Mofon’aina 21 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 22 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Mey 2021

Mofon’aina 21 Mey 2021

Nehemia 9. 20-25

JEHOVAH ANDRIAMANITRA : RAY

Ary ny Fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin’ny vavany Hianao sady nanome azy rano, raha nangetaheta izy; 21 eny, efa-polo taona no namelomanao azy tany an-efitra, ka tsy nanan-java-mahory akory izy; tsy rovitra ny fitafiany, ary tsy nivonto ny tongony. 22 Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro Hianao, ka voazaranao araka ny faritaniny avy ireny; ka dia nahazo ny tanin’i Sihona sy ny tanin’ny mpanjakan’i Hesbona ary ny tanin’i Oga, mpanjakan’i Basana, izy. 23 Ary ny zanany dia nohamaroinao ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra, sady nentinao ho amin’ny tany izay nolazainao tamin’ny razany fa hidirany holovana. 24 Dia niditra ny zanany ka nandova ny tany, ary nampietrenao teo anoloany ny Kananita tompon-tany, dia natolotrao ho eo an-tanany ireo mbamin’ny mpanjakany sy ny vahoakany hanaovany azy araka ny sitrapony. 25 Ary nahazo tanana mimanda sy tany lonaka izy ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorian-drano voahady sy tany voavoly voaloboka sy oliva ary hazo fihinam-boa betsaka; dia nihinana izy ka voky ary nihanatavy ka nifalifaly tamin’ny fahatsaranao lehibe.
Rehefa nody avy tany am-pahababoana ny Jiosy tsy ringan’ny fahababoana dia asa lehibe sy goavana no niandry azy tany Jerosalema : fanarenana ny tanàna, fanamboarana ny Tempoly. Tsy mora ny asa ka nisy fotoana kivy ny Jiosy. Teo anatrehan’izany fahalebiazan’ny asa izany dia Andriamanitra dia nijoro ho Rain’izy ireo ka

1. Nanome ny Fanahy Masina (and 20)

« Ary ny Fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy »
Tsy mora hoy isika ny asa niandry azy ireo. Ny Jiosy anefa reraky ny fahababoana, tsy ara-dalàna ny fivelomana. Mba tsy hahakivy azy ireo dia nomen’Andriamanitra azy ireo ny Fanahy Masina mba tsy hahatsiaro ho miasa irery izy ireo raha hanarina indray. Ny Fanahy Masina koa eto dia lazaina mazava tsara hoe hampianatra, izany hoe hanolo-tsaina azy ireo amin’izao asa fanarenana takian’Andriamanitra amin’izy ireo izao. Eo amin’izay asa takian’Andriamanitra amintsika dia zava-dehibe ny manana ny Fanahy Masina. Aoka rahateo koa ny Fanahy Masina no mpanolo-tsaina eo amin’izay asan’Andriamanitra napetrany amintsika.

2. Namelona ny vahoakany (and 20,21,25)

« Ary tsy niaro ny mananao tamin’ny vavany Hianao sady nanome azy rano, raha nangetaheta izy; 21 eny, efa-polo taona no namelomanao azy tany an-efitra, ka tsy nanan-java-mahory akory izy… dia nihinana izy ka voky ary nihanatavy ka nifalifaly tamin’ny fahatsaranao lehibe »
Nampahatsiarovin’i Nehemia an’ireo Jiosy nanarina indray an’i Jerosalema ny asan’Andriamanitra tamin’ireo razamben’ny Jiosy tany an’efitra raha ho any amin’ny tany kanana izy ireo. Nandeha ho any amin’ny tany kanana no tena asan’izy ireo, ary Andriamanitra no niantoka izay hahavelona azy teny an-dalana. Nomena mana sy rano nandritry ny taon amaro, tsy niasa mba hahavelona ny tenany fa tena novelomin’Andriamanitra maimaim-poana teny an-dalana. Ambara eo amin’ny and 25 fa voky sy nihanatavy izy ireo tamin’izany fameloman’Andriamanitra azy ireo izany. Tsy zavatra mora izany mivelona any amin’ny tany efitra izany, kanefa rehefa Andriamanitra no mamelona dia velona ara-dalàna ny vahoakany. Tsy zavatra mora koa ny fiainana tamin’ny fotoan’ny fiverenana indray tany Jerosalema, dia mila mahatsiaro ny maha-Ray an’Andriamanitra, mpamelona. Raha mbola zanak’Andriamanitra isika, dia mahazo matoky fa velon’Andriamanitra.

3. Niaro sy nitahy ny vahoakany (and 21,23)

« Efa-polo taona no namelomanao azy tany an-efitra, ka tsy nanan-java-mahory akory izy; tsy rovitra ny fitafiany, ary tsy nivonto ny tongony… Ary ny zanany dia nohamaroinao ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra »
Nandeha tongotra nandritry ny efa-polo taona kanefa tsy rovitra akanjo sy tsy nivonto tongotra, nihamaro koa ny taranaka. Raha amin’ny fiainana maha-olombelona dia tsy lojika izany. Ny fiainana any an’efitra dia tsy ahafahana mahazo izany fahasoavana izany. Asehon’ny tantara fa noho ny fitahian’Andriamanitra sy noho ny fiarovany no mahatonga izany. Fanomezan-toky ho an’ny Jiosy hanarina an’i Jerosalema fa adidin’Andriamanitra amin’ny maha-Ray Azy ny miaro sy mitahy ny zanany. Na inona na inona olana lalovan’ny fiangonana, ny zanak’Andriamanitra dia arovan’Andriamanitra, ary noho ny fitahiany dia mbola indreo mijoro ny fiangonana sy ny Kristianina.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina