Mofon’aina Talata 08 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alarobia 09... Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Febroary 2022

Mofon’aina Talata 08 Febroary 2022

Genesisy 17. 15-22

ANDRIAMANITRA MANOME FIAINAM-BAOVAO

Dia hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. 16. Ary hitahy azy Aho ka hampanana azy zazalahy ho anao; eny, hitahy azy Aho, ka ho tonga firenena maro izy; ary hisy mpanjakan’ny firenena maro avy aminy. 17. Dia niankohoka Abrahama ary nitsiky, dia nanao anakampo hoe: Hiteraka va aho, izay efa zato taona? ary hiteraka va Saraha, izay efa sivi-folo taona? 18. Ary hoy Abrahama tamin’Andriamanitra : Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! 19. Ary hoy Andriamanitra: Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. 20. Ary ny amin’Isimaela, dia efa nihaino anao Aho; indro, efa nitahy azy Aho ka hahamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra; hiteraka andriana roa ambin’ny folo izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. 21. Nefa ny fanekeko haoriko amin’Isaka. izay haterak’i Saraha aminao raha avy ny taona toy izao. 22. Ary rehefa vita ny teny nataony taminy, dia niakatra Andriamanitra niala teo amin’i Abrahama.
————————–
Nomen’Andriamanitra teny fampanantenana Abrahama fa hiteraka zazalahy amin’i Saraha vadiny. Ary Isaka izay zanany avy amin’i Saraha no Nanorenan’Andriamanitra fanekena. Ireto no aoka hitsaroana rehefa mamaky izao mofonaina izao isika. Andriamanitra manome fiainana ka
1. Manova ny faha-izi-an’ny olona (and 15)
«Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany»
Mba hahatanteraka ny teny fikasana dia mitsofoka an-tsehatra Andriamanitra miasa ka manova anarana no nataony voalohany. Ny manova anarana dia fanovana faha-izi-ana araka izay nahafantarantsika azy. Ilay vehivavy momba (Sarah) dia Ovan’Andriamanitra ary izay fanovan’Andriamanitra azy izay no antoka hahatanteraka ny teniny. Tanteraka ny fikasan’Andriamanitra rehefa nanaiky novan’Andriamanitra na i Abrahama na Saraha vadiny. Jesoa koa rehefa niantso ireo Apostoly dia nisy tamin’izy ireo novàny anarana ka ilay Simona feno fahalemena novàny ho Petera vatolampy lohan’ny fiangonana. Mba ahafahan’Andriamanitra manome fiainana antsika dia mila manaiky omeny faha-izi-ana vaovao isika, mila ovàny araka ny sitrapony.
2. Ny lôjikany no izy fa tsy ny antsika (and 18,19)
«Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! 19. Ary hoy Andriamanitra: Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy»
Raha ny lôjika maha-olombelona dia tsy fotoana tokony mbola hananan’i Saraha taranaka ny taonany. Dia nieritreritra i Abrahama fa amin’ny alalan’i Ismaela no hanatanterahan’Andriamanitra ny fanekeny. Nolavin’Andriamanitra anefa izany ka nolazainy tsotra fa avy amin’Isaka no hanorenany ny fikasany. Te hampianatra ny Tompo fa raha te hahazo fiainana dia mila manaiky ny lôjikany. Tsy mora anefa ny hanaiky izany raha tsy amin’ny finoana ihany. Ary io finoana ny Tenin’Andriamanitra io no nahatanteraka tamin’i Abrahama mivady ny teny fikasan’Andriamanitra.
Matokia an’Andriamanitra, hinoy ny teniny, moa misy zava-mahagaga tsy hainy va? izay teneniny tokoa dia hainy tanterahiny. Jesoa raha teto amin’izao tontolo izao dia tena naneho an’Andriamanitra mitana ny teniny, Izy rahateo no fahatanterahan’ny fitanan’Andriamanitra ny teniny. Handeha isika hianatra hanaiky ny lôjikan’Andriamanitra na dia sarotra aza izany. Handeha hino tokoa fa izay lazainy dia hainy tanterahina, izany no tena fiainana.