Mofon’aina 31 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina ny 01 Aogositra... Ny tao aoriana Mofon'aina 30 Jolay 2021

Mofon’aina 31 Jolay 2021

1 Korintiana 1. 26-31

NY FIANTSOAN’ANDRIAMANITRA ARAKA AN’I PAOLY

Fa hevero ny fiantsoana anareo, ry rahalahy, fa tsy firy no olon-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avo razana; 27 fa ny adala amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; ary ny malemy amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny mahery; 28 ary ny iva razana amin’izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin’Andriamanitra, dia ny atao ho tsy misy aza, mba hahafoana ny misy, 29 mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo anatrehan’Andriamanitra. 30 Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin’i Kristy Jesosy, Izay nataon’Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, 31 mba ho araka ny voasoratra hoe: “Izay mirehareha, aoka Jehovah no ho reharehany” (Jer 9:23)
Raha miresaka fiantsoana Paoly dia somary miavaka ny fampianarany. Amin’i Paoly mantsy ny fiantsoan’Andriamanitra dia

1. Miantefa amin’izay tsy eritreretin’ny olona

« Ny adala amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra… ny malemy amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra… ary ny iva razana amin’izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin’Andriamanitra »
Ny olona tsy mba fieritreritra akory eto amin’izao tontolo izao hoy Paoly no nofidian’Andriamanitra. Olona fanevateva, ny kely sy bitika, olona heverina ho adala sy toa tsy mba manana izay maha-izy azy akory. Raha ny marina izany fampianaran’i Paoly izany dia mampianatra antsika mpamaky fa tsy miankina amin’izay antsoina fa miankina amin’Andriamanitra mpiantso ny antson’Andriamanitra. Izy Andriamanitra izay miantso mantsy no mahalala izay antsoiny, ka raha adala sy malemy ary toa tsy dia manana izay maha-izy azy aza ny nantsoin’Andriamanitra, dia Andriamanitra no mahay manova azy ireny ho toy ny fanaka voafidy ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Aza dia manao ho bitika sy kely rehefa antsoin’Andriamanitra, fa na dia izany tokoa aza ianao, hain’Andriamanitra ny manova anao ho olon-dehibe amin’ny finoana hitondra ny Anarany.

2. Manana tanjona mazava

« Nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny hendry… no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny mahery »
Misy tanjona mazava ny fiantsoan’Andriamanitra. Ny tanjona dia ny hahitan’izao tontolo izao fa tena afaka manova olona Andriamanitra, ka na iza na iza antsoiny, na kely na malemy dia hainy ny mahatonga azy ireny ho lehibe sy ho tomponandraikitra eo amin’ny fiangonany. Fa ny tanjon’ny fiantsoana koa dia mazava hampahamenatra hoy Paoly, hampandini-tena ireo izay mihevitena ho matanjaka sy hendry eto amin’izao tontolo izao. Hampandini-tena satria matetika ny fahendren’izy ireo, ny hery sy ny tanjak’izy ireo dia ampiasainy amin’izay tsy tokony ho izy.
Meteza hamaly ny antson’Andriamanitra fa fomba iray izany hampandinihan-tena izao tontolo izao ny amin’izay fomba fampiasan’izy ireo ny fahendreny sy ny heriny eto amin’izao tontolo izao.