Mofon’aina 30 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 31 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 29 Mey 2021

Mofon’aina 30 Mey 2021

Lioka 10. 17-24

IREO ANTON’NY FIFALIAN’NY KRISTIANINA

Ary ny fito-polo lahy niverina tamin’ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. 18 Fa hoy Jesosy taminy: Izaho nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. 19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. 20 Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. 21 Ary tamin’izany ora izay dia ravoravo tamin’ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko ô, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao. 22 Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, ary ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. 23 Ary nitodika tamin’ny mpianany Izy, dia nilaza taminy manokana hoe: Sambatra ny maso mahita izay hitanareo. 24 Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo, fa tsy nahare.
Na dia mahita fahoriana aza isika eto amin’izao tontolo izao, dia ampianarin’ny Soratra Masina hanam-pifaliana mandrakariva. Mahazaka fahoriana kokoa ny mino raha miezaka hanam-pifaliana miatrika ny zavatra rehetra eto amin’izao tontolo izao. Eto amin’izao mofonaina izao dia ampianarin’i Jesoa antsika ireo antom-pifaliana kristianina.

1. Fifaliana ateraky ny fahombiazan’ny asa notanterahina (and 17)

« Ary ny fito-polo lahy niverina tamin’ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao »
Tsy mora ny asan’Andriamanitra, indrindra izay hifanandrinana amin’ny demonia. Kanefa rehefa miasa sy manatanteraka asa amin’ny anaran’i Jesoa ny mino dia mahomby izy. Noho izany fahombiazana amin’ny asa noho ny anaran’i Jesoa izany dia nifaly indrindra ireo fitopolo lahy nirahin’i Jesoa hitory filazantsara. Antom-pifaliana Kristianina arak’izany ny fahombiazana amin’ny asa fanompoana nanirahan’i Jesoa.
Mba mifalia rehefa nahavita sy nahatontosa asan’Andriamanitra, indrindra raha nahomby noho ny herin’i Jesoa isika.

2. Fifaliana fa voasoratra any an-danitra ny anarana (and 20)

« Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo »
Eo ny asan’Andriamanitra tanteraka, eo ny fahombiazana rehefa niasa ho an’Andriamanitra. Eo ny fandresena ny demonia eto amin’izao tontolo izao. Izany dia tena manome fifaliana. Fa izay tena antom-pifaliana lehibe indrindra hoy Jesoa dia ny fahafantarana fa voasoratra any an-danitra ny anarana. Izany hoe isan’izay mandova ny fanjakan’Andriamanitra. Ny fitohizan’ny fiainana ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’i Jesoa no tena loharanom-pifaliana lehibe indrindra. Ary rehefa fantatry ny mino fa voasoratra ao an-danitra ny anarany dia mampaninona azy intsony izay fahoriana sy fijaliana eto amin’izao tontolo izao. Efa miandry fotsiny an’i Jesoa haka azy ho any amin’izany fiainana mandrakizay maha-voasoratra ny anarany izany izy.
Ny finoana an’i Jesoa no mahavoavonjy, ary izay voavonjy dia voasoratra anarana any an-danitra. Izay voavonjy koa dia miezaka mamonjy ny hafa mba tsy ho izy irery no voasoratra any an-danitra fa izay manodidina azy koa. Izany no tena fifalian’ny lanitra, marobe no mandova ny fiainana mandrakizay.

3. Fifaliana noho ny fahita an’i Jesoa (and 23,24)

« Sambatra ny maso mahita izay hitanareo. 24 Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo, fa tsy nahare »
Ireo Apostoly, ireo olona niara-belona tamin’i Jesoa dia nanana tombony manokana tamin’ny olombelona rehetra teo amin’ny tantaran’izao tontolo izao. Tombony manokana noho izy ireo nahita an’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa. Noho izy ireo niara-belona tamin’i Jesoa, Andriamanitra tonga teto amin’izao tontolo izao. antom-pifaliana koa arak’izany ny fiombonana manokana, firaisana manokana amin’i Jesoa, Andriamanitra Mpamonjy izao tontolo izao.
Sambatra koa isika Kristianina, fa noho ny finoana, na dia mbola tsy nahita an’i Jesoa, afa-tsy tamin’ny alalan’izay voatantara tao amin’ny Soratra Masina, tamin’ny alalan’ny Sakramenta Masina dia mbola hihaona sy hahita an’i Jesoa amin’ny fiafaran’izao tontolo izao. Mifalia fa tombom-pahasoavan-dehibe nomen’Andriamanitra antsika izany.