Mofonaina 01 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 02 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 31 Desambra 2020

Mofonaina 01 Janoary 2021

Genesisy 1. 26-31

ANDRIAMANITRA TSARA JEHOVAH

Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. 27 Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. 28 Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. 29 Ary Andriamanitra nanao hoe: Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. 30 Ary ny amin’ny bibi-dia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-manan-aina rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany, dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany; dia nisy izany. 31 Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany.

Andro faha-enina tamin’ny fahariana ity mofonaina voalohany amin’ny taona ity. Mofonaina izay mampiseho amintsika ny fanapahan-kevitr’Andriamanitra nahary ny olombelona. Iray amin’izay maneho ny maha-Izy azy an’Andriamanitra ny maha-Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao Azy. Ary arak’izao mofonaina izao dia tena asa faharian’Andriamanitra ny olombelona fa tsy vokatry ny fivoarana araka izay ezahina ampianarina antsika. Rehefa vitan’Andriamanitra ny fahariana rehetra dia faranan’ny mpanoratra ny bokin’ny Genesisy hoe : « ary hitan’Andriamanitra fa tsara » izay rehetra nohariany. Maneho indrindra ny fahatsaran’Andriamanitra ny fahariany. Azo jerena eo amin’izay noharian’Andriamanitra arak’izany ny fahatsaran’Andriamanitra. Andriamanitra tsara Jehovah ka

1. Nahary ahy ho tsara tahaka Azy (and 27)

« Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy »
Ny olombelona ihany tamin’ny faharian’Andriamanitra rehetra no niavaka. Izy irery no noharian’Andriamanitra hitovy endrika Aminy. Izy irery no nahazo izany voninahitra lehibe avy amin’Andriamanitra izany. Tsara Andriamanitra ka nahary ahy sy ianao ho tsara tahaka Azy. Toy ny endrik’Andriamanitra no nahariany ny olombelona. Eo amin’ny olombelona arak’izany no hahitana ny hatsaran’Andriamanitra rehetra.
Koa satria tsara no naharian’Andriamanitra ahy dia asehoko amin’ny asako, amin’ny fihetsiko, amin’ny zavatra teneniko, amin’ny fitondrako ny tenako, amin’ny fitondrako ny fiainako izay fahatsaran’Andriamanitra izay. Ny zavatra tsara mantsy dia natao haseho ho hitan’ny hafa. Tokony hahatsapa ny maha-tsara ahy, zava-boahary nahazo voninahitra mihoatra ny zava-boahary rehetra ny zava-boahary manontolo. Adidiko ny maneho amin’ny zava-boahary rehetra ny fahatsaran’Andriamanitra, ny endrik’Andriamanitra izay nataony tao amiko.
Ity taona 2021 ity, arak’izany, dia fotoana omen’Andriamanitra ahy sy ianao hanehoana amin’izao rehetra izao fa tsara Andriamanitra mpahary ary ka nahary ahy ho tsara tahaka Azy.

2. Olombelona lehilahy sy vehivavy no nohariany (and 27)

« Lahy sy vavy no namoronany azy »
Karazan’olona roa ihany no noharian’Andriamanitra. Lahy sy vavy. Tsy misy ny eo anelanelan’izany, tsy misy ankoatra izany. Lehilahy tsara sy vehivavy tsara no noharian’Andriamanitra. Koa satria lehilahy tsara aho no noharian’Andriamanitra dia tsy mitady hanova ny tenako ho vehivavy na oviana na oviana aho. Koa satria vehivavy tsara ianao no noharian’Andriamanitra dia tsy mitady hanova ny tenanao ho lehilahy na oviana na oviana. Ny ho lehilahy sy ny ho vehivavy no maha-tsara antsika. Ny ankoatra an’izay dia tsy tsara.
Faly aho fa noharian’Andriamanitra ho tahaka Azy, koa na lehilahy aho na vehivavy dia misaotra an’Andriamanitra nahary ahy tahaka Azy. Mihazona tsara ny maha-lehilahy sy ny maha-vehivavy ahy aho satria izany no maneho ny fahatsaran’Andriamanitra ato amiko.
Ity taona 2021 ity dia fotoana nomen’Andriamanitra antsika hanehoana fa lehilahy na vehivavy tsara isika, endrik’Andriamanitra isika, ary tena faly amin’izany isika ka mankasitraka an’Andriamanitra mandrakariva.

3. Nikendry ny hiadanako (and 28)

« Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany »
Mialohan’ny nahariana ny olombelona dia noharian’Andriamanitra avokoa aloha ny zavatra rehetra ilain’ny olombelona. Ny tanjon’Andriamanitra dia ny hahatonga ny olombelona hahatsiaro fa tsy manan-java-mahory izy raha nahary azy Andriamanitra. Tsy dia lojika ihany mantsy raha tsofin’Andriamanitra rano hihamaro sy hihabetsaka ny olombelona nohariany kanefa tsy zarizary izay hivelomany.
Raha nahary ny olombelona Andriamanitra dia efa nikendry izay hampiadana azy. Ary raha endrik’Andriamanitra isika, dia miadana fa tsy mijaly. Isaorana Andriamanitra fa raha manomboka ny taona isika dia mampahatsiaro ny tenin’Andriamanitra fa nahary antsika hiadana ny Tompo, ary mbola manam-pikasana hampiadana antsika mandrakariva.
Sambatra isika, fa vao manomboka ny taona dia hafatra ho amin’ny fiadanana no hafatra ho antsika. Maniry koa isika raha maniry mba omen’Andriamanitra antsika avokoa izay rehetra ilaintsika, hivelomantsika, ka tsy ho potiky ny olana sy ny fahasahiranana tokoa ilay endrik’Andriamanitra ao amintsika
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina