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô.16 Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika.17 Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’ Andriamanitra no mpiray lova amin’ i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa.
Ny fitarihan’ny Fanahy Masina no maha-zanak’Andriamanitra antsika hoy ny and 14. Fa mitarika antsika amin’ny inona sy ho aiza tokoa ny Fanahy Masina?
Ny Fanahy Masina dia mitarika antsika

1. Haka tahaka an’i Jesoa

Jesoa no tena zanaka naterak’Andriamanitra araka ny fampianaram-pinoana nomena antsika. Izy no modely tsara indrindra ho antsika. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia hanao ny fanaony isika, hanana toetra toa Azy, ho be fitiavana toa Azy. Rehefa ao amintsika ny Fanahy Masina dia marina amintsika ny tenin’i Jesoa hoe: “izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa”.

2. Ho any amin’ny fiainana mandrakizay

Manana lova any an-danitra isika. Mankany rahateo ny diantsika Zanak’Andriamanitra. Nirahin’Andriamanitra ny Fanahy Masina mba hitarika antsika ho any. Mba tsy hahatonga antsika ho diso lalana dia tarihin’ny Fanahy Masina na baikon’ny Fanahy Masina isika. Rehefa mbola ny Fanahy Masina no mitarika antsika dia mizotra mankany amin’Andriamanitra, any amin’ny fanjakany ny diantsika.

3. Hanao ny marina mandrakariva

Hoy Jesoa indray maka: «Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra» Jaona 16 : 13. Mba hampiavaka ny mino eto amin’izao tontolo izao dia ilainy io fitarihan-dalan’ny Fanahy Masina io. Tonga manam-pahendrena mantsy izy noho izy tarihin’ny Fanahy Masina hanao ny marina. Io fahendrena amin’ny fanaovana ny marina io no hampisongadina ny Maha-zanak’Andriamanitra azy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina