Mofon’aina 01 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 02 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 30 Jona 2021

Mofon’aina 01 Jolay 2021

Jeremia 33. 1-9

ANDRIAMANITRA MAMERINA AMIN’NY LAONINY NY FIAINANA RAVA

Ary tonga fanindroany tamin’i Jeremia ny tenin’i Jehovah, raha mbola voahazona teo an-kianjan’ny trano fiambenana ihany izy, nanao hoe: 2. Izao no lazain’i Jehovah, Mpanao izany, dia Jehovah Izay namorona izany mba hampitoetra azy; Jehovah no anarany; 3. Antsoy Aho, dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao. 4. Fa izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely; Ny amin’ny trano amin’ity tanàna ity sy ny amin’ny lapan’ny mpanjakan’ny Joda, izay noravana noho ny tovon-tany sy ny sabatra, 5. Raha mandroso hiady amin’ny Kaldeana izy ka mameno ny trano amin’ny fatin’olona, izay novonoiko tamin’ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin’ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra: 6. Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, hositraniko izy, ary hasehoko aminy ny haren’ny fiadanana sy ny fahamarinana. 7. Ary ny Joda sy ny Isiraely dia hampodiko avy amin’ny fahababoany, ka haoriko ho toy ny taloha izy. 8. Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; Ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko. 9. Ary ho anarana mahafaly Ahy izany sady ho dera sy voninahitra ho an’ny firenena rehetra ambonin’ny tany, izay handre ny soa rehetra ataoko aminy; Dia hatahotra sy hangovitra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay hataoko aminy.
Jeremia dia naminany tamin’ny vanim-potoan’ny fahababoana. Teôlôjian’ny fanarenam-pirenana arak’izany no anisan’izay matanjaka tamin’ny hafatra noentin’i Jeremia. Ho fampaherezana ireo Jiosy babo no votoatin’ny hafatr’i Jeremia. Avy amin’izao hafatra noentin’i Jeremia izao no hafantarantsika fa Andriamanitra raha mamerina amin’ny laoniny ny rava dia

1. Mamboly fifandraisana indray (and 3)

« Antsoy Aho, dia hovaliako ianao »
Rehefa babo tany Babylona ny Jiosy dia nihevitra izy ireo fa resin’ny andriamanitry ny babylonianina Jehovah Andriamanitra. Fiheveran-diso anefa izany satria matoa Andriamanitra mbola afaka mifandray amin’i Jeremia toa izao dia tsy resy velively Izy. Noheverin’ny Jiosy koa fa nafoin’Andriamanitra izy ireo ka navelany ho babo. Raha ny marina tsy nahafoy azy ireo Andriamanitra fa ny jiosy mihitsy no tsy niala tamin’ny faharatsiany ka nahatonga azy ireo ho babo. Rava sy potika noho ny fahababoana arak’izany ny fiainan’izy ireo. Tapaka tanteraka ny fifandraisany tamin’Andriamanitra.
Mba hanarenana izao fiainana potika sy ravan’ny fahababoana izao dia miantso azy ireo indray Andriamanitra hifandray Aminy. Ny hoe Antsoy sy hovaliana mantsy dia milaza fifandraisana velona tokoa. Tsy misy arak’izany fiverenana amin’ny laoniny, tsy misy fanarenana azo antenaina raha tsy miverina indray ny fifandraisana marina amin’Andriamanitra. Io fifandraisana amin’Andriamanitra io no dingana tsy azo adinoina hiverenan’ny fiainana amin’ny laoniny. Rehefa tafaverina ao amin’Andriamanitra na iza na iza dia ho tafaverina amin’ny laoniny ny zavatra rehetra. Soa Andriamanitra fa efa nanao ny dingana lehibe indrindra, efa nanatona antsika tamin’ny alalan’i Jesoa mba hamerina indray ny fifandraisan’ny olombelona Aminy. Ataovy koa arak’izany ny dingana sahaza anao, miverena mifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa.

2. Mamela heloka (and 6,8)

« Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, hositraniko izy, ary hasehoko aminy ny haren’ny fiadanana sy ny fahamarinana… Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; Ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko »
Tombontsoa lehibe no azon’izay tafaverina amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Hahazo famelan-keloka izay rehetra miverina indray ao amin’Andriamanitra. Ny heloka tokoa mantsy no nahatapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra ka nahababo ny jiosy. Rehefa mamela heloka Andriamanitra dia mamono ny fahotana izay nanimba ny fifandraisana Taminy mba hiverenan’ny fiainana amin’ny laoniny. Tsy ho tafaverina amin’ny laoniny rahateo ny fiainana raha mbola misy an’io fahotana io eo amin’ny vahoakan’Andriamanitra.
Meteza arak’izany hifandray indray amin’Andriamanitra fa hahazo famelan-keloka isika. Izany rahateo no nanirahany an’i Jesoa ho eto amin’izao tontolo izao. Hoy mantsy ny voasoratra: « Izy nasandratry ny tanana ankavanan’Andriamanitra ho Tompo sy Mpamonjy, hanome fibebahana sy faleman-keloka ho an’ny Isiraely » Asa 5. 31. Rehefa ao amin’i Jesoa ny olona dia tsara ny fifandraisany amin’Andriamanitra, voavela ny helony ary miverina amin’ny laoniny ny fiainany.