Mofonaina Talata 21 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Alarobia 22... Ny tao aoriana Mofonaina Alatsinainy 20...

Mofonaina Talata 21 Martsa 2023

Jeremia 33. 1-9

ANTSOY ANDRIAMANITRA DIA HAMALY ANAO IZY

Ary tonga fanindroany tamin’i Jeremia ny tenin’i Jehovah, raha mbola voahazona teo an-kianjan’ny trano fiambenana ihany izy, nanao hoe: 2 Izao no lazain’i Jehovah, Mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy; Jehovah no anarany; 3 Antsoy Aho, dia hovaliako hianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao. 4 Fa izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely; ny amin’ny trano amin’ity tanàna ity sy ny amin’ny lapan’ny mpanjakan’ny Joda, izay noravana noho ny tovon-tany sy ny sabatra, 5 Raha mandroso hiady amin’ny Kaldeana izy ka mameno ny trano amin’ny fatin’ny olona, izay novonoiko tamin’ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin’ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra: 6 Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, hositraniko izy, ary hasehoko aminy ny haren’ny fiadanana sy ny fahamarinana. 7 Ary ny Joda sy ny Isiraely dia hampodiko avy amin’ny fahababoany, ka haoriko ho toy ny taloha izy. 8 Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko. 9 Ary ho anarana mahafaly Ahy izany sady ho dera sy voninahitra ho an’ny firenena rehetra ambonin’ny tany, izay handre ny soa rehetra ataoko aminy; dia hatahotra sy hangovitra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay hataoko aminy.
—————
Teny fampaherezana lehibe no nampitondrain’Andriamanitra an’i Jeremia eto amin’izao mofonaina izao. Teny fampaherezana ho an’ireo Jiosy izay babo tany Babylona. Teny fampaherezana mampanantena an’Andriamanitra hamerina amin’ny laoniny ny fiainan’ny vahoakany izay potika sy rava noho ny fahotany ka nalefan’Andriamanitra babo tany Babylona. Izao mofonaina izao dia miivo amin’ny fiantsoana an’Andriamanitra, Izay ambaran’i Jeremia fa hamaly tokoa izay miantso Azy. Ireto no hafatra ifampaherezana
1. Miantsoa an’Andriamanitra (and 3)
“Antsoy Aho, dia hovaliako hianao”
Ny hoe miantso an’Andriamanitra dia manana ireto hevitra ireto farafahakeliny:
– Mamboly fifandraisana amin’Andriamanitra: ny miantso dia tena fambolena fifandraisana vaovao indray amin’Andriamanitra. Hatramin’izay mantsy dia Bala no nantsoin’ny Jiosy, ireo andriamanitry ny Kananita no nananany fifandraisana tsara. Hany ka tapaka ny fifandraisany tamin’Andriamanitra. Asain’i Jeremia miantso an’Andriamanitra indray ny Jiosy, manatsara indray ny fifandraisany amin’Andriamanitra, mamerina amin’ny laoniny izany fifandraisana izany. io fahatsaram-pifandraisana amin’Andriamanitra io mantsy no mampiadana sy mampilamina ny fiainana.
– Maneho ny maha-Andriamanitra Azy: misy izay mampiavaka an’Andriamanitra ka antony tsy maintsy hiantsoana Azy. Amin’ny toerana rehetra sy amin’ny fotoana rehetra Andriamanitra (Dieu Omniprésent) araka izay hahafantarantsika Azy. Noho izany dia azo antsoina amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra Izy. Na dia tany Babylona aza ny Jiosy, fa tsy tao amin’ny tempoly tao Jerosalema dia afaka miantso an’Andriamanitra fa any Babylona koa Izy. Amin’izay mety anton-javatra rehetra koa, na tsara na ratsy izany, indrindra izay manahirana sy mampitebiteby dia azo atao tsara ny miantso an’Andriamanitra.
Eto Madagasikara isika izao, amin’izay mety ho tebiteby sy tahotra, amin’izay mety mahafaly sy mampanahiran-tsaina, sahia miantso an’Andriamanitra fa hamaly antsika Izy.
2. Mamaly izay miantso Azy Izy (and 3)
“Antsoy Aho, dia hovaliako hianao”
Tsara ny fifandraisana, araka ny lalànan’ny fifandraisana rehefa ny miantso sy ny antsoina no afaka mifandray tsara. Asehon’i Jeremia fa mamaly izay miantso Azy Andriamanitra, midika izany fa mihaino ny antson’ny olona Izy ka mamaly azy. Tena zava-mahafaly mantsy izany hoe miantso ianao, ary henoina sy valiana ianao. Andriamanitra irery no manana an’io fahafaha-mihaino izay miantso Azy io ka afaka mamaly azy. ireto misy porofo sahady omen’ny mofonaina raha miantso ny vahoakan’Andriamanitra dia hamaly Izy:
– Hampody amin’ny fahababoana (and 7): “Ary ny Joda sy ny Isiraely dia hampodiko avy amin’ny fahababoany, ka haoriko ho toy ny taloha izy”. Famerenan’Andriamanitra amin’ny laoniny ny fiainan’ny vahoakany no kendren’izany fampodiana amin’ny fahababoana izany. Amin’ny lafiny iray koa dia fihazonan’Andriamanitra ny teny fanekeny izay mifototra amin’ny tany Kanana: tanim-piadanana nomena ny taranak’i Abrahama. Ny fiverenana any Jerosalema dia fiverenana amin’izay nifanekena tamin’Andriamanitra.
– Hamela heloka (and 8): “Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; ka havelako ny helony rehetra”. Ny fahotana, fanompoan-tsampy no anton’ny fahababoana, noho izany ny famelan-keloka dia ezaka lehibe ataon’Andriamanitra mamitram-pihavanana amin’ireto vahoakany. Olona voavela heloka no tian’Andriamanitra hiverina indray ao amin’ny tanin’ny fanekena.
Ivelan’izay fifandraisana marina amin’Andriamanitra dia tsy misy fiainana afaka averina amin’ny laoniny izany. Ivelan’izay fifandraisana amin’Andriamanitra dia tsy misy famelan-keloka izany. Antsoy Andriamanitra dia hamela ny helotsika sy hanaisotra antsika amin’izay mambabo sy mampahory antsika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)