Mofon’aina 30 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 29 Jona 2021

Mofon’aina 30 Jona 2021

Matio 16. 13-19

JESOA ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA

Ary rehefa tonga tany amin’ny faritanin’i Kaisaria-filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany Izy ka nanao hoe: Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona*?[* Na: (Aho)] 14. Dia hoy ireo: Hoy ny sasany: Jaona Mpanao batisa; ary hoy ny sasany: Elia; ary hoy ny sasany: Jeremia, na anankiray amin’ny mpaminany. 15. Ary hoy Jesoa taminy: Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza? 16. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona. 17. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona Bar-jona; fa tsy nofo aman-drà no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra. 18. Ary Izaho milaza aminao koa: Ianao no Petera, ary ambonin’ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy. 19. Homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao eto ambonin’ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao ety ambonin’ny tany dia hovahana any an-danitra.
Antony roa no nahatonga an’i Petera afaka nilaza ny maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa. Antony niankina taminy ary antony tena tsy niankina taminy.

1. Antony voalohany: avy amin’Andriamanitra (and 17)

«Sambatra ianao, ry Simona Bar-jona; fa tsy nofo aman-drà no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra»
Fantatr’i Petera ny maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa, ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa satria niasa tao aminy Andriamanitra ka naneho izany. Noho ny asan’Andriamanitra tao amin’i Petera dia lasa hain’i Petera izany. Misy mpandinika milaza fa finoana izany. Finoana nomen’Andriamanitra an’i Petera. Tsy ny olona rehetra arak’izany no nomen’Andriamanitra finoana hahalala ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa. Betsaka mantsy ny valinteny nomen’ny olona fa ny an’i Petera no valinteny vokatry ny finoana.
Raha te hahalala marina ny momba an’i Jesoa, ny maha-izy azy an’i Jesoa isika, mangataha finoana avy amin’Andriamanitra izay afaka manome izany maimaim-poana.

2. Antony faharoa: avy amin’ny fifampikasohana amin’i Jesoa

Rehefa nifanerasera an-taonany maro tamin’i Jesoa Petera, nahita ireo asa mahagaga nataon’i Jesoa, nahatsapa ny toetra maha-Andriamanitra an’i Jesoa dia afaka nilaza sy nanambara ny maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa. Tsy nisy na inona na inona tokoa mantsy nafenin’i Jesoa an’i Petera. Ary noho i Petera noraisin’i Jesoa ho sakaiza fa tsy mpanompo no anton’izany. Hoy mantsy Jesoa :« Tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo». — Jaona 15 : 15.
Finoana avy amin’ny fifandraisana velona tamin’i Jesoa no nahatonga an’i Petera afaka nilaza fa Zanak’Andriamanitra Jesoa.
Raha te hahafantatra ny maha-izy azy an’i Jesoa isika dia aoka hifandray tanteraka, hifandray mandrakariva amin’i Jesoa.