Mofon’aina Alarobia 09 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alakamisy 10... Ny tao aoriana Mofon'aina Talata 08...

Mofon’aina Alarobia 09 Febroary 2022

Lioka 2. 25-35

SIMEONA : LEHILAHY NIAVAKA TAO JEROSALEMA

Ary, indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Isiraely; ary ny Fanahy Masina dia tao aminy. 26 Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. 27 Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary rehefa nampidirin’ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, 28 dia nitrotro Azy izy ka nidera an’Andriamanitra nanao hoe: 29 Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana araka ny teninao; 30 Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, 31 Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, 32 Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao. 33 Dia gaga ny ray aman-dreniny noho ny teny nilazana Azy. 34 Ary Simeona nitso-drano azy ireo ka nanao tamin’i Maria, renin’ny Zaza, hoe: Indro, Ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro ao amin’ny Isiraely ary ho famantarana holavina 35 ary ny fanahinao aza dia hotsatohana sabatra – mba haseho ny hevitry ny fo maro.
————————–
Rehefa mamaky ny Filazantsara isika dia toa endrika maloka no hitantaran’ireo mpanoratra ny filazantsara ny amin’ireo Jiosy. Izy ireo rahateo araka ny tantara dia tsy nandray an’i Jesoa, Izay mpamonjy izao tontolo izao. Tsy ny Jiosy rehetra anefa no nanana laza ratsy fa mba nisy ihany ireo Jiosy tsara laza voatantara ao amin’ny filazantsara. Iray amin’izy ireny i Simeona. Ireto no mampiavaka an’i Simeona
1. Lehilahy marina izy (and 25)
« Ary, indro nisy lehilahy atao hoe simeona tao Jerosalema; ary marina… izany lehilahy izany »
Tamin’ny olona rehetra tao Jerosalema dia ambara fa marina Simeona. Ny hoe marina dia azo adika hoe manana fiainana mifanaraka amin’ny Soratra Masina, mifanaraka amin’ny tenin’Andriamanitra, mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra. Ny maha-marina eo anatrehan’Andriamanitra sy eo anatrehan’ny fiarahamonina dia ny miaina mifanaraka amin’ny tenin’Andriamanitra. Hita teo amin’i Jesoa io fahamarinana io satria nifanaraka tamin’ny tenin’Andriamanitra ny fiainany.
2. Lehilahy mpivavaka tsara izy (and 25)
« Ary, indro nisy lehilahy atao hoe simeona tao Jerosalema… mpivavaka izany lehilahy izany »
Misy karazan’olona maro eo amin’ny fiangonana : mpivavaka ratsy – mpivavaka – mpivavaka ihany – mpivavaka tsara. Simeona dia ambaran’i Lioka fa mpivavaka tsara. Ny mivavaka araka ny famaritana fototra sy tsotra indrindra dia mariky ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Misy arak’izany ratsy fifandraisana amin’Andriamanitra, misy eo eo ihany, misy kosa tsara. Simeona dia tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Jesoa koa dia ambaran’ny Soratra Masina fa tena tsara fifandraisana tamin’Andriamanitra : Izy no mpivavaka TENA tsara. Handeha hianatra Aminy.
3. Lehilahy be fanantenana izy (and 25)
« Ary, indro nisy lehilahy atao hoe simeona tao Jerosalema… niandry ny fampiononana ny Isiraely »
Noho izy mpivavaka tsara, niezaka niaina tamin’ny tenin’Andriamanitra dia niandry ny famonjena ny fireneny izy. Niandry izay hahatongavan’ny Mpamonjy (Kristy) hanafaka azy sy ny firenena amin’ny fahoriana noho ny fanjanahan-tany Romanina izy. Natanjaka tao aminy izany fanantenana ny hiavian’ny Mpamonjy ny fireneny izany. Rehefa tsara fifandraisana amin’Andriamanitra koa isika dia hatanjaka ao amintsika Malagasy ny fanantenana fa mbola ho afaka amin’izao fahantrana mangidy izao isika.
4. Lehilahy notarihin’ny Fanahy Masina izy (and 25-27)
« Ary, indro nisy lehilahy atao hoe simeona tao Jerosalema… ary ny Fanahy Masina dia tao aminy… Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy »
Iray amin’izay nampiavaka an’i Simeona ny fitarihan’ny Fanahy Masina azy. Ny Fanahy Masina izay nanome teny fampanantenana fa hahita an’i Jesoa izy, ny Fanahy Masina izay nitaona azy hifandray tsy tapaka tamin’Andriamanitra raha nitarika azy tao amin’ny kianjan’ny tempoly. Asan’ny Fanahy Masina arak’izao ny mampifandray mandrakariva ny olona amin’Andriamanitra. Meteza hotarihan’ny Fanahy Masina, mitarika anao ho amin’ny sehatra hifandraisana tsy tapaka amin’ny Tompo Izy.
5. Lehilahy nifandray feno tamin’i Jesoa izy (and 27,28)
« Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary rehefa nampidirin’ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, 28 dia nitrotro Azy izy »
Ilay fitarihan’ny Fanahy Masina azy dia nitondra azy tamin’ny fihaonana tamin’i Jesoa. Amin’izay itarihan’ny Fanahy Masina ihany arak’izany no hahitana an’i Jesoa ka hifandraisana feno Aminy. Ilay fitrotroana an’i Jesoa mantsy dia tena fifandraisana feno sy tanteraka. Handeha atao vavaka isan’andro ny hoe : « Fanahy Masina ô, tariho mandrakariva aho mba ho tafahaona amin’i Jesoa ».
6. Lehilahy tsy natahotra fahafatesana (and 29)
« Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana araka ny teninao »
Rehefa tafahaona tamin’i Jesoa Simeona, rehefa azony antoka ny famonjena azy dia tsy nampaninona azy ny ho faty amin’izay. Tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny eto amin’izao tontolo izao. Tsapany koa fa nitana ny teniny ny Tompo ka hitany maso tokoa Jesoa araka ny tenin’ny Fanahy Masina taminy. Ataovy azo antoka ny famonjena anao dia ho tombony ho anao ny fahafatesana fa tsy mpampahory anao. Tombony satria fiampitany ho any amin’izay tsara lavitra kokoa, any amin’izay misy an’i Jesoa.
7. Lehilahy nidera an’Andriamanitra (and 27,28)
« Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary rehefa nampidirin’ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, 28 dia nitrotro Azy izy ka nidera an’Andriamanitra »
Rehefa tafahaona tamin’i Jesoa Simeona dia nidera an’Andriamanitra. Vokatry ny fihaonana amin’i Jesoa arak’izany ny fiderana an’Andriamanitra. Matoa ny olona iray mahay midera an’Andriamanitra dia satria velona sy feno ny fifandraisany tamin’i Jesoa. Rehefa tonga ao amin’i Jesoa ny olona dia mahay midera an’Andriamanitra mandrakariva izy. Ianao koa, mba tsy ho endrika ivelany fotsiny ny fideranao an’Andriamanitra dia tongava ao amin’i Jesoa, Izy no mahay mampianatra anao ny fiderana marina an’Andriamanitra.