Mofon’aina 24 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofonaina PENTEKOSTA 2021

Mofon’aina 24 Mey 2021

1 Tesaloniana 1. 1-10

FIANGONANA TAO TESALONIA : FIANGONANA TSARA LAZA

Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan’ny Tesaloniana, izay ao amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. 2 Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin’ny fivavahanay, 3 sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin’ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin’ny fitiavana ary ny faharetanareo amin’ny fanantenana an’i Jesosy Kristy Tompontsika eo imason’Andriamanitra Raintsika; 4 fa fantatray, ry rahalahy malalan’Andriamanitra, ny fifidianana anareo, 5 fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin’ny teny ihany, fa tamin’ny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. 6 Ary hianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin’ny fahoriana be mbamin’ny hafaliana avy amin’ny Fanahy Masina, 7 ka dia tonga fianarana ho an’ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia hianareo. 8 Fa avy taminareo ny nanenoan’ny tenin’ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezan’ny lazan’ny finoanareo an’Andriamanitra, ka dia tsy misy holazainay intsony. 9 Fa ireny ihany no milaza ny aminay, dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin’ny sampy hiverenana amin’Andriamanitra mba hanompo an’Andriamanitra velona sy marina, 10 ary mba hiandry ny Zanany avy any an-danitra, Izay natsangany tamin’ny maty, dia Jesosy, Izay Mpanafaka antsika amin’ny fahatezerana ho avy.
Tamin’ny dia misionera faharoa notanterahin’i Paoly no nanorenany ny fiangonana tao Tesalonia. Voatery niala tany Tesalonia anefa izy noho ny hamafin’ny fanoheran’ny Jiosy azy. Rehefa nihaona tany Korinto Paoly sy Timoty dia nahazo tatitra tsara momba ny fiangonana tao Tesalonia Paoly ka faly indrindra. Ary nanoratra ity Epistily ity ho fankasitrahana, ho filazana amin’izy ireo ny hafaliany. Tsara laza mantsy ny fiangonana tao satria

1. Be finoana (and 3)

DIEM « Tsaroanay tsy tapaka eo anatrehan’Ilay Andriamanitra sady Raintsika ny asa ateraky ny finoanareo, ny fikelezan’aina asesiky ny fitiavanareo, ary ny faharetana vokatry ny fanantenanareo an’i Jesoa Kristy Tompontsika »
Niasa ho an’Andriamanitra ny Kristianina tao Tesalonia. Izany asa izany dia vokatry ny tanjaky ny finoan’izy ireo. Asa nanehoan’izy ireo ny fitiavany an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy Zanany. Rehefa tena matanjaka tokoa mantsy ny finoana dia miteraka asa mandrakariva izany. Tsy ny asa no mitondra finoana fa ny finoana no mamokatra asa fanompoana an’Andriamanitra. Nisaotra an’Andriamanitra Paoly rehefa nahare ny amin’ny asan’ny finoan’ireo Kristianina nitoriany ny filazantsara.
Aoka hatanjaka mandrakariva ny finoana an’i Jesoa dia hisy asa tsara aterak’izany eo amin’ny fiangonana sy ny fiarahamonina.

2. Nandray tsara ny tenin’Andriamanitra (and 6)

DIEM « sady nanahaka anay sy ny Tompo ianareo, fa na dia be aza ny fahoriana nanjo anareo, dia nandray ny tenin’Andriamanitra tamin’ny hafaliana avy amin’ny Fanahy Masina ianareo »
Ilay finoana dia tsy zavatra tongatonga ho azy teo amin’ny kristianina tao Tesalonia. Vokatry ny fahaizan’izy ireo nandray tsara ny tenin’Andriamanitra izany. Loharanon’ny finoana tokoa mantsy ny tenin’Andriamanitra. Finoana tsara rahateo no ateraky ny fahaiza-mandray tsara ny tenin’Andriamanitra. Na dia tsy mora tamin’ny Kristianina tao Tesalonia aza ny niaina ny finoana Kristianina, rehefa niasa tamin’izy ireo ny Fanahy Masina dia tonga hainy ny nandray sy niaina ny tenin’Andriamanitra izay natolotra azy ireo.
Tsy afa-misaraka amin’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva ny finoana. Tsy misy finoana vanona raha tsy mahazo tsara ny tenin’Andriamanitra izy. Loharano nipoiran’ny finoana ny tenin’Andriamanitra, fa toy ny zezika mampitombo sy mampandroso ny finoana koa Izy. Manampy ny Kristianina hahay handray tsara ny tenin’Andriamanitra koa ny Fanahy Masina.