Mofon’aina 02 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Jolay 2021

Mofon’aina 02 Jolay 2021

Asan’ny Apostoly 10. 19-26

NY OLOM-BOAANTSO

Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera, dia hoy ny Fanahy taminy: Indreo, misy telo lahy mitady anao; 20. fa mitsangàna ianao, dia midina, ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala, fa Izaho no naniraka azy. 21. Ary Petera nidina tany amin’ireo olona ireo ka nanao hoe: Inty aho izay tadiavinareo; inona no anton’ny ahatongavanareo aty? 22. Dia hoy ireo: Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an’Andriamanitra ka tsara laza amin’ny firenen’ny Jiosy rehetra, dia efa notoroan’anjely masina hevitra hampaka anao ho any an-tranony sy hihaino teny avy aminao. 23. Ary Petera nampiantrano azy handry tao. Ary nony ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. 24. Ary nony ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. 25. Ary raha vao niditra Petera, dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin’ny tongony sady nitsaoka azy. 26. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: Mitsangàna; fa izaho dia olona ihany.
Ny jiosy dia mbola tena voafatotry ny fanavakavahana. Petera na dia efa Apostoly aza dia mbola tratran’izany fanavakavahana izany. Eto amin’ity Asa 10 Petera no nafahan’Andriamanitra tamin’izany. Rehefa noresen’Andriamanitra lahatra tamin’ny alalan’ny fahitana Petera dia afaka tamin’ny fanavakavahana ka lasa niantrano tamin’i Kornelio izay Jentilisa. Avy amin’izao mofonaina izao no hafantarantsika fa ny olom-boaantso dia

1. Resy lahatra fa ho an’ny olona rehetra ny famonjena (and 23,24, 28,29)

« Ary Petera nampiantrano azy handry tao. Ary nony ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. 24. Ary nony ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy… dia hoy izy taminy : hianareo mahalala fa fady amin’ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin’ny olona hafa firenena ; nefa izaho efa nampahafantarin’Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao fady na tsy madio. 29. Ary amin’izany dia tsy nandà tsy hankaty aho, raha nampanalaina »
Rehefa resy lahatra Petera dia nanaiky ny antson’Andriamanitra ho any amin’i Kornelio hitory ny filazantsara. Hanambara tamin’i Kornelio fa noho ny fahamarinany sy noho izy mpivavaka tsara dia nahazo sitraka tamin’Andriamanitra izy. Avy amin’izao andininy izao no hafantarantsika fa isika dia voaantso hitory filazantsara amin’ny olona rehetra. Ary tena itoriana ny filazantsara sy hampaherezina avokoa ny olona rehetra. Izany rahateo no tian’i Jesoa holazaina raha nanafatra Izy hoe : « mandehana any amin’izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » ; « mandehana hianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra ».
Ny tena olom-boaantso arak’izany dia izay mikendry ny hahazoan’ny olona rehetra na iza na iza famonjena sy fampaherezana.

2. Manetry tena (and 25,26)

« Ary raha vao niditra Petera, dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin’ny tongony sady nitsaoka azy. 26. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: Mitsangàna; fa izaho dia olona ihany »
Ny fankanesan’i Petera tany an-tranon’i Kornelio dia efa mariky ny fanetre tenany. Tsy vitan’ny hoe tonga tany ihany izy fa rehefa niankohoka teo anatrehan’i Kornelio dia natsangany. Tsy mendrika hiankohofana Petera na dia nirahin’Andriamanitra hitory filazantsara sy hampahery an’i Kornelio aza. Nampahafantarin’i Petera fa Andriamanitra ihany no iankohofana, ary na dia Apostoly aza izy dia tsy mendrika izany.
Ny olom-boaantso dia tena manetry tena, misahirana manatona ireo mila vonjy sy fampaherezana, manetry tena ka mamela ho an’Andriamanitra ny voninahitra rehetra fa tsy ho azy. Fianarana lehibe izao nampianarin’i Petera antsika mamaky ankehitriny izao.