Mofon’aina Alatsinainy 21 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alakamisy 24... Ny tao aoriana Mofon'aina Alakamisy 17...

Mofon’aina Alatsinainy 21 Febroary 2022

1 Mpanjaka 9. 1-9

ANDRIAMANITRA AKAIKY NY MPANOMPONY

Ary rehefa vitan’i Solomona ny nanaovany ny tranon’i Jehovah sy ny lapan’ny mpanjaka araka izay rehetra efa niriny hatao, 2 dia niseho tamin’i Solomona indray Jehovah tahaka ilay nisehoany taminy tao Gibeona. 3 Ary hoy Jehovah taminy: Efa reko ny vavakao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako; koa efa nohamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay: ary ho amin’ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. 4 Ary raha ianao handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan’i Davida rainao tamin’ny fahitsian’ny fo sy ny fahamarinana ka hanao araka izay rehetra nandidiako anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, 5 dia hampitoeriko mandrakizay amin’ny Isiraely ny seza fiandrianan’ny fanjakanao, araka ilay nolazaiko tamin’i Davida rainao hoe: Tsy ho diso zanakalahy amin’ny seza fiandrianan’ny Isiraely ianao. 6 Fa raha miala amin’ny fanarahana Ahy kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina ny lalàko sy ny didiko, izay nataoko teo anoloanareo, fa mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany, 7 dia hofongorako tsy ho amin’ny tany izay nomeko azy ny Isiraely; ary ity trano izay nohamasiniko ho an’ny anarako ity dia hofongorako tsy ho eo imasoko; ary ny Isiraely ho tonga ohabolana sy ambentinteny any amin’ny firenena rehetra; 8 ary na dia avo aza ity trano ity, dia mbola hitalanjonan’izay rehetra mandalo izy sady hisitrisirany ka hanaovany hoe: Naninona re no dia nataon’i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity? 9 Ary hisy hamaly hoe: Satria ny olona nahafoy an’i Jehovah Andriamaniny, Izay nitondra ny razany nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, ary nikikitra tamin’andriamani-kafa sy niankohoka teo anatrehany ka nanompo azy, dia izany no nampidiran’i Jehovah izao loza rehetra izao taminy.
————–
Eo amin’ny and 2 amin’izao mofonaina izao dia ambaran’ny mpanoratra fa niseho tamin’i Solomona Mpanjaka ny Tompo. Andriamanitra akaiky ny mpanompony no hevitr’izany. Andriamanitra miara-monina amin’ny mpanompony. Olona manao ahoana na mpanompo manao ahoana tokoa moa no isehoan’Andriamanitra ?
1. Mpanompo nahatanteraka ny asa fanompoany (and 1)
« Ary rehefa vitan’i Solomona ny nanaovany ny tranon’i Jehovah sy ny lapan’ny mpanjaka araka izay rehetra efa niriny hatao »
Napetraka tamin’i Solomona ny hamita ny tempoly sy ny lapa hipetrahan’ny mpanjakan’i Isiraely. Davida araka ny tantara no nanangona ny fitaovana rehetra fa Solomona no nanao ny asa. Vitan’i Solomona izany asa izany eto amin’izao mofonaina izao. Mpanompo mahatoky ka nahatanteraka hatramin’ny farany izay nankinina taminy. Niseho taminy arak’izany ny Tompo rehefa vitany ny asany. Tsy vitan’ny hoe niseho fa niresaka taminy mihitsy. Asehon’ny Tompo fa akaiky ny mpanompony Izy, ary noho ny Tompo tsy lavitra an’i Solomona io rahateo no nahavitan’i Solomona izao asa napetraka taminy izao. Ny eo akaikin’Andriamanitra tokoa no mahatsara antsika, mahavita asa fanompoana maro isika rehefa eo anilantsika, rehefa ao anatintsika Andriamanitra.
2. Mpanompo nohenoina vavaka (and 3)
« Ary hoy Jehovah taminy: Efa reko ny vavakao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako »
Rehefa niseho tamin’i Solomona ny Tompo dia nanao teny fanomezan-toky sy fampaherezana lehibe ho azy. Ny filazana tamin’i Solomona ho nohenoina vavaka dia tena zava-dehibe ho azy tokoa. Ary filazana mivantana izany fa tsy teny nampitondraina. Zava-dehibe amintsika olombelona ity hoe henoin’Andriamanitra vavaka ity. Raha tena mpanompon’Andriamanitra toa an’i Solomona isika, mikely aina amin’ny asan’Andriamanitra, manatsara mandrakariva ny fifandraisana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka sy fifonana, dia mahazo matoky fa hanatona antsika ny Tompo, ho eo anilantsika mandrakariva Izy.
3. Mpanompo nomena toromarika ho velona (and 4,5)
« Ary raha ianao handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan’i Davida rainao tamin’ny fahitsian’ny fo sy ny fahamarinana ka hanao araka izay rehetra nandidiako anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, 5 dia hampitoeriko mandrakizay amin’ny Isiraely ny seza fiandrianan’ny fanjakanao »
Nohenoina vavaka Solomona eto no nomena toromarika hahavelona azy. Ho velona Solomona raha toa ka mahay maka tahaka an’i Davida rainy teo amin’ny fifandraisany tamin’Andriamanitra. Io fifandraisana amin’Andriamanitra io no mahatavela ela ny taranak’i Davida eo amin’ny fiandrianan’ny Isiraely. Tsy misaraka amin’ny fifaneraserana amin’ny tenin’Andriamanitra ny hahavelomana sy haharetana amin’ny zavatra rehetra. Akaikin’izay rehetra mankato Azy ny Tompo ka mifandray tsara aminy.