Mofon’aina 31 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Febroary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Janoary 2022

Mofon’aina 31 Janoary 2022

1 Jaona 3. 1-6

TIA ANTSIKA ANDRIAMANITRA

Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra, sady izany tokoa isika! Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy izy. 2 Ry malala, ankehitriny aza dia zanak’Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa. 3 Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy. 4 Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna 5 Ary fantatrareo fa Izy no naseho hanaisotra ny ota; ary tsy mba misy ota ao aminy. 6 izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy.
——————
Jaona dia nanoratra ny iray am-pahefatry ny Testamenta Vaovao (25%). Matanjaka ben y Teôlôjian’i Jaona ao amin’ny Testamenta Vaovao. Izany fandinihan’i Jaona momba an’Andriamanitra izany dia mifototra indrindra indrindra amin’ny fitiavany. Tian’Andriamanitra izao tontolo izao ka novonjeny sy nomeny fiainana mandrakizay amin’i alalan’i Jesoa izay mino Azy. Manerana ny Baiboly manontolo no isehoan’izany fitiavan’Andriamanitra izany, ka rehefa nifandray tamin’i Jesoa Jaona Apostoly dia nahatsapa sy niaina izany fitiavan’Andriamanitra tao amin’i Jesoa izany. Tia antsika tokoa Andriamanitra ka
1. Manangana antsika ho zanany (and 1-3)
« Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra, sady izany tokoa isika… Ry malala, ankehitriny aza dia zanak’Andriamanitra isika »
Jesoa Kristy irery no zanaka naterak’Andriamanitra. Manamafy izany ny mpanao Salamo raha niteny hoe : « Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao androany » Sal 2. 7. Tsy niteraka zanaka ankoatra an’i Jesoa Andriamanitra, Zanaka Sitrany sy Malalany rahateo no niantsoan’Andriamanitra Azy. Isika olombelona kosa dia zanaka natsangan’Andriamanitra. Noho ny finoantsika an’i Jesoa no nahatonga an’Andriamanitra nanangana antsika. Rehefa tonga amin’ny finoana an’i Jesoa arak’izany isika vao azo antsoina hoe Zanak’Andriamanitra araka izay hanambaran’i Jaona azy eto. Amin’ny alalan’ny fananganana antsika ho Zanany no isehoan’ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Tiany isika ka ampidiriny ho ankohonany, ekeny ho mpiray tampo amin’i Jesoa Kristy. Ary satria iray tampo amin’i Jesoa dia mpandova an’Andriamanitra miaraka amin’i Jesoa hoy Paoly : « Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa » Rom 8. 17. Sambatra isika fa Zanak’Andriamanitra noho ny fitiavany antsika.
2. Manadio antsika (and 4-6)
« Ary fantatrareo fa Izy no naseho hanaisotra ny ota »
Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa no afaka manadio antsika amin’ny fahotana. Ny ràn’i Jesoa izay nalatsany teo amin’ny hazo fijaliana rahateo no fanadiovana antsika ho amin’ny herin’ny ota rehetra. Manamafy izany Jaona raha nanoratra hoe : « ary ny ràn’i Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra » 1 Jao 1. 7. Efa novonoin’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana ny herin’ny fahotana mba tsy hanotantsika intsony ka mba ho mendrika ny maha-zanak’Andriamanitra antsika isika. Ny ota rahateo no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra, koa rehefa novonoina ny herin’ny ota dia tsy ho tapaka intsony ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra Raintsika.
Tia antsika Andriamanitra ka ny asa notanterahiny tamin’ny alalan’i Jesoa dia ny tsy hahatapaka intsony ny fifandraisantsika Aminy, izany no nanadiovany antsika tamin’ny alalan’ny ràn’i Jesoa Kristy. Rehefa mifandray tsara amin’Andriamanitra mantsy isika dia hisitraka ny fitahiana sy ny fahasoavana avy Aminy noho isika Zanany.