Mofon’aina 03 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Jolay 2021

Mofon’aina 03 Jolay 2021

Jaona 7. 37-43

JESOA KRISTY : MAMPISARA-TSAINA NY VAHOAKA

Ary tamin’ny andro farany, izay andro lehibe tamin’ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesoa ka niantso nanao hoe: Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. 38. Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. 39. Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany; fa ny Fanahy* tsy mbola nomena, satria Jesoa tsy mbola niditra tamin’ny voninahiny. [* Na: Fanahy Masina] 40. Ary ny sasany tamin’ny vahoaka, raha nandre izany teny izany, dia nanao hoe: Ity tokoa no Ilay Mpaminany. 41. Hoy ny sasany: Ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany: Avy any Galilia va no ihavian’i Kristy? 42. Tsy voalazan’ny Soratra Masina va fa Kristy dia avy amin’ny taranak’i Davida, sady avy ao Betlehema, vohitra nonenan’i Davida (Mika 5:1)? 43. Dia nisara-tsaina ny amin’i Jesoa ny vahoaka.
Rehefa nilaza ny maha-izy azy Azy Jesoa dia niteraka fisarahan-tsaina teo amin’izay nihaino Azy izany. Nilaza mantsy Jesoa fa afaka manome rano velona, afaka manome ny Fanahy Masina ho an’izay rehetra mino Azy. Nizara telo avy hatrany ny fijerin’izay nihaino Azy. Nisy nieritreritra fa Izy Ilay Mpaminany, nisy nihevitra fa Izy mihitsy no Kristy, nisy nihevitra Azy ho olon-tsotra, olona tsy dia manao ahoana avy any Galilia, tanànan’ny mahantra sy ireo natao tsinotsinona teo amin’ny Jiosy. Handeha hojerentsika ny hevitr’ireo fisarahan-tsaina ireo

1. Ilay Mpaminany (and 40)

« Ary ny sasany tamin’ny vahoaka, raha nandre izany teny izany, dia nanao hoe: Ity tokoa no Ilay Mpaminany »
Raha nilaza an’i Jesoa ho Mpaminany ny sasany dia satria nahatsiaro izay voasoratra any amin’ny Testamenta Taloha izy ireo hoe : « Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin’ny rahalahinao, tahaka ahy, no hatsangan’i Jehovaha Andriamanitrao ho anao, izy no hohenoinareo… Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin’ny rahalahiny, tahaka anao, ka hataoko ao am-bavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra handidiako azy » Deo 18. 15, 18. Ireto sasany ireto arak’izany dia mihevitra fa avy amin’izy ireo ihany Jesoa no natsagan’Andriamanitra ho Mpaminany ka tokony hohenoina izay lazainy. Marina amin’ny ampahany ihany izany, satria raha ny marina rahalahin’izy ireo Jesoa, noho Izy Jiosy, fa avy amin’Andriamanitra kosa anefa Izy. Ny tena zava-dehibe arak’izany dia ny tsy maintsy hihainoana an’i Jesoa noho Izy milaza izay rehetra sitrak’Andriamanitra sy nandidian’Andriamanitra.

2. Kristy (and 41)

« Hoy ny sasany: Ity no Kristy »
Ny hoe Kristy dia efa misy finoana ao. Rehefa naneho ny maha-izy azy Jesoa dia nino avy hatrany izy ireo fa Jesoa no Irak’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Fahatakarana ambony kokoa mihoatra ny teo aloha ny filazana fa Kristy Jesoa. Fahatakarana ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa, tsy mijanona fotsiny amin’ny fijery maha-olombelona Azy fa tena mahita ny maha-Andriamanitra Azy mihitsy. Rehefa tena mamaky ny filazantsara isika dia tsy maro loatra no olona tonga tamin’ny fahatakarana ity maha-Andriamanitra an’i Jesoa ity. Ny asany, ny fampianarany, ny maha-izy azy an’i Jesoa anefa dia naneho izany avokoa. Rehefa mamaky izay voalazan’i Jesoa tamin’i Petera isika dia mahafantatra fa fanomezana avy amin’Andriamanitra no mahatonga ny olona hahatakatra ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa ity. Hoy mantsy Petera « Hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona », ary hoy Jesoa namaly azy : « sambatra hianao, ry Simona, Bar-jaona ; fa tsy nofo aman-drà no naneho anao izany, fa ny Raiko izay any an-danitra » Mat 16. 16,17.
Misy mandrakariva, rehefa mahita sy mahatsapa ny maha-izy azy an’i Jesoa no tonga amin’ny fanekena Azy ho Andriamanitra Mpamonjy.

3. Galilianina (and 41)

« Fa hoy kosa ny sasany: Avy any Galilia va no ihavian’i Kristy? »
Ity fijery farany ity no fijery miiba indrindra tamin’izay fijery an’i Jesoa. Tena fanambaniana Azy mantsy izy ity. Ny Galilianina mantsy ara-tantara dia noheverina fa ireo Jiosy iva razana, tafaratra raha tamin’ny fizaran-tany tamin’ny andron’ny Romanina. Ny olona manana ny maha-izy azy mantsy, ny olona ambony razana, ireo andriana taranak’ireo mpanjaka manan-daza dia nipetraka sy avy any Jodia, tanànan’andriana. Fijery miiba manao tsinotsinona an’i Jesoa izany. Fijery miiba vokatry ny fialonana sy ny fahaverezan-tombontsoa noho ny asa notanterahin’i Jesoa. Ary na ny fitsarana an’i Jesoa aza dia noheverina ho rariny noho Izy Galilianina, izay nosokajiana tamin’izany fotoana izany fa ireo mpanongam-panjakana, fahavalon’ny Romanina.
Mbola fijery miiba ohatra izany mandrakariva matetika no hita eo amin’ny olona sasantsasany raha miresaka ny fiangonana isika. Misy mieritreritra fa ny fiangonana no mpanelingelina sy mpanakorontana, indrindra rehefa tena mijoro manao ny asan’i Jesoa marina izy.