Mofon’aina 29 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Novambra 2021

Mofon’aina 29 Novambra 2021

Lioka 1. 46-55

IREO ANTOM-PIFALIAN’I MARIA

Ary hoy Maria: Ny foko mankalaza ny Tompo, 47 Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin’Andriamanitra, Mpamonjy ahy; 48 Fa efa nijery ny fahambanian-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa indro, hatramin’ny ankehitriny dia hataon’ny taranaka rehetra ho sambatra aho. 49 Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko; Ary masina ny anarany. 50 Ary ny famindrampony dia amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby. 51 Nanao asa lehibe tamin’ny sandriny Izy; Nampihahaka ny mpiavonavona tamin’ny fiheveran’ny fony Izy. 52 Nampiala ny lehibe tamin’ny seza fiandrianany Izy, Ary nanandratra ny ambany kosa. 53 Ny noana novokisany soa; Fa ny manan-karena kosa nampialany maina. 54 Niahy an’Isiraely mpanompony Izy, Fa nahatsiaro ny famindrampony. 55 (Araka ny voalazany tamin’ny razantsika), Tamin’i Abrahama sy ny taranany mandrakizay
——————
Teny nataon’i Maria ho fankalazana an’Andriamanitra ity rehefa avy novangian’ny Anjely sy Elisabeta izy. Faly sy ravoravo Maria satria
1. Nojeren’Andriamanitra (and 48)
« Fa efa nijery ny fahambanian-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa indro, hatramin’ny ankehitriny dia hataon’ny taranaka rehetra ho sambatra aho »
Tambanimbohivavy Maria, olona tso-piainana, nipetraka tany ambanivohitra. Tsy mba olona tany an-dapa, tsy nanan-katao toy ireo taranaka mpanjaka sy mpanan-karena tany Jerosalema fahizay. Kanefa nojeren’Andriamanitra manokana. Hitan’Andriamanitra izy na dia faran’izay kely sy bitika indrindra teo amin’ny fiarahamonina aza. Faly izy fa na dia tsy hitan’ny mpanjaka tany Jerosalema tamin’izany aza dia hitan’Andriamanitra. Mifalia toa azy koa ianao izay mihevi-tena ho kely sy bitika, tsy dia hitan’ny olona fa mahita sy mijery anao Andriamanitra.
2. Nanaovan’Andriamanitra zavatra lehibe (and 49)
« Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko »
Ilay zava-dehibe nataon’Andriamanitra dia tsy inona fa ny fifidianana azy ho reny hitondra an’i Jesoa am-bohoka. Fifaliana ho an’i Maria ny voafidy tao anatin’ny maro teo amin’ny vehivavy rehetra. Fa raha vehivavy no nampiditra ny herin’ny fahotana tamin’ny alalan’i Eva, dia vehivavy koa no nofidian’Andriamanitra hampiditra ny famonjena tamin’ny alalan’i Maria. Zava-dehibe ho azy tokoa izany ka tonga loharanom-pifaliana ho azy. Nidify antsika koa Andriamanitra ho mpitory ny filazantsara manambara fa Jesoa no Mpamonjy, koa aoka hanam-pifaliana mandrakariva koa isika.
3. Nahazo famindram-po (and 51)
« Ary ny famindrampony dia amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby »
Iray tamin’ireo taranak’i Abrahama Maria nahazo famindram-po tamin’Andriamanitra. Tsy vitan’ny hoe nahazo famindram-po fotsiny Maria fa hiteraka an’Ilay Andriamanitra Mpamindra fo mba hisitraka ny famindrampon’Andriamanitra avokoa ny mpiray tanindrazana taminy. Faly izy noho ny fitiavan’Andriamanitra azy sy ny Jiosy ka namindrany fo tamin’izy ireo. Mifalia fa misitraka izany famindrampon’Andriamanitra izany koa isika noho ny amin’i Jesoa izay maty ho antsika.