Mofonaina 02 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 03 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 01 Janoary 2021

Mofonaina 02 Janoary 2021

Jaona 1. 1-5

ANDRIAMANITRA NANEHO NY TENANY TAO AMIN’I JESOA KRISTY

1 Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. 2 Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. 3 Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. 4 Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona. 5 Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy.

Jesoa dia niteny indray maka hoe : « Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » Jao 14. 9. Izay hoe Jesoa no maneho ho hita maso an’Andriamanitra tsy hita maso. Raha te hahita an’Andriamanitra dia ampy hahitana an’Andriamanitra ny fahitana an’i Jesoa. Jesoa rahateo no maneho ny maha-Izy Azy an’Andriamanitra. Maneho ny maha-izy azy an’Andriamanitra Jesoa satria Jesoa no Andriamanitra

1. Nanetry tena (and 1)

« Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra »
Jesoa dia Andriamanitra, tao amin’Andriamanitra Izy. Ary satria nirahina teto amin’izao tontolo izao Izy dia nanaiky ho tonga olona teto amin’izao tontolo izao. Jesoa no Ilay tenin’Andriamanitra tonga nofo teto amin’izao tontolo izao. Ny fahatongavana ho nofo, ho olombelona mitafy nofo dia tena fanetre-tenan’Andriamanitra. Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra ity fanetre-tenany ity. Ny andrian’izao tontolo izao dia manandra-tena, ny andrian’izao tontolo izao dia hindraindraina. Ny Andriamanitry ny Kristianina kosa dia nanetry tena tanteraka ka nanaiky hanam-pitoviana amin’ny olona mba ahafahany mamonjy ny olona. Sambatra isika olombelona fa noho ny fanetre-tenan’Andriamanitra tao amin’i Jesoa Kristy dia afaka nifandray nivantana tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika olombelona.

2. Nanome fiainana (and 4)

« Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona »
Noho ny amin’i Jesoa dia tonga nisy fiainana. Antom-pisian’ny fiainana Jesoa. Tonga misy aina izao rehetra izao noho ny amin’i Jesoa. Amin’ny alalan’i Jesoa no hanomezan’Andriamanitra fiainana izao tontolo izao. Afaka misitraka ny fiainana omen’Andriamanitra antsika isika noho ny amin’i Jesoa Kristy. Jesoa no afaka miantoka ny hananan’ny olona fiainana. Ary hoy Jesoa : « Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be » Jao 10. 10. Anton’ny niavian’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao mihitsy ity fanomezana fiainana izao tontolo izao ity. Sambatra isika, fa noho ny amin’i Jesoa dia mahazo fiainana isika, ary tsy fiainana eto amin’izao tontolo izao ihany no homen’Andriamanitra antsika amin’ny alalan’i Jesoa, fa izay rehetra mino an’i Jesoa dia mahazo fiainana mandrakizay.

3. Nanazava (and 5)

« Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy »
Ny DIEM dia milaza mazava tsara fa tsy hoe tsy nandray ny mazava fotsiny ny haizina fa « tsy nahasakana ny mazava ny haizina ». Ny hoe manazava dia ho enti-milaza asan’ny mazava izay mandresy ny haizina. Noho ny amin’i Jesoa Kristy dia azo atao tsara ny mandresy ny haizina. Rakotra haizina mantsy izao tontolo izao. Ary noho ny amin’i Jesoa dia azo resena tsara ny haizina sy ny mpanjakan’ny haizina.
Sambatra isika, fa noho ny amin’i Kristy dia mora amintsika ankehitriny ny mandresy ny haizina sy ny mpanjakany. Tsy nisy mantsy haizina teto amin’iza tontolo izao nandresy an’i Jesoa. Resin’i Jesoa tsara ny haizina rehetra. Fanomezan-toky antsika izany, fa raha hamakivaky izao taona vaovao izao isika, dia azo atao tsara ny miara-dalana amin’i Jesoa ka mandresy ny karazam-pahamaizinana samihafa eto amin’izao tontolo izao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina