Mofon’aina 03 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Desambra 2021

Mofon’aina 03 Desambra 2021

Ezra 3. 8-13

NY JIOSY NANORINA INDRAY NY RAVA

Ary tamin’ny volana faharoa tamin’ny taona faharoa taorian’ny nahatongavany tany amin’ny tranon’Andriamanitra tany Jerosalema dia niantomboka Zerobabela, zanak’i Sealtiela, sy Jesoa, zanak’i Jozadaka, mbamin’ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin’ny fahababoana, ka nanendry ny Levita izay hatramin’ny roa-polo taona no ho miakatra izy ho tonian’ny asa amin’ny tranon’i Jehovah. 9 Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kadmiela sy ny zanany, zanak’i Joda, ho tonian’ny mpiasa tamin’ny tranon’Andriamanitra, ary ny zanak’i Henadada koa mbamin’ny zanany sy ny Levita rahalahiny. 10 Ary rehefa naorin’ny mpiasa ny tempolin’i Jehovah, dia nasainy hidera an’i Jehovah ny mpisorona, sady niakanjo sy akanjony sy nitondra trompetra, ary ny Levita, zanak’i Asafa, kosa nitondra kipantsona, araka ny nandidian’i Davida, mpanjakan’ny Isiraely. 11 Dia nanao hira nifamalivaly nidera sy nisaotra an’i Jehovah izy, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindrampony amin’ny Isiraely. Dia nihoby mafy ny olona rehetra, raha nidera an’i Jehovah, satria vita ny fanorenan’ny tranon’i Jehovah. 12 Nefa maro ny mpisorona sy ny Levita ary ny lohan’ny fianakaviana, dia ny antitra sy izay efa nahita ny trano voalohany, no nitomany mafy dia mafy, nony naorina teo imasony izany trano izany; nefa maro kosa no nanandratra ny feony nihoby sy nifaly; 13 ka dia tsy fantatry ny olona izay fifaliana na izay fitomaniana noho izany horakoraka be izany, fa nihoby mafy ny olona, ka re lavitra ny horakoraka.
——————
Nisy vanim-potoana fito ny tantaran’ny Zanak’Isiraely. Izay voatantara ao amin’ny Ezra sy Nehemia no vanim-potoana farany. Vanim-potoana taorian’ny fahababoana. Vanim-potoana sarotra noho ireo babo nody indray tany Jerosalema mba hanorina indray izay rava. Vanim-potoana mamarana ihany koa ny tantaran’ny Zanak’Isiraely araka izay voasoratra ao amin’ny Baiboly Protestanta. Aorian’izao vanim-potoana fahafito izao mantsy dia hiditra amin’ny vanim-potoana fahanginana ny Baiboly Protestanta. Vanim-potoana elanelam-potoana koa no iantsoana izany. Raha nanorina indray ny rava ireo Jiosy nody avy amin’ny fahababoana dia
1. Nifanome andraikitra (and 😎
« Ka nanendry ny Levita izay hatramin’ny roa-polo taona no ho miakatra izy ho tonian’ny asa amin’ny tranon’i Jehovah »
Asa be no niandry ny Jiosy raha hanorina indray ny tempoly sy hanarina indray ny tanànan’i Jerosalema. Nahatsiaro ny rehetra fa samy tomponandraikitra ka samy nifanendry tamin’ny anjara raharaha tandrify ny tsirairay avy. Ny fifanomezana andraikitra moa dia mariky ny faneken’ny rehetra hiasa hanorina sy hanarina indray. Tsy misy fanarenana sy fanorenana indray azo tanterahina mantsy raha tsy eo izay fanoloran-tena amin’ny asa izay. Notendrena amin’ny asa maha-tonia ohatra eto ireo levita. Ny fahatsiarovan-tena ho tomponandraikitra ka vonona amin’ny asa fanompoana no zavatra voalohany tsy maintsy atao raha hanorina sy hanarina indray.
2. Niray hina (and 9)
« Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kadmiela sy ny zanany, zanak’i Joda, ho tonian’ny mpiasa tamin’ny tranon’Andriamanitra, ary ny zanak’i Henadada koa mbamin’ny zanany sy ny Levita rahalahiny »
Ny fiaraha-mitsangana dia mariky ny firaisan-kina teo amin’ny Jiosy nody indray tamin’ny fahababoana. Niray hina nandray andraikitra, niray saina fa manana adidy hanarina sy hanorina indray. Toe-po amam-panahy mila ananana tokoa ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina raha hanorina sy hanarina indray. Eo anatrehan’ny asa fanarenana dia tena ilaina ny miray hina, firaisan-kina ateraky ny fifankatiavana koa anefa izany. Fitiavana te hamerina amin’ny laoniny ny zavatra rehetra, indrindra fitiavana ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny tempoliny.
3. Nifaly (and 12)
« Nefa maro kosa no nanandratra ny feony nihoby sy nifaly »
Teo am-panaovana ny asa dia teraka ho azy ny fihobiana sy ny fiderana an’Andriamanitra. Natao tamin’ny fo feno fifaliana izany, ka tsy hay navahana intsony ny fifaliana sy ny fitomaniana araka izay voasoratra. Zava-dehibe ny fahaiza-mifaly ao anaty fotoan-tsarotra. Asa lehibe rahateo no miandry koa tena zava-dehibe ny manana toe-po amam-panahy mahay mifaly. Ny asa atao am-pifaliana rahateo vita toy ny tsy natao. Aoka ho izany fifaliana izany no hibaiko ny asa rehetra tanterahina.