Mofon’aina 30 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 29 Novambra 2021

Mofon’aina 30 Novambra 2021

Romana 8. 18-25

NY FIAINANA KRISTIANINA

Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika. 19 Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak’Andriamanitra; 20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izay nampanaiky azy, 21 sady mahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin’ny fahandevozana, dia ny fahalòvana, ho amin’ny fahafahana izay momba ny voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra. 22 Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny; 23 ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy aza, eny, isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganan-anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. 24 Fa ny fanantenana no amonjena antsika; nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony; fa ahoana no mbola anantenan’ny olona izay efa hitany? 25 Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ny faharetana
——————
Fampianaran’i Paoly Apostoly mahakasika ny fahafahana Kristianina ny Rom 8. Rehefa ao amin’i Jesoa ny Kristianina dia afaka izy araka ny fampianaran’i Paoly. Tsy zavatra mora anefa ny ho tonga amin’izany fahafahana izany noho ilay ratsy te hangedra sy hamatotra mandrakariva. Avy amin’izao mofonaina izao no ahafahantsika mahalala fa ny fiainana kristianina dia fiainana
1. Mety hahitana fahoriana (and 18)
« Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao »
Mazava tsara arak’izao tenin’i Paoly izao fa mety miaina ao anaty fahoriana ny Kristianina amin’ny fotoana ankehitriny. Manara-dia an’i Jesoa rahateo izy ireo ka mandeha amin’ny lalan’ny hazo fijaliana. Niazakazaka be ny fandroson’ny finoana Kristianina sy ny filazantsaran’i Jesoa Kristy. Niazakazaka mira-zotra tamin’izany koa ny fanenjehana ny fivavahana kristianina. Nitondra fahoriana sy fampahoriana ho an’ny Kristianina izany. Tsapa avy amin’izao tenin’i Paoly izao ny fahamarinan’ny tenin’i Jesoa hoe : « Ety amin’izao tontolo izao no hahitanareo fahoriana ». Paoly moa izay tsy mahagaga antsika fa olona efa zatra fahoriana. Aza atao ho zava-mahagaga antsika arak’izany ny fahoriana fa tandra vadi-koditra amin’ny fiainana maha-Kristianina izany.
2. Fahoriana tsy azo oharina amin’ny voninahitra rahatrizay (and 18)
« Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika »
Tena mampahory tokoa eto amin’izao tontolo izao. Noho ny amin’ny fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa dia ho mafy kokoa ho an’ny mino ny fahoriana. Raha oharina amin’ny fahasambarana rahatrizay miaraka amin’i Jesoa anefa izany dia toa tsy toy ny inona akory. Kely sy bitika ny fahoriana raha oharina amin’izay fiainana sy fahasambarana omen’Andriamanitra ho an’ny mino. Izany fanantenana fahasambarana lehibe lavitra noho ny fahoriana mahazo eto an-tany izany no mahatonga ny Kristianina ho mahajoro tsara ho vavolombelona. Marary ny mihetsi-jaza sy ny miteraka azy, tena marary fa rehefa tonga ny zaza, araka izay ampianarin’i Paoly dia tsy tsaroana ny fahoriana. Toa izany koa ny fiainana Kristianina. Mihetsi-jaza sy miteraka eto amin’izao tontolo izao, marary izany kanefa tsy ho tsaroana akory rehefa hihaona amin’i Jesoa rahatrizay. Tsy mampihontsona ny Kristianina ny fahoriana noho io fanantenana lehibe io. Olon’ny fanantenana rahateo ny mino. Aza mitsoaka fahoriana, làlana tsy maintsy hizorana izany, matokia kosa anefa fa lehibe sy tsara lavitra ny miandry izay tena mijoro tsy miala amin’i Jesoa Kristy.