Mofon’aina 31 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 30 Mey 2021

Mofon’aina 31 Mey 2021

Efesiana 3. 14-20

IREO ZAVATRA HANGATAHINA AMIN’ANDRIAMANITRA

Ary noho izany no andohalehako amin’ny Ray, 15 Izay ahazoan’ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, 16 mba homeny anareo, araka ny haren’ny voninahiny, ny mba hohatanjahina fatratra amin’ny Fanahiny ny toe-panahinareo; 17 mba hitoeran’i Kristy ao am-ponareo amin’ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin’ny fitiavana hianareo, 18 mba hahaizanareo mbamin’ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halaliny, 19 ary hahalala ny fitiavan’i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin’ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra. 20 Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika,
Amin’i Paoly, maro ireo zavatra tsara hangatahina amin’Andriamanitra. Isan’izany ireto manaraka ireto

1. Tanja-panahy avy amin’ny Fanahy Masina ho an’ny mino (and 16)

DIEM « mangataka amin’Andriamanitra aho mba homeny anareo, araka ny haren’ny voninahiny, ny hohatanjahina fatratra ao anatinareo amin’ny herin’ny Fanahiny »
Mazava tsara eto ry havana fa ny tanja-panahy dia avy amin’ny Fanahy Masina. Hangatahina amin’Andriamanitra ny mba hanomezan’Andriamanitra izany ho antsika hoy Paoly. Adidy arak’izany ny mangataka izany ho an’ny hafa. Indrindra moa ho an’ny mino, amin’izao fotoana ankehitriny izao. Fotoana izay mampitanondrika ny maro, fotoana izay mahakivy ny maro, toy ny valala voatango ny ankamaroan’ny olona, ary efa mahazo na dia ny kristianina izany. Adidintsika, arak’izany no mangataka mba homen’Andriamanitra ny Fanahy Masina ny mino, mba tsy hiraviravy tanana, tsy ho kivy, hahery mandrakariva, indrindra amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Ny Fanahy Masina tokoa mantsy dia Andriamanitra mpampahery ao anatintsika.

2. Ny hitoeran’i Kristy ao am-pon’ny mino (and 17)

DIEM « ka hitoeran’i Kristy ao am-ponareo amin’ny finoana, dia hamahatra tsara sy ho mafy orina amin’ny fitiavana ianareo »
Ny hoe Kristy ao am-pon’ny olona dia Kristy manapaka ny olona, Kristy manapaka ny olona. Adidy koa ny mangataka amin’Andriamanitra mba hanapaka sy hanjaka eo amin’ny fiainan’ny olona rehetra tokoa Kristy. Ny hoe Kristy ao am-po koa dia ho enti-milaza ny fitoeran’ny fitiavan’Andriamanitra ao am-pon’ny olona. Adidy arak’izany ny mangataka izany fitiavan’Andriamanitra izany ho eo amin’ny olona rehetra. Rehefa Kristy no ao am-po, manapaka sy manjaka dia mahazo sehatra ny fitiavana, ny fitiavan’Andriamanitra. Koa rehefa mitoetra ny fitiavana dia hisy fifankatiavana, hisy fahaiza-mifamela heloka, hisy fahaiza-mifandefitra, sns… heverina fa fotoana ilàna izany fanjakan’ny fitiavan’Andriamanitra izany ny fotoana ankehitriny.