Mofon’aina 02 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Desambra 2021

Mofon’aina 02 Desambra 2021

Jaona 15. 9-16

KRISTIANINA FENO FIFALIANA

Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo; tomoera amin’ny fitiavako hianareo. 10 Raha mitandrina ny didiko hianareo, dia hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didian’ny Raiko sy ny itoerako amin’ny fitiavany. 11 Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako, ha ho tanteraka ny fifalianareo. 12 Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. 13 Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. 14 Hianareo no sakaizako, raha manao araka izay andidiako anareo. 15 Tsy hataoko hoe mpanompo intsony hianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa ataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo. 16 Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona.
——————
Tian’i Jesoa hanam-pifaliana ny Mpianany eto amin’izao tontolo izao ka nampianariny azy ireo ny fomba hahafeno ny fifalian’izy ireo. Raha tiana ho feno ny fifaliana dia mila
1. Miray amin’i Jesoa (and 4)
« Tomoera amiko ary Izaho aminareo »
Nmpianarin’i Jeso eto amin’ny Jao 15 ity ny firaisan’ny sampana amin’ny fototra, izay firaisan’ny mpianany Aminy. Sarobidy io firaisana io, miantoka ny hahavelona ilay rantsana izay firaisana amin’ny fototra izany. Firaisana izay mahatanteraka ny fifaliana, firaisana izay mahafeno ny fifaliana. Atao ahoana tokoa moa no hitoeran’ny fifaliana ao amin’ny tena raha toa ka tsy ao amin’i Jesoa izay tena loharanom-pifaliana. Jesoa no manana fifaliana, avy Aminy ny fifaliana feno. Izay no mahatonga Azy hilaza hoe « fifaliakoa ». Miraisa amin’i Jesoa dia ho feno fifaliana mandrakariva.
2. Mitandrina ny didiny (and 10)
« Raha mitandrina ny didiko hianareo, dia hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didian’ny Raiko sy ny itoerako amin’ny fitiavany »
Tsy ho feno ny fifaliana raha tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fiainana. Ny fiainana mifanaraka amin’izay nandidian’i Jesoa no miteraka fifaliana. Fototry ny olana eto amin’izao tontolo izao ny nidiran’ny herin’ny fahotana noho ny tsy nanarahana ny didin’Andriamanitra hatrany am-piandohana. Ny fiverenana amin’ny sitrapon’Andriamanitra, sitrapon’i Jesoa no hiverenana amin’ny fifaliana feno koa. Ankatoavy Jesoa dia ho feno ny fifalianao.
3. Mifankatia (and 12)
« Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo »
Hevitra fototra ao amin’ny asa soratra Jôhanika ny fitiavana. Fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao tamin’ny alalan’i Jesoa. Fitiavana an’Andriamanitra aseho amin’ny fitiava-namana. Fifankatiavana ateraky ny fananana fiainana mifanakara amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Fitiavana aseho ho hitan’ny hafa mba hinoany an’i Jesoa. Rehefa tonga amin’ny fifankatiavana ny samy kristianina dia hanam-pifaliana izy. Fifankatiavana izay efa nanomezan’i Jesoa modely azy ireo. Tiavo Andriamanitra izay efa tia anao taloha ka nanolotra an’i Jesoa ho mpamonjy anao, tiavo koa ny namanao mba ho fanehoana fa mpianatr’i Jesoa ianao, raha tanterakao ireo dia ho feno ny fifalianao.