Mofon’aina 01 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 02 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 30 Novambra 2021

Mofon’aina 01 Desambra 2021

Mpitoriteny 11. 9-10

NY FOTOANAN’NY FAHATANORANA

Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin’ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin’izay sitraky ny fonao sy izay jeren’ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin’Andriamanitra hotsaraina hianao amin’izany rehetra izany. 10 Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.
——————
Vanim-potoana sarotra eo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ny fotoan’ny fahatanorana. Vanim-potoana saro-paritana izany satria raha mihaino ilay hira malaza isika dia ambarany tsara fa ny olona 77 taona aza dia tena mbola ao anatin’ny fahatanorana ka mbola mafana aoka izany koa ny fitiavana. Raha mamaky izao mofonaina izao isika, ny fotoanan’ny fahatanorana dia tena
1. Fotoam-pifaliana (and 9)
« Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin’ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin’izay sitraky ny fonao sy izay jeren’ny masonao »
Tsy sanatria fotoam-pisentoana ny fahatanorana, tsy fotoam-pijaliana sy vanim-potoan’ny adin-tsaina samihafa. Fotoam-pifaliana tokoa ny fahatanorana, fotoana mampatanjaka sy mampahery ka hahazoana manao izay tokony hatao rehetra. Fotoan’ny fikarohana ho an’ireo izay tia fianarana, fotoan’ny fivelarana amin’ny fanomezam-pahasoavana rehetra eo amin’ny sehatry ny asa sy fanompoana samihafa, fotoan’ny fanehoana ny mampiavaka ny tena manokana, fotoana fanararaotra amin-javatra maro. Fotoana hivelaran’ny hatsarana rehetra eo amin’ny maha-olona ka hanehoana ny hatsarantsika araka izay naharian’Andriamanitra antsika. Fotoana fanararaotra amin’ny fanaovan-tsoa ihany koa ka hiezahana hanaovana izay tratry ny hery ho rakitra soa any an-danitra. Fotoana mampatanjaka ka ahafahana manao araka izay tratra amin’ny asa fitoriana ny finoana Kristianina sy ny filazantsaran’i Jesoa Kristy. Fotoana hanapahan-kevitra ihany koa handray an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy eo amin’ny fiainana ka hahatonga ny fiainana manontolo ho fotoam-pifaliana tokoa.
Tanora ianao izao, ento-manompo an’Andriamanitra ny hery sy ny tanjaka ary ny hatsarana rehetra anananao dia hanam-pifaliana mandrakariva amin’ny zavatra rehetra ianao. Na ampiasain’Andriamanitra ny fahatanoranao, na ho eo am-pelan-tanan’ilay ratsy ka ampiasainy amin’izay tsy izy. Anao ny safidy, mahaiza misafidy.
2. Fotoana hotsarain’Andriamanitra (and 9)
« Nefa aoka ho fantatrao fa ho entin’Andriamanitra hotsaraina hianao amin’izany rehetra izany »
Na inona na inona fanapahan-kevitra raisintsika amin’ny fahatanorantsika dia iray amin’izay hitsaran’Andriamanitra antsika izany. Raha manapa-kevitra isika amin’ny fotoan’ny fahatanorantsika hanao izay mendrika sy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra dia haharitra mandrakizay ny fifaliantsika, hitohy rahatrizay miaraka amin’i Jesoa Kristy izany. Raha manapa-kevitra kosa isika fa hanohitra an’Andriamanitra sy misafidy ny fifalian’izao tontolo izao dia ho fifaliana mandalo sy miserana ihany izany, saingy haharitra mandrakizay kosa ny fitomaniana sy ny fikotroha-nify. Hitsaran’Andriamanitra antsika avokoa izay zavatra rehetra tanterahintsika amin’ny fotoan’ny fahatanorantsika. Koa raha tsy maintsy hotsaraina ihany, aleo manao izay mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra mba hahazo valim-pitsarana hanome fifaliana mandrakizay ho antsika Andriamanitra. Safidy azontsika atao tsara dieny mbola tanora izany.