Mofon’aina 29 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Mey 2021

Mofon’aina 29 Mey 2021

Asan’ny Apostoly 4. 23-31

NY FANAHY MASINA MANOME FAHASAHIANA

Ary rehefa nalefa izy roa lahy, dia tonga teo amin’ny namany ka nanambara izay rehetra nolazain’ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona taminy. 24 Fa rehefa nandre izany izy ireo, dia niara-nanandratra ny feony ho amin’Andriamanitra ka nanao hoe: Tompo ô, Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin’izay rehetra ao anatiny, 25 ary ny Fanahy Masina no nampitenenanao an’i Davida razanay sady mpanomponao hoe: “Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena? 26 Ireo mpanjakan’ny tany nitsangana, ary ny mpanapaka niangona hanohitra an’i Jehovah sy ny Mesiany” (Sal 2.1.2). 27 Fa efa niangona marina tokoa teto amin’ity tanàna ity Heroda sy Pontio Pilato mbamin’ny jentilisa sy ny olona Isiraely hanohitra ny Mpanomponao Masina, dia Jesosy Izay nohosoranao, 28 mba hanao izay notendren’ny tànanao aman-tsainao rahateo hatao. 29 Koa ankehitriny, Tompo ô, jereo ny fandrahonany; ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin’ny fahasahiana rehetra, 30 omban’ny aninjiranao ny tànanao hahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin’ny anaran’ i Jesosy, Mpanomponao Masina. 31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’ Andriamanitra tamin’ny fahasahiana.
Ny asan’ny Fanahy Masina teo amin’ny Apostoly teo amin’ny fiangonana voalohany no voatantara eto amin’izao mofonaina izao. Ambaran’i Lioka fa nanana fahasahiana izay nahazo ny Fanahy Masina. Fahasahiana

1. Hangataka amin’Andriamanitra (and 29)

DIEM « Tompo ô, hitanao ankehitriny ny fandrahonany, koa omeo anay mpanomponao ny hery hitoriana ny teninao am-pahasahiana tokoa »
Rehefa norahonana tsy hitory ny filazantsara, indrindra momba an’i Jesoa ny Apostoly, dia nangataka fahasahiana tamin’ny Tompo tsy ho voasakan’izany fandrahonana izany. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia nangataka fahasahiana hitory an’i Jesoa sy ny asany ny Apostoly. Ny Fanahy Masina dia manampy ny mino ho amin’ny fifandraisana amin’ny Tompo, ary rehefa mifandray amin’ny Tompo dia ho sahy hangataka amin’ny Tompo, izay ilaina hahatanterahina ny asa fanompoana napetraky ny Tompo.
Meteza hiasan’ny Fanahy Masina mba ho tsara fifandraisana mandrakariva amin’Andriamanitra sy Jesoa Kristy. Andriamanitra anie hanome izay tena ilaina hahefana hatramin’ny farany ny asa fanompoana Azy.

2. Tsy hatahotra hiasa ho an’Andriamanitra (and 31)

DIEM « ary feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’Andriamanitra tamim-pahasahiana »
Amin’ny maha-olombelona antsika dia kanosa mandrakariva isika, indrindra eo anatrehan’izay fahavalontsika. Ny fahavalon’ny Apostoly teto dia ny Jiosy izay niara-niasa tamin’ny Romana. Raha mitaha tamin’izy ireo ny Apostoly sy ireo Kristianina voalohany dia sady vitsy an’isa no kely hery. Lojika raha natahotra nitory ny filazantsara sy ny asan’Andriamanitra notanterahin’i Jesoa izy ireo. Noho ny herin’ny Fanahy Masina anefa, tonga nanana fahasahiana nijoro vavolombelona sy niasa ho an’Andriamanitra izy ireo. Tsaroana etoana fa marina izay nolazain’i Paoly hoe : « Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena » 2 Tim 1. 7. Amin’izay mampatahotra antsika amin’ny asan’Andriamanitra arak’izao dia aoka hanaiky ny fampaherezan’ny Fanahy Masina isika, manampy hahatontosana ny asan’Andriamanitra izany.