Mofonaina Alarobia 22 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Alakamisy 23... Ny tao aoriana Mofonaina Talata 21 Martsa...

Mofonaina Alarobia 22 Martsa 2023

1 Timoty 1. 12-20

IREO ANTONY ISAORANA AN’ANDRIAMANITRA

Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana, 13 dia izaho, izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory; kanefa nahazo famindrampo aho, satria tamin’ny tsi-fahalalana no nanaovako izany noho ny tsi-finoana. 14 Fa be indrindra ny fahasoavan’ny Tompontsika tamin’ny finoana sy ny fitiavana, izay ao amin’i Kristy Jesoa. 15 Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tety ambonin’ny tany Kristy Jesoa hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany. 16 Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon’i Jesoa Kristy eo amiko, izay lohany, ny fahari-po rehetra ho fianarana ho an’izay hino Azy hahazoana fiainana mandrakizay. 17 Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena. 18 Izao didy izao no omeko anao, ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo, 19 amin’ny itananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara, izay efa narian’ny sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin’ny finoana; 20 naman’ireny Hymeneo sy Aleksandro, izay natolotro ho an’i Satana mba hofaizina tsy hiteny ratsy.
—————
Fomba fitenin’i Paoly, ary hita matetika amin’ny asa sorany ny fisaorana an’Andriamanitra. Eto amin’ny and 12 amin’izao mofonaina izao izy dia misaotra an’i Jesoa Tompo. Antony telo no nahatonga azy nisaotra an’i Jesoa Tompo:
1. Noho ny fampaherezany (and 12a)
“Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho, Izay nampahery ahy”
Tamin’ny asa fanompoana izay niantsoan’i Jesoa an’i Paoly dia tsapany ny fampaherezan’Andriamanitra azy tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Izy izay nahatsiaro no nalemy, ho tsinotsinona akory amin’ny asa fanompoana no tonga nahavita be noho io fampaherezan’i Jesoa Kristy azy io. Mampahery an’i Timoty mantsy izy eto amin’ny andraikitra lehibe nankinina taminy koa fa raha tsy eo ny fampaherezan’Andriamanitra tsy hahefa na inona na inona izy.
Noho izany, na inona na inona asa vitantsika, dia aoka tsy hohadinointsika fa noho ny fampaherezan’Andriamanitra antsika izany ka antony tsy maintsy isaorantsika Azy. Tena tonga “mahay ny zavatra rehetra tokoa isika, amin’ny alalan’Ilay mampahery antsika”. Tonga mahefa be noho ny fampaherezana omena antsika.
2. Noho ny fanamboarany (and 12)
“Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho… fa nataony mahatoky aho”
Rehefa nantsoin’ny Tompo ho amin’ny asa fanompoana Paoly dia nampahereziny sy namboariny ho mendrika ny asa fanompoana niantsony azy. Ny hoe natao mahatoky dia tena fanamboaran’Andriamanitra azy, fanefen’Andriamanitra azy ho mendrika tsara ny asa fanompoana izay niantsoana sy nanirahana azy. Tsy maintsy hamboarin’Andriamanitra avokoa, hifanaraka tsara amin’ny asany ny olona rehetra nantsoiny, izany no tian’i Paoly hampahatsiarovina eto. Paoly rahateo eto amin’izao mofonaina izao dia nilaza ny tenany ho mpiteny ratsy, mpanenjika, mpampahory fa noho ny famindrampon’Andriamanitra dia voavotra ho fanaka voafidy mitondra ny anaran’Andriamanitra.
Amin’izay rehetra asa niantsoan’Andriamanitra antsika dia meteza hamboariny ho mendrika izany asa izany, meteza ho tefeny ka ho tonga fitaovana mahomby eo am-pelantanany. Ary amin’ny fotoan’ny fahombiazana dia hahatsiaro hisaotra an’Andriamanitra mandrakariva.
3. Noho ny fanomezany andraikitra (and 12)
“Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho… ka notendreny ho amin’ny fanompoana”
Mahafinaritra ny nandaharan’i Paoly azy ity: hampaherezina aloha – hamboarina avy eo – izay vao tendrena na omena andraikitra. Midika izany fa ny olona mahery, mendrika no manompo sy miasa eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Tsy misy andraikitra mandeha alohan’ny fampaherezana sy ny fanamboaran’Andriamanitra arak’izao. Aoka hahatsiaro izay manana andraikitra rehetra fa efa nampaherezina izy ka tsy tokony ho kivy mihitsy, aoka hahatsiaro izay nomena andraikitra fa efa namboarina izy ka tokony ho mendrika tsara amin’ny andraikitra nankinina taminy.
Hitantsika sy tsapantsika teo amin’ny fanompoan’i Paoly io fampaherezana sy fanamboaran’Andriamanitra azy io ka nahatonga azy ho mendrika tamin’ny asa fanompoana izay napetraky ny fiangonana taminy. Antony tsy maintsy isaorana an’Andriamanitra arak’izany ny mahita mpanompo mahatoky mahefa tsara ny asa fanompoany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (facebook)