Mofonaina Alatsinainy 20 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Talata 21 Martsa... Ny tao aoriana Mofonaina Sabotsy 18...

Mofonaina Alatsinainy 20 Martsa 2023

Matio 5. 1-10

NY FAMPIANARAN’I JESOA KRISTY

Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy , dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe: 3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina; 5 Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany (Sal.37.11). 6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. 7 Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana. 8 Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an’ Andriamanitra. 9 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’ Andriamanitra. 10 Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra;
—————
Toa an’i Mosesy no hanehoan’i Matio an’i Jesoa eto amin’izao mofonaina izao. Mosesy izay nanome ny didy folo izay tonga lalam-panorenan’ny firenena Jiosy, Jesoa kosa eto no manolotra ny fampianarana momba ny fahasambarana. Fahasambarana izay raha tao jery maimaika dia toa tsy araka ny lojikan’olombelona. Fahasambaran’ny malaelo, ory, malemy, noana… Rehefa mamaky izany isika dia toa misy zavatra mifanohitra ihany amin’izany raha miresaka fahasambarana. Ataon’ny noana ahoana tokoa moa no ho sambatra ohatra. Izy ary tsy afaka mamaly akory ny filàna fototra farany kely indrindra. Fahasambarana toa hafahafa no lazain’i Jesoa sy ampianariny.
Hiresaka manokana ny fahasambaran’izay madio am-po isika amin’ity andro anio ity. Mahasambatra ny madio am-po
1. Mampilamina ny fahasalamana
Ny hoe madio am-po dia olona manana fo afaka amin’izay mety ho vesatry ny adim-panahy samihafa manavesatra sy mamatotra ankehitriny. Ireo karazan’olana maro samihafa mahazo ny olona ankehitriny dia toa miezaka manatratra ny fony avokoa. Rehefa vesaran’olana mantsy ny fon’ny olona dia mikorontana avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa gejain’ny olana ny fon’ny olona dia mora mamoy fo izy, mety ho kivy, mety hatahotra, mety hitebiteby. Tsara arak’izany ny madio am-po, miala amin’izay rehetra manavesatra azy mba hahatomombana araka ny tokony ho izy ny fahasalamana.
Mora mahavaha olana kokoa, mora mahavita asa kokoa, mora ifandraisana kokoa ny olona madio am-po, tsy vesaran-javatra maro samihafa. Mangataha arak’izany fahadiovam-po amin’Andriamanitra dia hilamina avokoa ny zavatra rehetra. Jesoa tokoa anie efa niteny hoe: “Mankanesa aty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatr’entana, Izaho hanome anareo fitsaharana”. Jesoa tokoa afaka manamaivana ny fo mavesatra rehetra!
2. Mampifandray amin’Andriamanitra
“Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra”
Raha miresaka hoe mahita an’Andriamanitra Jesoa dia miresaka fifandraisana izany. Ny fahadiovam-po no mahatsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Avelan’Andriamanitra ho hitan’izay madio am-po izy. Ny hoe madio am-po dia olona manana fo feno tenin’Andriamanitra, nodiovin’ny tenin’Andriamanitra hany ka mora mifandray amin’Andriamanitra. Ilay mahita koa dia tsotra: tamin’ny andro nampianaran’i Jesoa, izay madio am-po dia afaka mahita an’Andriamanitra tao Aminy, afaka mifandray tamin’Andriamanitra tamin’ny alalany. Mbola marina izany ankehitriny. Efa tena namorain’Andriamanitra ny mahita Azy: diovina amin’ny tenin’Andriamanitra ny fo.
Nisy vanim-potoana teo amin’ny tantaran’ny olombelona te ahita an’Andriamanitra ny olombelona, nohenoin’Andriamanitra izay hetahetany izany, niseho tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Nahagaga fa na dia niseho tamin’ny olombelona tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy aza Andriamanitra dia tsy ninoan’ny olona. Izay manana ny tenin’Andriamanitra ao am-pony no mahalala fa amin’ny alalan’i Jesoa no nisehoan’Andriamanitra, amin’ny alalan’i Jesoa Kristy koa no hahitana an’Andriamanitra rahatrizay miala ety. Diovy tsara ny fontsika handray an’i Jesoa dia hahita an’Andriamanitra isika rahatrizay miala ety.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)