Mofonaina 31 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 01 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 30 Desambra 2020

Mofonaina 31 Desambra 2020

1 Jaona 5. 1-9

TIA AN’I JESOA, IZAY NATERAK’ANDRIAMANITRA

1 Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa. 2 Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. 3 Fa izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. 4 Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. 5 Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak’Andriamanitra? 6 Izy ilay avy tamin’ny rano sy ny ra, dia Jesosy Kristy; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ny ra. Ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana. 7 Fa misy telo izay manambara. 8 dia ny Fanahy sy ny rano ary ny ra; ary mifanaraka tsara izy telo. 9 Raha mandray ny fanambaran’ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran’Andriamanitra; fa ny fanambaran’Andriamanitra dia ny nanambarany ny Zanany.

Matanjaka be ny teôlôjian’ny Fitiavana ao amin’ny asa soratra Jôhanika. Araka ny hevitry ny mpandinika, nahatsiaro ho notiavin’i Jesoa manokana Jaona ka lasa mpitory izany fitiavana izany izy. Mitaona ny mpamaky azy ho amin’ny fitiavana Jaona. Ary heverina fa hafatra tsara ho enti-mamarana ny taona 2020 ny hafatry ny fitiavana. Ireto no fahamarinana tsara hotadidiana

1. Izay tia an’i Jesoa no tia an’Andriamanitra (and 1)

« Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa »
Mazava tsara fa amin’ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia Jesoa no maneho an’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao. Jesoa rahateo no niteny izany raha nilaza hoe : « Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray » Jao 14. 9. Tsy misy fahasamihafa eo amin’i Jesoa sy ny Rainy. Izay te hahita an’Andriamanitra dia mila mijery an’i Jesoa fotsiny. Noho izany izay milaza fa tia an’Andriamanitra dia mila asehony amin’ny fitiavana an’i Jesoa izany. Izay milaza fa mivavaka amin’Andriamanitra dia mila mivavaka amin’i Jesoa. Ny fitiavana an’i Jesoa no maneho ny fitiavana an’Andriamanitra Rain’i Jesoa.
Ny Jiosy mantsy milaza ho tia an’Andriamanitra, dia taomina izy ireo eto ho tia ny zanak’Andriamanitra, dia Jesoa Kristy izay maneho an’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao izany. Ny fivavahana tia an’Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny zanak’Andriamanitra. Raha tia an’Andriamanitra isika, dia antsoina ho tia ireo zanaka naterak’Andriamanitra rehetra. Betsaka ireo zanaka naterak’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Batisa nataon’ny fiangonana. Ny tena tia an’Andriamanitra dia miaina amin’ny fitiavana ireo zanany.

2. Izay tia an’i Jesoa mandresy izao tontolo izao (and 5)

« Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak’Andriamanitra? »
Ny fitiavana an’Andriamanitra dia aseho ihany koa amin’ny fankatoavana ny didiny. Ny fankatoavana ny didiny no fomba tsotra indrindra ho enti-mandresy izao tontolo izao. Ny finoana an’i Jesoa koa arak’izay ambaran’i Jaona eto no ho enti-mandresy izao tontolo izao. Izay manana an’i Jesoa ao aminy, izay mantsy no hoe mino no haharesy izao tontolo izao. Jesoa mantsy no naharesy izao tontolo izao, Izy rahateo no niteny izany. Hoy mantsy Izy « Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokoa; IZAHO EFA NAHARESY IZAO TONTOLO IZAO » Jao 16. 33
Raha hamarana ny taona isika, handeha hamarana izany miaraka sy miombona amin’i Jesoa. Mba tsy ho olona resin’izao tontolo izao no hiampita ho any amin’ny taona vaovao 2021 fa olona miara-mandresy izao tontolo izao miaraka amin’i Jesoa Kristy
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina