Mofonaina 30 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 31 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 29 Desambra 2020

Mofonaina 30 Desambra 2020

Isaia 11. 1-10

JESOA KRISTY NO SOLOFON’I JESE

Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin’ny fototr’i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin’ny fakany; 2 Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah; 3 Ary ho hanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an’i Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitan’ny masony izy, na hampiaiky araka ny ren’ny sofiny; 4 Fa hotsarainy amin’ny fahamarinana ny malahelo; Ary homeny rariny ny mpandefitra amin’ny tany; hamely ny tany amin’ny tsorakazon’ny vavany Izy, ary ny fofonain’ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. 5 Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehin-kibony 6 Ary ny amboadia hiara-mitoetra amin’ny zanak’ondry; Ny leoparda hiara-mandry amin’ny zanak’osy; Ary ny zanak’omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy hiray toerana, Ary ny zazakely no hiroaka azy. 7 Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana; Ny zanany hiara-mandry; Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby; 8 Ny zaza minono hilalao amin’ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha-nono haninjitra ny tànany ao amin’ny lavaky ny menarana. 9 Ary tsy handratra na hanimba eran’ny tendrombohitro masina izy; Fa ny tany ho henika ny fahalalana an’i Jehovah, tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina. 10 Ary amin’izany andro izany ny solofon’i Jese, Izay hitsangana ho fanevan’ny firenena, dia Izy no hotadiavin’ny jentilisa; Ary ny fitoerany dia ho voninahitra.

William MacDonald, izay mpanazava Soratra Masina dia nanambara fa ny Isaia 11 no iray amin’ny hafatra lehibe indrindra ho amin’izao taonarivo fahatelo izao. Hoy izy : « Esaïe 11 est l’un des passages les plus importants sur le millenium, de l’AT comme du NT ». Nahoana tokoa moa ? Ny bokin’i Isaia dia ambaran’ny mpandinika fa Filazantsaran’ny Testamenta Taloha, noho izy manambara miharihary sy mivantambantana momba ny Mesia. Ary eto amin’ity Isaia 11 dia fanambarana sahady ao amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha ny amin’i Jesoa izay Mesia hitsimoka, na hivoaka avy amin’ny taranak’i Davida. Arak’izany, Jesoa no solofon’i Jese izay

1. Nitoeran’ny Fanahy Masina (and 2)

« Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah »
Ny hoe solofon’i Jese dia ho enti-manambara ny maha-olombelona an’i Jesoa. Na dia olombelona aza Jesoa dia nanana izay nampiavaka Azy manokana Izy. Noho ny asan’ny Fanahy Masina izay nitoetra tao Aminy dia lehilahy feno fahatahorana an’Andriamanitra Izy. Tena nanam-pahendrena tsy manam-paharoa, ary anisan’izay nahira-tsaina indrindra teo amin’ny tantaran’ny olombelona. Noho ny fahendrena sy ny fahiratan-tsaina izay nananan’i Jesoa dia tena olom-banona tokoa Izy. Ny fahendrena sy ny saina nananany dia nampiasainy noenti-namaha olana samihafa teo amin’ny fiarahamonina nisy Azy.
Azo atao tsara ny ho tonga olona miavaka toa an’i Jesoa, mila manaiky ny asan’ny Fanahy Masina ao amintsika isika. Io Fanahy Masina tao amin’i Jesoa io ihany mantsy no ao anatintsika Kristianina ankehitriny koa. Koa izay fahendrena sy fahiratan-tsaina tao amin’i Jesoa dia afaka ho ao amintsika koa. Ilay fanahin’ny fahatahorana an’Andriamanitra tao amin’i Jesoa dia afaka ho ao amintsika Kristianina ankehitriny koa. Sarobidy ny fitoeran’ny Fanahy Masina ao amin’ny olona fa mahatonga ny olona hiavaka amin’ny besinimaro izany.

2. Niasa tamin’ny fahamarinana (and 4,5)

« Fa hotsarainy amin’ny fahamarinana ny malahelo; Ary homeny rariny ny mpandefitra amin’ny tany; hamely ny tany amin’ny tsorakazon’ny vavany Izy, ary ny fofonain’ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. 5 Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehin-kibony »
Iray tamin’izay nampiavaka an’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao ny fomba fiasany. Ambara mazava tsara eto fa nanao izany tamin’ny fahamarinana Izy. Efa voafaritra mialohan’ny nahaterahany ny fomba fiasany. Ary rehefa tena tonga teto amin’izao tontolo izao Jesoa dia nandeha araka izay nanoratana Azy. Tsy zavatra tongatonga ho azy anefa izany fa tena vokatry ny asan’ny Fanahin’Andriamanitra tao amin’i Jesoa. Io Fanahin’Andriamanitra io no nanolo-tsaina Azy tamin’izay rehetra notanterahiny sy nataony.
Anisan’izay manahirana indrindra ankehitriny ny resaka fahamarinana, ampianarin’i Isaia isika fa azo atao tsara ny ho marina amin’izay rehetra atao amin’ny alalan’ny fanekena ny fitarihan-dalan’ny Fanahy Masina. Tena Andriamanitra manampy antsika hanao ny marina ny Fanahy Masina. Jesoa dia tena niankina tanteraka tamin’izany !
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina